Acest site utilizează cookie-uri pentru a vă oferi o experiență de navigare mai bună. Aflați mai multe despre modul în care folosim cookie-urile și despre cum puteți modifica setările.

ARBITRAJ

Jurisdicție alternativă privată. Chiar și exclusiv online.

ARBITRAJ
AUDIT JURIDIC

control al corectitudinii și o analiză a performanțelor muncii juridice de care beneficiați

AUDIT JURIDIC
TELEAVOCAT

TELEAVOCAT

Servicii juridice, de aceeași calitate, oferite la un preț redus și prin mijloace electronice de comunicare

TELEAVOCAT
previous arrow
next arrow

OPINIILE JUDECĂTORILOR ASUPRA PROBLEMELOR DE DREPT

GHID AF

fondat 1998

Reputație binemeritată, câștigată prin combinarea unei practici de înalt nivel și serviciilor de calitate, cu devotamentul necesar pentru a câștiga cauza angajată.

Teleavocatură

  Teleavocat

 

Copywriter

Asociația de proprietari. Legea nr. 196/2018

Asociatii carte

 

 

 

Ghidul asociațiilor, fundațiilor şi  federațiilor, persoane juridice de  drept privat fără scop patrimonial 

verificare conformitate: www.anaf.ro  

GHID AF

CUPRINS 

1. CARACTERISTICI GENERALE 

2. ÎNFIINȚAREA ASOCIAȚIILOR, FUNDAȚIILOR ȘI A FEDERAȚIILOR 

2.1. Asociația 

2.2. Fundația 

2.3. Federația  

2.4. Registre speciale şi Registrul național 

3. ÎNREGISTRAREA FISCALĂ 

3.1. Depunerea declarației de înregistrare fiscală 

3.2. Eliberarea certificatului de înregistrare fiscală 

3.3. Modificările intervenite ulterior înregistrării fiscale 

3.4. Radierea înregistrării fiscale 

4. CONDUCEREA CONTABILITĂȚII 

5. IMPOZITUL PE PROFIT 

5.1. Reguli speciale de impozitare  

5.2. Completarea şi depunerea declarației anuale de impozit pe profit - formularul 101 

6. ALTE OBLIGAȚII DECLARATIVE 

7. TRANSMITEREA NOTIFICĂRILOR  

8. REGISTRUL ENTITĂȚILOR PENTRU CARE SE ACORDĂ DEDUCERI  FISCALE 

9. SPAȚIUL PRIVAT VIRTUAL - SPV - 9 

10. CUM SE POT OBȚINE INFORMAȚII SUPLIMENTARE ? 

11. LEGISLAȚIE ȘI MATERIALE INFORMATIVE 9

CUI SE ADRESEAZĂ ACEST GHID? 

Acest GHID se adresează asociaţiilor, fundaţiilor şi federaţiilor constituite în condiţiile Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi completările ulterioare. 

1. CARACTERISTICI GENERALE 

Persoanele fizice şi persoanele juridice care urmăresc desfăşurarea unor activităţi de interes general sau în interesul unor colectivităţi ori, după caz, în interesul lor personal nepatrimonial pot constitui asociaţii ori fundaţii în condiţiile legii1. 

Asociaţiile şi fundaţiile constituite potrivit legii2 sunt persoane juridice de drept privat fără scop patrimonial. 

Partidele politice, sindicatele şi cultele religioase nu intră sub incidenţa prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi completările ulterioare. 

Asociaţiile, fundaţiile şi federaţiile îşi pot desfăşura activitatea în diverse domenii, cum ar fi: sănătate, educaţie şi cercetare, ştiinţă, cultură, protecţie socială, minoritati, drepturile omului, protectia mediului, protectia copilului, comunicare si mass – media, sport/turism etc. În acest sens, acestea pot desfăşura diferite activităţi, ca de exemplu:  

- intermedierea relaţiei dintre cetăţeni şi autorităţi; 

- facilitarea integrării sociale şi politice a cetăţenilor; 

- furnizarea de bunuri şi servicii publice; 

- reprezentarea intereselor de grup în societate etc. 

2. ÎNFIINȚAREA ASOCIAȚIILOR, FUNDAȚIILOR ȘI FEDERAȚIILOR 

2.1. Asociația 

Asociaţia este subiectul de drept constituit de trei sau mai multe persoane care, pe baza unei înţelegeri, pun în comun şi fără drept de restituire contribuţia materială, cunoştinţele sau aportul lor în munca pentru realizarea unor activităţi în interes general, al unor colectivităţi sau, după caz, în interesul lor personal nepatrimonial3. 

Asociaţia dobândeşte personalitate juridică prin înscrierea în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor aflat la grefa judecătoriei în a cărei circumscripţie îşi are sediul4. 

Asociaţia devine persoană juridică din momentul înscrierii ei in Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor5. 

Asociaţia îşi poate constitui atât filiale care reprezintă entităţi cu personalitate juridică cât şi sucursale, ca structuri teritoriale fără personalitate juridică. 

Dacă asociaţia, prin natura scopului sau obiectivelor propuse, urmează să desfăşoare activităţi pentru care, potrivit legii, sunt necesare autorizaţii administrative prealabile, aceste activităţi nu vor putea fi iniţiate, sub sancţiunea dizolvării pe cale judecatorească, decât după obţinerea autorizaţiilor respective6. 

1Ordonanța Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații s i fundații, cu modifica rile s i completa rile ulterioare; 2Idem 1; 

3Art. 4 din Ordonanța Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații s i fundații, cu modifica rile s i completa rile ulterioare; 4Art. 5 din Ordonanța Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații s i fundații, cu modifica rile s i completa rile ulterioare; 5Art. 8 din Ordonanța Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații s i fundații, cu modifica rile s i completa rile ulterioare; 6Art. 14 din Ordonanța Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații s i fundații, cu modifica rile s i completa rile ulterioare; 

2.2. Fundația 

Fundaţia este subiectul de drept înfiinţat de una sau mai multe persoane care, pe baza unui act juridic între vii ori pentru cauză de moarte, constituie un patrimoniu afectat, în mod permanent şi irevocabil, realizării unui scop de interes general sau, după caz, al unor colectivităţi7. 

Activul patrimonial iniţial al fundaţiei trebuie să includă bunuri în natură sau în numerar, a căror valoare totală să fie de cel puţin 100 de ori salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată, la data constituirii fundaţiei8. 

Prin excepţie, în cazul fundaţiilor al căror scop exclusiv, sub sancţiunea dizolvării pe cale judecătorească, este efectuarea operaţiunilor de colectare de fonduri care să fie puse la dispoziţia altor asociaţii sau fundaţii, în vederea realizării de programe de către acestea din urmă, activul patrimonial iniţial poate avea o valoare totală de cel puţin 20 de ori salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată9. 

Fundaţia dobândeşte personalitate juridică prin înscrierea sa în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor aflat la grefa judecătoriei în a cărei circumscripţie îşi are sediul10. 

Fundaţia îşi poate constitui filiale, ca structuri teritoriale, pe baza hotărârii consiliului director, prin care le este alocat patrimoniul11. 

În cazul dizolvării asociaţiei sau fundaţiei, bunurile rămase în urma lichidării nu se pot transmite către persoane fizice12. 

Aceste bunuri pot fi transmise către persoane juridice de drept privat sau de drept public cu scop identic sau asemănător, printr-o procedură stabilită în statutul asociaţiei sau al fundaţiei13. 

2.3. Federația 

Două sau mai multe asociaţii sau fundaţii se pot constitui în federaţie.14 

Federaţia devine persoană juridică din momentul înscrierii sale în Registrul federaţiilor aflat la grefa tribunalului în circumscripţia căruia federaţia urmează să îşi aibă sediul.15 Asociaţiile sau fundaţiile care constituie o federaţie îşi păstrează propria personalitate juridică, inclusiv propriul patrimoniu16. 

În cazul dizolvării federaţiilor, dacă nu se prevede altfel în lege sau în statut, bunurile rămase în urma lichidării se transmit, în cote egale, către persoanele juridice constituente17. 

2.4. Registre speciale şi Registrul național18 

Asociaţiile, fundaţiile şi federaţiile constituite potrivit legii19, sunt supuse înscrierii în registre speciale, constituite, potrivit legii20, la instanţele judecătoreşti.21 

Evidenţa centralizată se realizează prin Registrul naţional al persoanelor juridice fără scop patrimonial, aflat la Ministerul Justiţiei22. 

7Art. 15 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații s i fundații, cu modifica rile s i completa rile ulterioare; 8Art. 15 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații s i fundații, cu modifica rile s i completa rile ulterioare; 9Art. 15 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații s i fundații, cu modifica rile s i completa rile ulterioare; 10 Art. 17 din Ordonanța Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații s i fundații, cu modifica rile s i completa rile ulterioare; 

11 Art. 18 din Ordonanța Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații s i fundații, cu modifica rile s i completa rile ulterioare; 12 Art. 60 din Ordonanța Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații s i fundații, cu modifica rile s i completa rile ulterioare; 13 Art. 60 din Ordonanța Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații s i fundații, cu modifica rile s i completa rile ulterioare; 14 Art. 35 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații s i fundații, cu modifica rile s i completa rile ulterioare; 

15 Art. 35 alin. (3) coroborat cu art. 36 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații s i fundații, cu modifica rile s i completa rile ulterioare; 

16 Art. 36 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații s i fundații, cu modifica rile s i completa rile ulterioare; 17 Art. 37 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații s i fundații, cu modifica rile s i completa rile ulterioare; 18 http://www.just.ro/registrul-national-ong/ 

19 Ordonanța Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații s i fundații, cu modifica rile s i completa rile ulterioare; 20 Ordinul Ministrului de stat, ministrul justitiei nr. 954/B/C/2000 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea Registrului asociatiilor si fundatiilor, Registrului federatiilor si Registrului national al persoanelor juridice fara scop patrimonial; 21 Art. 1 alin. (2) din Anexa 1 la Ordinul Ministrului de stat, ministrul justitiei nr. 954/B/C/2000 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea Registrului asociatiilor si fundatiilor, Registrului federatiilor si Registrului national al persoanelor juridice fara scop patrimonial; 

3. ÎNREGISTRAREA FISCALĂ 

Orice persoană sau entitate care este subiect într-un raport juridic fiscal are obligaţia să se înregistreze fiscal primind un cod de identificare fiscală. 

3.1. Depunerea declarației de înregistrare fiscală 

În vederea atribuirii codului de înregistrare fiscală şi eliberării certificatului de înregistrare fiscală, asociaţiile, fundaţiile şi federaţiile constituite potrivit legii au obligaţia să depună la organul fiscal competent formularul 010 „Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni/Declaraţie de radiere pentru persoane juridice, asocieri şi alte entităţi fără personalitate juridică”23. 

Declaraţia de înregistrare fiscală se depune de către reprezentantul legal al asociaţiei sau fundaţiei, sau de către un împuternicit al acestuia, în termen de 30 de zile de la data înfiinţării, potrivit legii.  

Împuternicitul este obligat să depună la organul fiscal actul de împuternicire, în original sau în copie legalizată24. 

Formularul 010 se completează în două exemplare, un exemplar se păstrează la entitate, iar celălalt se depune la organul fiscal competent. 

Formularul 010 se poate depune direct la unitatea fiscală sau, se poate transmite prin poştă, prin scrisoare recomandată. 

 Organul fiscal competent este organul fiscal în a cărui rază teritorială se află sediul acestor entităţi. 

3.2. Eliberarea certificatului de înregistrare fiscală 

Pe baza declaraţiei de înregistrare fiscală, organul fiscal competent din subordinea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală eliberează certificatul de înregistrare fiscală, în termen de 10 zile de la data depunerii declaraţiei. 

3.3. Modificările intervenite ulterior înregistrării fiscale 

Modificările ulterioare ale datelor din declaraţia de înregistrare fiscală trebuie aduse la cunoştinţă organului fiscal competent din subordinea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, în termen de 15 de zile de la data producerii acestora25 , prin completarea şi depunerea declaraţiei de menţiuni (formularul 010), însoţită de documente care atestă modificările intervenite.  

În cazul modificărilor intervenite în datele declarate iniţial şi înscrise în certificatul de înregistrare fiscală, declaraţia de menţiuni va fi însoţită şi de certificatul de înregistrare fiscală, care se depune în vederea anulării şi eliberării unui nou certificat. 

Declararea modificărilor ulterioare privind categoriile de obligaţii fiscale declarative înscrise iniţial în vectorul fiscal se poate face şi pe baza formularului (700) "Declaraţie pentru înregistrarea/ modificarea în mediu electronic a categoriilor de obligaţii fiscale declarative înscrise în vectorul fiscal” care se transmite exclusiv prin mijloace electronice de transmitere la distanţă26. 

22 Art. 1 din Anexa 1 la Ordinul Ministrului de stat, ministrul justitiei nr. 954/B/C/2000 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea Registrului asociatiilor si fundatiilor, Registrului federatiilor si Registrului national al persoanelor juridice fara scop patrimonial; 23 Ordinul pres edintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscala  nr. 3725/2017 pentru aprobarea formularelor de înregistrare fiscala  a contribuabililor s i a tipurilor de obligații fiscale care formeaza  vectorul fiscal; 

24 Art. 18 alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura  fiscala , cu modifica rile s i completa rile ulterioare; 25 Art. 88 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura  fiscala , cu modifica rile s i completa rile ulterioare; 26 http://static.anaf.ro/static/10/Anaf/Declaratii_R/700.html; 

3.4. Radierea înregistrării fiscale 

La încetarea calităţii de subiect de drept fiscal, asociaţiile, fundaţiile şi federaţiile constituite potrivit legii27 trebuie să solicite radierea înregistrării fiscale, prin depunerea declaraţiei de radiere (formularul 010). 

Declaraţia se depune în termen de 30 de zile de la încetarea calităţii de subiect de drept fiscal şi trebuie însoţită de certificatul de înregistrare fiscală în vederea anulării acestuia.  

4. CONDUCEREA CONTABILITĂȚII 

Din punct de vedere contabil, asociaţiile, fundaţiile şi federaţiile aplică prevederile Legii contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 3103/2017 privind aprobarea Reglementărilor contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial, cu modificările şi completările ulterioare.  

Asociaţiile, fundaţiile şi federaţiile constituite potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi completările ulterioare, au obligaţia, potrivit legii, să conducă contabilitatea în partidă dublă şi să întocmească situaţii financiare anuale 28. 

5. IMPOZITUL PE PROFIT 

5.1. Reguli speciale de impozitare 

În cazul organizatiilor nonprofit, la calculul rezultatului fiscal, următoarele tipuri de venituri sunt venituri neimpozabile29: 

- cotizaţiile şi taxele de înscriere ale membrilor; 

- contribuţiile băneşti sau în natură ale membrilor şi simpatizanţilor; 

- taxele de înregistrare stabilite potrivit legislaţiei în vigoare; 

- veniturile obţinute din vize, taxe si penalităţi sportive sau din participarea la competiţii şi demonstraţii sportive; 

- donaţiile, precum şi banii sau bunurile primite prin sponsorizare/mecenat; 

- veniturile din dividende, dobânzi, precum şi din diferenţele de curs valutar aferente disponibilităţilor şi veniturilor neimpozabile; 

- veniturile din dobânzi obţinute de casele de ajutor reciproc din acordarea de împrumuturi potrivit legii de organizare şi funcţionare; 

- veniturile pentru care se datorează impozit pe spectacole; 

- resursele obţinute din fonduri publice sau din finanţări nerambursabile; 

- veniturile realizate din acţiuni ocazionale precum: evenimente de strângere de fonduri cu taxa de participare, serbări, tombole, conferinţe, utilizate în scop social sau profesional, potrivit statutului acestora; 

- veniturile rezultate din cedarea activelor corporale aflate în proprietatea organizaţiilor nonprofit, altele decat cele care sunt sau au fost folosite într-o activitate economică; - veniturile obţinute din reclamă şi publicitate, veniturile din închirieri de spaţii publicitare pe: clădiri, terenuri, tricouri, cărţi, reviste, ziare, realizate de organizaţiile nonprofit de utilitate publică, potrivit legilor de organizare şi funcţionare, din domeniul culturii, cercetării ştiinţifice, învăţământului, sportului, sănătăţii, precum şi de camerele de comerţ şi industrie, organizaţiile sindicale şi organizaţiile patronale; nu se includ în această categorie veniturile obţinute din prestări de servicii de intermediere în reclamă şi publicitate; 

27 Ordonanța Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații s i fundații, cu modifica rile s i completa rile ulterioare; 28 Art. 1 alin. (2) din Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3103/2017 privind aprobarea Reglementa rilor contabile pentru persoanele juridice fa ra  scop patrimonial, cu modifica rile s i completa rile ulterioare; 

29 Art. 15 alin. (2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modifica rile s i completa rile ulterioare; 

- sumele primite ca urmare a nerespectării condiţiilor cu care s-a facut donaţia/sponsorizarea, potrivit legii, sub rezerva ca sumele respective să fie utilizate de către organizaţiile nonprofit, în anul curent sau în anii următori, pentru realizarea scopului şi obiectivelor acestora, potrivit actului constitutiv sau statutului, după caz; 

- veniturile realizate din despăgubiri de la societăţile de asigurare pentru pagubele produse la activele corporale proprii, altele decât cele care sunt utilizate în activitatea economică; - sumele primite din impozitul pe venit datorat de persoanele fizice, potrivit prevederilor titlului IV din Codul fiscal; 

- sumele colectate de organizaţiile colective autorizate, potrivit legii, pentru îndeplinirea responsabilităţilor de finanţare a gestionării deşeurilor. 

Pentru calculul rezultatului fiscal sunt neimpozabile şi alte venituri realizate, până la nivelul echivalentului în lei a 15.000 euro, într-un an fiscal, dar nu mai mult de 10% din veniturile totale neimpozabile30. 

Aceste organizaţii datorează impozit pe profit pentru partea din profitul impozabil care corespunde veniturilor, altele decât cele considerate venituri neimpozabile.31 

5.2. COMPLETAREA şi depunerea declarației anuale de impozit pe profit - formularul 101 

Entităţile care fac obiectul prezentului GHID depun Declaraţia privind impozitul pe profit - formularul 101 până la data de 25 februarie a anului următor. 

Aceste entități depun declarația privind impozitul pe profit inclusiv în situația în care înregistrează numai venituri neimpozabile respectiv cheltuieli nedeductibile, potrivit legislației în vigoare32.  

În formularul 101, veniturile neimpozabile, prevăzute în lege33 precum şi cheltuielile aferente acestora, se înscriu la rândul 20, respectiv la rândul 32. 

Forumlarul 101 se transmite prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, în conformitate cu prevederile legale în vigoare. 

 Semnarea declaraţiei se realizează prin utilizarea certificatului calificat emis de un furnizor de servicii de certificare, acreditat în condiţiile legii34.  

6. ALTE OBLIGAȚII DECLARATIVE 

În funcție de specificul activității, precum şi ținând cont de relațiile contractuale cu persoanele fizice, fundaţiile, asociaţiile şi federaţiile care fac obiectul prezentului Ghid, au obligaţia completării şi depunerii declaraţiilor fiscale, ca de exemplu:  

- în cazul în care asociaţia, fundaţia sau federaţia are angajaţi cu contract de muncă, acestea, în calitate de plătitori de venituri din salarii şi venituri asimilate salariilor, au obligaţia completării şi depunerii formularului 112 - Declaraţie privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate; 

- dacă asociaţia, fundaţia sau federaţia are o relaţie contractuală cu o persoană fizică căreia îi plăteşte venituri ca fiind calificate din valorificarea sub orice formă a drepturilor de proprietate intelectuală, atunci enitatea are obligaţia completării şi depunerii formularului 112 - Declaraţie privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate; 

30 Art. 15 alin. (3) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modifica rile s i completa rile ulterioare;  

31 Idem 30; 

32 Titlului II „Impozitul pe profit” din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modifica rile s i completa rile ulterioare;  33 Art. 15 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modifica rile s i completa rile ulterioare; 

34 Legea nr. 455/2001 privind semna tura electronica ; 

- dacă asociaţia, fundaţia sau federaţia are relaţii contractuale cu o persoană fizică prestatoare de servicii, care nu este persoană fizică autorizată, respectiv nu este înregistrată fiscal potrivit legislaţiei în materie şi care desfăşoară activităţi de producţie, comerţ, prestări de servicii, profesii liberale, drepturi de proprietate intelectuală, fără a avea caracter de continuitate şi pentru care nu sunt aplicabile prevederile cap. II "Venituri din activităţi independente" din lege35, atunci entitatea are obligaţia completării şi depunerii formularului 100 - declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetul de stat, precum şi a formularului 205 - Declaraţie informativă privind impozitul reţinut la sursă, veniturile din jocuri de noroc şi câştigurile/pierderile din investiţii, pe beneficiari de venit, impozitul astfel declarat reprezentând impozit aferent veniturilor din alte surse; 

- dacă asociaţia, fundaţia sau federaţia are relaţii contractuale cu o persoana fizică, autorizată să desfăşoare activităţi independente sau exercită profesii libere (cu excepţia contractelor de valorificare a dreptului de proprietate intelectuală) şi este înregistrată fiscal potrivit legislaţiei în materie, atunci entitatea nu are obligaţii declarative sau de plată în ce priveşte această categorie de persoane; 

- formularul 091 Declaraţie de înregistrare în scopuri de TVA/Declaraţie de menţiuni a altor persoane care efectuează achiziţii intracomunitare sau pentru servicii; 

- formularul 300 „Decont de taxă pe valoarea adăugată”; 

- formularul 301 ”Decont special de taxă pe valoarea adăugată; 

- formularul 394 „Declaraţie informativă privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional de persoanele înregistrate în scopuri de TVA”, în funcţie de perioada fiscală – lună sau trimestru; 

- formularul 390 ”Declaraţie recapitulativă privind livrările/achiziţiile/prestările intracomunitare”. 

Formularele 100, 112, 205, 300, 301, 390 şi 394 se transmit prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, în conformitate cu prevederile legale în vigoare. 

 Semnarea declaraţiilor se realizează prin utilizarea certificatului calificat emis de un furnizor de servicii de certificare, acreditat în condiţiile legii36.  

 Formularul 091 se completează în două exemplare, un exemplar se păstrează la entitate, iar celălalt se se poate depune direct la unitatea fiscală sau, se poate transmite prin poştă, prin scrisoare recomandată. 

Declaraţiile fiscale precum şi termenele de depunere ale acestora se găsesc în Calendarul obligaţiilor fiscale37 care este disponibil pe website-ul instituţiei noastre: www.anaf.ro, secţiunea „Asistenţă contribuabili”, rubrica „Despre impozite şi taxe”. 

7. TRANSMITEREA NOTIFICĂRILOR 

În cazul neîndeplinirii obligaţiilor declarative sau în cazul depunerii declaraţiilor fiscale cu erori, organul fiscal identifică contribuabilii care nu s-au conformat, potrivit legii şi transmite notificări privind nedepunerea în termen a declaraţiilor sau notificări privind modul de completare a acestora, după caz. 

35 Titlul IV din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modifica rile s i completa rile ulterioare; 

36 Idem 34; 

37 https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/AsistentaContribuabili_r/Calendar/Calendar_obligatii_fiscale_2019.htm; 

8. REGISTRUL ENTITĂȚILOR PENTRU CARE SE ACORDĂ DEDUCERI FISCALE 

În cazul sponsorizărilor efectuate de contribuabili către entităţi persoane juridice fără scop lucrativ, sumele aferente acestora se scad din impozitul pe profit datorat, în limitele prevăzute de lege39, doar dacă beneficiarul sponsorizării este înscris, la data încheierii contractului, în registrul entităţilor pentru care se acordă deduceri fiscale.40 

Microîntreprinderile care efectuează sponsorizări, potrivit legii41, pentru susţinerea entităţilor nonprofit, care la data încheierii contractului sunt înscrise în Registrul entităţilor/unităţilor de cult pentru care se acordă deduceri fiscale potrivit legii42, scad sumele aferente din impozitul pe veniturile microîntreprinderilor până la nivelul valorii reprezentând 20% din impozitul pe veniturile microîntreprinderilor datorat pentru trimestrul în care au înregistrat cheltuielile respective43. 

Registrul entităţilor pentru care se acordă deduceri fiscale se organizează de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, este public şi se afişează pe site-ul Agenţiei. Înscrierea în Registrul entităţilor pentru care se acordă deduceri fiscale se realizează pe baza solicitării entităţii, dacă sunt îndeplinite cumulativ, la data depunerii cererii, următoarele condiţii:44 

a) desfăşoară activitate în domeniul pentru care a fost constituită, pe baza declaraţiei pe propria răspundere; 

b) şi-a îndeplinit toate obligaţiile fiscale declarative prevăzute de lege; 

c) nu are obligaţii fiscale restante la bugetul general consolidat, mai vechi de 90 de zile; d) a depus situaţiile financiare anuale, prevăzute de lege; 

e) nu a fost declarată inactivă, potrivit legii45. 

Înscrierea în registrul entităţilor pentru care se acordă deduceri fiscale se realizează prin depunerea formularului 163 "Cerere de înscriere/radiere în/din Registrul entităţilor/unităţilor de cult pentru care se acordă deduceri fiscale"46. 

La formularul 163 se anexează certificatele de atestare fiscală eliberate de organele fiscale locale, în a căror evidenţă entităţile sunt înregistrate ca plătitoare de impozite şi taxe locale. Formularul 163 se transmite prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, în conformitate cu prevederile legale în vigoare. 

Semnarea cererii se realizează prin utilizarea certificatului calificat emis de un furnizor de servicii de certificare, acreditat în condiţiile legii47. 

În cadrul activităților de sponsorizare sau de mecenat se interzice ca sponsorul, mecena sau beneficiarul să efectueze reclamă sau publicitate comercială, anterioară, concomitentă sau ulterioară în favoarea acestora sau a altor persoane48. 

38 Ordinul pres edintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscala  nr. 819/2019 pentru aprobarea Procedurii privind organizarea Registrului entita ților/unita ților de cult pentru care se acorda  deduceri fiscale, precum s i a modelului s i conținutului unor formulare, cu modifica rile şi completa rile ulterioare; 

39 Art. 25 alin. (4) lit. i) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modifica rile s i completa rile ulterioare; 40 Idem 39; 

41 Legea nr. 32/1994, cu modifica rile şi completa rile ulterioare; 

42 Art. 25 alin. (41) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modifica rile s i completa rile ulterioare; 

43 Art. 56 alin. (11) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modifica rile s i completa rile ulterioare; 

44 Idem 42; 

45 Art. 92 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura  fiscala , cu modifica rile s i completa rile ulterioare; 46 Ordinul pres edintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscala  nr. 819/2019 pentru aprobarea Procedurii privind organizarea Registrului entita ților/unita ților de cult pentru care se acorda  deduceri fiscale, precum s i a modelului s i conținutului unor formulare; programul poate fi descărcat de la următorul link: http://static.anaf.ro/static/10/Anaf/Decl aratii_R/163.html ; 

47 Legea nr. 455/2001 privind semna tura electronica ; 

48 Art. 5 alin. (5) din Legea nr. 32/1994 privind sponsorizarea, cu modifica rile s i completa rile ulterioare; 

9. SPAȚIUL PRIVAT VIRTUAL - SPV - 

Pentru vizualizarea situaţiei fiscale şi financiare proprii, contribuabilii au posibilitatea de a utiliza serviciul Spaţiul Privat Virtual. Prin intermediul acestui serviciu se efectuează comunicarea electronică a informaţiilor şi înscrisurilor între Agenţia fiscală şi contribuabili. 

Înregistrarea în „Spaţiul privat virtual” se face în baza aceluiaşi certificat calificat obţinut pentru depunerea on-line a declaraţiilor fiscale, iar informaţii în vederea înregistrării în SPV, se regăsesc pe site-ul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală: www.anaf.ro, secţiunea - Spaţiul Privat Virtual, rubrica - Înregistrare utilizatori persoane fizice şi juridice49. 

10. CUM SE POT OBȚINE INFORMAȚII SUPLIMENTARE ? 

Informaţii detaliate se pot obţine: 

⮚ accesând pagina de internet www.anaf.ro; 

⮚ telefonic, la Serviciul central de asistenţă telefonică a contribuabililor – Call center, apelând numărul 031.403.91.60; 

⮚ la structurile de asistenţă pentru contribuabili din cadrul unităţilor fiscale teritoriale. Modelul şi conţinutul formularelor/declaraţiilor menţionate, cu titlu exemplificativ, în cuprinsul Ghidului şi al celorlalte formulare/declaraţii pe care asociaţiile, fundaţiile şi federaţiile au obligaţia să le depună la organul fiscal competent, precum şi aplicaţiile informatice ale acestora, se găsesc pe pagina de internet a Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, la următorul link: toate formularele cu explicaţii. 

11. LEGISLAȚIE ȘI MATERIALE INFORMATIVE 

- Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; - Legea 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare;  - Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Calendarul obligaţiilor fiscale; 

- Ghidurile elaborate de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală. 

https://www.anaf.ro/InregPersFizicePublic/ 

Articole publicate

(accesați legătura din imaginea de mai jos)

juridicero

 

Decizii de referință

DECIZII DE REFERINȚĂ

close up contract document 48148

Audit Juridic

COVER European Convention on Human Rights

cover cererea cedo1024 1

Educație civică

COVER Ghid de bune practici CSM AVOCATI

coverTUE

Portal Instanțe

Captură de ecran de la 2019 03 29 19 33 15

Legile Justiției

Murphy

Asociațiile de Proprietari și de Chiriași

In order to view RSCoolMp3Player you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player

Legislatie gratuită

lege

RGPD cover

   tel: (+40) 744.99.41.83

   Email: secretariat@ulici.ro

Calea Dorobanților nr. 22 Cluj-Napoca, România, 400117

   L-V 12:00 - 16:00 cu programare prealabilă

CD22

Dosare instrumentate

650 + definitive

Experiență profesională

27 + ani

Probleme juridice

1200 + rezolvate

© 2021 Cabinet Avocat dr. Claudiu-Octavian Ulici

Caută

Avem 135 vizitatori și nici un membru online

Light rain

6.96°C

Cluj-Napoca

Light rain
Humidity: 74%
Wind: SSE at 0.45 M/S
SP_WEATHER_VI
Moderate Rain
1.92°C / 7.26°C
SP_WEATHER_SAM
Scattered Clouds
0.45°C / 7.17°C
SP_WEATHER_DUM
Scattered Clouds
1.04°C / 8.05°C
SP_WEATHER_LUN
Overcast Clouds
2.82°C / 10°C

Dacă ne imaginăm cei 4,5 miliarde de ani de istorie a Pământului comprimați într-un an calendaristic, viața umană modernă există pe planetă de 37 de minute, iar noi am consumat o treime din resursele naturale ale Pământului în ultimele 0,2 secunde. Sfârșitul erei omului: 2050 ar putea fi sfârșitul lumii așa cum o cunoaștem.

Avem nevoie de aprox. x 1,8 planete Pământ

PENTRU A SUSȚINE POPULAȚIA UMANĂ ÎN CREȘTERE

(pentru cifre și mai exacte mergi AICI )