Acest site utilizează cookie-uri pentru a vă oferi o experiență de navigare mai bună. Aflați mai multe despre modul în care folosim cookie-urile și despre cum puteți modifica setările.

Posts

Aspecte legate de plățile restante la cheltuielile comune ale imobilului conform LEGII privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari și administrarea condominiilor ( nr. 196 din 20 iulie 2018)

 

Cu sau fără intenție, persoanele obligate legal sau convențional la plata cheltuielilor comune ale unui imobil, întârzie plata acestora și atunci asociația de proprietari este obligată să întreprindă demersuri judiciare pentru recuperarea sumelor restante. Noua legea privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari și administrarea condominiilor ( nr. 196 din 20 iulie 2018), cuprinde câteva dispoziții obligatorii și face trimiteri la dispoziții procedurale generale privind plățile restante la cheltuielile comune ale imobilului

Dreptul la informare. Proprietarii din condominiu au dreptul să fie informați în legătură cu toate aspectele ce privesc activitatea asociației, să solicite în scris și să primească copii după orice document al acesteia. Totuși, proprietarii care solicită copii după documentele asociației de proprietari vor suporta costul de multiplicare a acestora.

În vederea bunei informări a proprietarilor, asociația de proprietari este obligată să amplaseze la loc vizibil un avizier la care sunt afișate documente, în conformitate cu prevederile legii.

Dreptul de a contesta calculul cotei de contribuție la cheltuielile asociației de proprietari. Proprietarii din condominii au dreptul să primească explicații cu privire la calculul cotei de contribuție la cheltuielile asociației de proprietari și, după caz, să o conteste în scris în termen de 10 zile de la afișarea listei de plată. Președintele asociației de proprietari este obligat să răspundă, în scris, la contestație în termen de 10 zile de la primirea acesteia.

În cazul în care președintele sau administratorul nu ia toate măsurile necesare în scopul facilitării accesului proprietarilor la documentele contabile sau la orice alt document al asociației de proprietari, conform legii, proprietarii au dreptul de a notifica despre aceasta comitetul executiv și cenzorul/comisia de cenzori.

În situația nesoluționării sau a soluționării necorespunzătoare a solicitărilor notificate în termen de 10 zile de la depunerea acestora, proprietarii se pot adresa compartimentelor specializate Autoritățile administrației publice locale. (Articolul 28 și 10 LEGE)

Autoritățile administrației publice locale organizează în cadrul aparatului de specialitate al primarului un compartiment specializat în sprijinirea, îndrumarea și controlul asociațiilor de proprietari. Autoritățile administrației publice locale, prin compartimentele prevăzute mai sus, asigură, la cerere, informarea asociațiilor și proprietarilor din condominii cu privire la cadrul normativ privind organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari. Aceste compartimente informează asociațiile de proprietari cu privire la interdicțiile prevăzute în regulamentul local de urbanism sau în regulamentele de intervenție aferente zonelor de intervenție prioritară, aplicabile condominiilor, stabilite în cadrul programelor multianuale destinate creșterii calității arhitectural-ambientale a clădirilor, de reabilitare termică și de reducere a riscului seismic al construcțiilor existente, precum și cu privire la obligativitatea montării contoarelor pentru individualizarea consumurilor la nivel de proprietate individuală, conform legislației în vigoare.

Compartimentele mai exercită controlul asupra activității financiar-contabile din cadrul asociațiilor de proprietari, din oficiu ori la solicitarea unuia sau mai multor membri ai asociației de proprietari. La propunerea acestora în sprijinirea, îndrumarea și controlul asociațiilor de proprietari din cadrul autorității administrației publice locale, primarul, în baza unei hotărâri a consiliului local, atestă și persoanele fizice în vederea dobândirii calității de administrator de condominii.

Notificarea proprietarul care are plăți restante la cheltuielile comune ale imobilului. Administratorul condominiului este obligat să notifice, în scris, proprietarul care are plăți restante la cheltuielile comune ale imobilului asupra datoriilor și să înștiințeze președintele și comitetul executiv al asociației de proprietari despre restanțe. Notificarea apare ca fiind o condiție obligatorie acționării în instanță. Pe de altă parte, notificarea se adresează proprietarul care are plăți restante la cheltuielile comune ale imobilului și nu eventual a persoanei obligate la plată, conform unei înțelegeri cu proprietarul. Astfel de înțelegeri există, spre exemplu, ca și clauze distincte în contractele de închiriere, unde chiriașul este obligat la plata cheltuielile comune ale imobilului, alături de plata chiriei.

Acționarea în instanță a proprietarul. Asociația de proprietari, prin președinte, are dreptul de a acționa în instanță proprietarul care se face vinovat de neplata cotelor de contribuție la cheltuielile asociației mai mult de 60 de zile de la termenul scadent, respectiv 90 zile de la afișarea listei, informând membrii asociației prin afișare la avizier.

Acțiunea asociației de proprietari este scutită de taxa de timbru, atât în primă instanță, cât și în cazul exercitării de către aceasta a căilor de atac, ordinare sau extraordinare.

Sentința dată în favoarea asociației de proprietari, pentru sumele datorate de oricare proprietar din condominiu, poate fi pusă în executare pentru acoperirea datoriilor prin orice modalitate permisă de legea generală (Codul de procedură civilă), prin intermediul unui executor judecătoresc. (Articolul 78 LEGE)

Neplata facturilor individuale emise în baza contractelor individuale sau a convențiilor individuale. Furnizorul serviciilor de utilități publice are dreptul de a acționa în instanță proprietarul care se face vinovat de neplata facturilor individuale emise în baza contractelor individuale sau a convențiilor individuale, după caz, mai mult de 60 de zile de la termenul scadent, respectiv 90 zile de la afișarea listei, cu notificarea proprietarului restant cu cel puțin 7 zile înainte de demararea procedurii de acțiune în instanță.

Hotărârea judecătorească dată în favoarea furnizorului serviciilor de utilități publice, pentru sumele datorate, poate fi pusă în executare pentru acoperirea datoriilor la zi prin orice modalitate permisă de legea generală (Codul de procedură civilă), prin intermediul unui executor judecătoresc. (Articolul 98 LEGE)

 

Deciziile pronunțate pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie civilă în 14 octombrie 2019, sursa: http://www.scj.ro

Comunicate privind deciziile pronunţate de Completele pentru dezlegarea unor chestiuni de drept - în materie civilă

 

Comunicat privind deciziile pronunţate de Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie civilă în şedinţa din 14 octombrie 2019

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie

 

C O M U N I C A T

 

În şedinţa din 14 octombrie 2019, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie civilă, legal constituit în fiecare dintre cauze, a soluționat zece sesizări în vederea pronunțării unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, fiind pronunțate următoarele soluții:

       

Decizia nr.40  în dosarul nr.128/1/2019

 

Respinge, ca inadmisibilă, sesizarea formulată de Tribunalul Dolj - Secţia contencios administrativ și fiscal în dosarul nr. 282/215/2016*, în vederea pronunțării unei hotărâri prealabile cu privire la următoarea chestiune de drept: „interpretarea dispozițiilor art. 82 alin. (1) raportat la art. 84 alin. (1) şi (2) din Codul de procedură civilă, în sensul de a indica dacă este posibilă acoperirea nulității absolute rezultând din redactarea cererii de chemare în judecată de o persoană juridică, în calitate de mandatar al altei persoane juridice”.

Obligatorie, potrivit dispozițiilor art. 521 alin. (3) din Codul de procedură civilă.

Pronunțată în ședință publică astăzi, 14 octombrie 2019.

 

 

Decizia nr.41  în dosarul nr.1173/1/2019

 

Admite sesizarea formulată de Curtea de Apel Bucureşti - Secţia a VII-a pentru cauze privind conflicte de muncă şi asigurări sociale, în dosarul nr. 794/87/2018, pentru pronunţarea unei hotărâri prealabile şi, în consecinţă, stabileşte că:

În interpretarea şi aplicarea prevederilor art. 5 şi art. 12 din anexa nr. I capitolul I lit. B din Legea-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, în calculul drepturilor salariale pentru plata cu ora nu se include şi gradaţia de merit.

Obligatorie, potrivit dispozițiilor art. 521 alin. (3) din Codul de procedură civilă.

Pronunțată în ședință publică, astăzi, 14 octombrie 2019.

 

Decizia nr.42  în dosarul nr1391/1/2019

 

Respinge, ca inadmisibilă, sesizarea formulată de Curtea de Apel Galaţi – Secţia a II-a civilă, în dosarul nr. 16.854/196/2013, în vederea pronunțării unei hotărâri prealabile cu privire la următoarea chestiune de drept: „Dispozițiile art. 491 alin. (1) și art. 472 alin. (1) din Codul de procedură civilă pot fi interpretate în sensul că obiectul recursului incident poate privi o parte din hotărârea instanței de apel care nu a fost atacată cu recurs principal?”.

Obligatorie, potrivit dispozițiilor art. 521 alin. (3) din Codul de procedură civilă.

Pronunțată în ședință publică, astăzi, 14 octombrie 2019.

 

Decizia nr.43  în dosarul nr.1419/1/2019

 

Admite sesizarea formulată de Curtea de Apel București – Secția a VII-a pentru cauze privind conflicte de muncă şi asigurări sociale, în dosarul nr. 19522/3/2018, privind pronunţarea unei hotărâri prealabile şi, în consecinţă, stabilește că:

În interpretarea și aplicarea art. 832 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, astfel cum a fost introdus prin Legea nr. 118/2014 pentru completarea Legii nr. 303/2004, dispoziția legală menţionată nu se aplică în cazul condamnărilor pentru infracțiuni săvârșite anterior intrării sale în vigoare.

Obligatorie, potrivit dispoziţiilor art. 521 alin. (3) din Codul de procedură civilă.

Pronunţată în şedinţa publică din data de 14 octombrie 2019.    

 

Decizia nr.44  în dosarul nr.1418/1/2019

 

Admite sesizarea formulată de Curtea de Apel Craiova - Secţia I civilă în dosarul nr. 3837/332/2017 privind pronunţarea unei hotărâri prealabile şi, în interpretarea dispoziţiilor art. 25 alin. (2) din Legea nr. 255/2010, în forma anterioară modificărilor aduse prin Legea nr. 233/2018, stabileşte că:

Scutirea de la plata taxelor datorate Inspectoratului de Stat în Construcţii vizează exclusiv lucrările realizate în legătură cu o expropriere pentru cauză de utilitate publică în cadrul proiectelor cuprinse în programul Ministerului Transporturilor, Departamentului pentru Proiecte de Infrastructură şi Investiţii Străine, Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice, Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, Ministerului Economiei, Ministerului Finanţelor Publice şi Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale sau în cele ale autorităților administrației publice județene și locale privind dezvoltarea de obiective de interes naţional, respectiv de interes judeţean şi local.

Obligatorie, potrivit dispoziţiilor art. 521 alin. (3) din Codul de procedură civilă.

Pronunţată în şedinţă publică astăzi, 14 octombrie 2019.

 

Decizia nr.45  în dosarul nr.1000/1/2019

 

Admite sesizările conexate formulate de Curtea de Apel Bucureşti - Secţia a III-a civilă şi pentru cauze cu minori şi de familie şi Secţia a IV-a civilă, în dosarele nr. 45709/3/2017 şi nr. 8316/3/2018, privind pronunțarea unei hotărâri prealabile.

În interpretarea și aplicarea dispoziţiilor art. 35 alin. (2) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România, cu modificările şi completările ulterioare, stabilește următoarele:

Termenul de 6 luni nu se aplică cererilor formulate împotriva refuzului entităţilor învestite de lege de soluţionare a notificării, altele decât cele prevăzute de art. 35 alin. (3) din Legea nr. 165/2013.

Obligația entităţii învestite conform legii de soluţionare, pe cale administrativă, a notificărilor legal formulate, fie prin restituire în natură, fie prin acordarea de măsuri reparatorii prin echivalent, se menține chiar în condiţiile neexercitării procedurii judiciare prevăzute de art. 35 din Legea nr. 165/2013.

Obligatorie, potrivit dispozițiilor art. 521 alin. (3) din Codul de procedură civilă.

Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 14 octombrie 2019.

(NOTĂ: Lege 165/2013,  Măsuri privind urgentarea soluționării cererilor de retrocedare Art 35 , (2) În cazul în care entitatea învestită de lege nu emite decizia în termenele prevăzute la art. 33 și 34, persoana care se consideră îndreptățită se poate adresa instanței judecătorești prevăzute la alin. (1) în termen de 6 luni de la expirarea termenelor prevăzute de lege pentru soluționarea cererilor.)

 

Decizia nr.46  în dosarul nr.1008/1/2019

 

Respinge, ca inadmisibilă, sesizarea formulată de Tribunalul Cluj – Secţia civilă, în dosarul nr. 15724/211/2017, în vederea pronunțării unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea următoarelor chestiuni de drept:

1. Dacă termenul de introducere a cererii de reconstituire/constituire a dreptului de proprietate stabilit de art. 11 alin. (4) din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, este aplicabil şi Legii recunoştinţei pentru victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989, pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Braşov din noiembrie 1987 şi pentru revolta muncitorească anticomunistă din Valea Jiului - Lupeni - august 1977 nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare, lege care nu stabileşte vreun termen legal.

2. În situaţia în care se apreciază că acest termen este aplicabil inclusiv Legii nr. 341/2004, să se statueze de către Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie data de la care trebuie introdusă cererea de constituire a dreptului de proprietate, în conformitate cu prevederile Legii nr. 341/2004.

3. În situaţia în care se apreciază că acest termen este aplicabil inclusiv Legii nr. 341/2004, să se statueze de către Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie data de la care trebuie introdusă cererea de constituire a dreptului de proprietate, în conformitate cu prevederile Legii nr. 341/2004, în special pentru persoanele care deţin certificat de erou martir preschimbat.  

Obligatorie, potrivit dispozițiilor art. 521 alin. (3) din Codul de procedură civilă.

Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 14 octombrie 2019.

 

Decizia nr.47  în dosarul nr.1415/1/2019

 

Respinge, ca inadmisibilă, sesizarea formulată de Curtea de Apel Braşov – Secţia civilă, în dosarul nr. 708/119/2018, în vederea pronunţării unei hotărâri prealabile cu privire la următoarele chestiuni de drept:

„Dacă un dosar de despăgubire netransmis Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despăgubirilor poate fi considerat dosar soluţionat în sensul Legii nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România, cu modificările şi completările ulterioare și dacă acestui dosar i se aplică termenul de 60 zile prevăzut de art. II din Legea nr. 368/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România.

Obligatorie, potrivit dispozițiilor art. 521 alin. (3) din Codul de procedură civilă.

Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 14 octombrie 2019.

 

Decizia nr.48  în dosarul nr.1951/1/2019

 

Respinge, ca inadmisibile, sesizările formulate de Tribunalul Călăraşi – Secţia civilă, în dosarele nr. 2688/269/2016 şi nr. 2689/269/2016, în vederea pronunţării unei hotărâri prealabile cu privire la următoarea chestiune de drept:

Interpretarea dispoziţiilor art. 11 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare - forma în vigoare în anul 2008, prin raportare la art. 27 alin. (7) din Regulamentul privind procedura de constituire, atribuţiile şi funcţionarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, a modelului şi modului de atribuire a titlurilor de proprietate, precum şi punerea în posesie a proprietarilor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 890/2005 şi art. 10 alin. (2) din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997, cu modificările şi completările ulterioare, din perspectiva art. l din Protocolul nr. l adiţional la Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, a principiului securităţii raporturilor juridice şi a principiului bunei-credinţe, având în vedere trecerea a circa 8 ani de la emiterea hotărârilor comisei judeţene (urmate de emiterea de titluri de proprietate), până la formularea acţiunii în nulitatea absolută a acestora, în sensul că nulitatea absolută a hotărârilor comisiei judeţene emise fără parcurgerea procedurii de trecere a terenurilor din domeniul public în domeniul privat prin hotărâre a Guvernului emisă cu privire la terenurile delimitate în condiţiile art. 9 şi art. 12 din Legea nr. 1/2000 nu operează în situaţia în care au fost emise titluri de proprietate în procedura Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare”.

Obligatorie, potrivit dispozițiilor art. 521 alin. (3) din Codul de procedură civilă.

Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 14 octombrie 2019.

 

Decizia nr.49  în dosarul nr.1583/1/2019

 

Admite sesizarea formulată de Curtea de Apel Bucureşti – Secţia a VI-a Civilă în dosarul nr. 41757/3/2018 privind pronunţarea unei hotărâri prealabile şi, în consecinţă, stabileşte că:

În interpretarea dispoziţiilor art. 5 alin. (1) pct. 72 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, astfel cum a fost modificat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 88/2018, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 840 din 2 octombrie 2018, cerinţa referitoare la cuantumul creanţelor bugetare mai mic de 50% din totalul declarat al creanţelor debitorului nu este aplicabilă pentru cererile de deschidere a procedurii insolvenţei formulate de lichidatorul numit în procedura de lichidare prevăzută de Legea nr. 31/1990.

Obligatorie, potrivit dispoziţiilor art. 521 alin. (3) din Codul de procedură civilă.

Pronunţată în şedinţă publică astăzi, 14 octombrie 2019.

 

După redactarea considerentelor şi semnarea deciziilor, acestea se vor publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Codul administrativ. Principii generale.

În luna iulie  2019 a fost publicat în MONITORUL OFICIAL Codul administrativ, având în vedere angajamentele constante și termenele asumate de România în raport cu instituțiile Uniunii Europene. Am extras câteva principii generale privind funcționarea autorităților centrale sau / și locale, urmând să observăm modul în care acestea vor fi aplicate în mod efectiv.

Astfel, Codul reglementează cadrul general pentru organizarea și funcționarea autorităților și instituțiilor administrației publice, statutul personalului din cadrul acestora, răspunderea administrativă, serviciile publice, precum și unele reguli specifice privind proprietatea publică și privată a statului și a unităților administrativ-teritoriale. Acesta se completează cu Legea nr. 287/2009 privind Codul civil,, precum și cu alte reglementări de drept comun aplicabile în materie.

Codul specifică ca sunt autorități ale administrației publice centrale: Guvernul, ministerele, alte organe centrale de specialitate subordonate Guvernului sau ministerelor, autoritățile administrative autonome. Organizarea și funcționarea structurilor de specialitate înființate pentru exercitarea de către Președintele României a prerogativelor care îi sunt stabilite prin Constituția României, republicată, sunt reglementate prin lege specială. Autoritățile administrației publice locale sunt: consiliile locale, primarii și consiliile județene.

Codul se aplică în activitatea autorităților și instituțiilor administrației publice, în raporturile dintre autoritățile și instituțiile administrației publice, precum și în raporturile acestora cu alte subiecte de drept public sau privat.

În înțelesul codului, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:

a) activitățile de administrație social-comunitară - acțiunile prin care se concretizează relația autorităților administrației publice locale cu persoanele juridice de drept public sau de drept privat care au atribuții în sfera activităților social-comunitare pe raza unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale;

b) administrația publică - totalitatea activităților desfășurate, în regim de putere publică, de organizare a executării și executare în concret a legii și de prestare de servicii publice, în scopul satisfacerii interesului public;

c) administrația publică centrală - totalitatea activităților desfășurate, în regim de putere publică, de organizare a executării și de executare în concret a legii și de prestare de servicii publice, în scopul satisfacerii interesului public național/general;

d) administrația publică locală - totalitatea activităților desfășurate, în regim de putere publică, de organizare a executării și de executare în concret a legii și de prestare de servicii publice, în scopul satisfacerii interesului public local;

e) aglomerările urbane - asociațiile de dezvoltare intercomunitară constituite pe bază de parteneriat între municipii, altele decât cele care sunt prevăzute la lit. i), pe de o parte, și orașe împreună cu localitățile urbane și rurale aflate în zona de influență, pe de altă parte;

f) aleșii locali - primarul, viceprimarul, consilierii locali, președintele consiliului județean, vicepreședinții consiliului județean și consilierii județeni; în exercitarea mandatului lor, aleșii locali îndeplinesc o funcție de autoritate publică;

g) aparatul de specialitate al primarului, respectiv al consiliului județean - totalitatea compartimentelor funcționale, fără personalitate juridică, de la nivelul unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale, precum și secretarul general al unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale; primarul, consilierii personali sau personalul din cadrul cabinetului acestuia, președintele consiliului județean, consilierii personali sau personalul din cadrul cabinetului acestuia, viceprimarul, vicepreședintele consiliului județean, administratorul public nu fac parte din aparatul de specialitate;

h) aria geografică a beneficiarilor - aria geografică de domiciliu a majorității beneficiarilor unui serviciu public descentralizat într-o perioadă de timp dată;

i) asociațiile de dezvoltare intercomunitară - structurile de cooperare cu personalitate juridică, de drept privat și de utilitate publică, înființate, în condițiile legii, de unitățile administrativ-teritoriale pentru realizarea în comun a unor proiecte de dezvoltare de interes zonal sau regional ori pentru furnizarea în comun a unor servicii publice;

j) autonomia locală - dreptul și capacitatea efectivă a autorităților administrației publice locale de a soluționa și de a gestiona, în numele și în interesul colectivităților locale la nivelul cărora sunt alese, treburile publice, în condițiile legii;

k) autoritatea publică - organ de stat sau al unității administrativ-teritoriale care acționează în regim de putere publică pentru satisfacerea unui interes public;

l) autoritatea administrației publice - autoritate publică care acționează pentru organizarea executării sau executarea în concret a legii sau pentru prestarea serviciilor publice;

m) autoritățile deliberative la nivelul unităților administrativ-teritoriale - consiliile locale ale comunelor, ale orașelor și ale municipiilor, Consiliul General al Municipiului București, consiliile locale ale subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale municipiilor și consiliile județene;

n) autoritățile executive la nivelul unităților administrativ-teritoriale - primarii comunelor, ai orașelor, ai municipiilor, ai subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale municipiilor, primarul general al municipiului București și președintele consiliului județean;

o) capacitatea administrativă - ansamblul resurselor materiale, financiare, instituționale și umane de care dispune o unitate administrativ-teritorială, cadrul legal care reglementează domeniul de activitate, precum și modul în care acestea sunt valorificate în activitatea proprie potrivit competenței stabilite prin lege;p) colectivitatea locală - totalitatea persoanelor fizice cu domiciliul în unitatea administrativ-teritorială respectivă;

q) compartimentul funcțional - structură funcțională constituită în cadrul autorităților administrației publice centrale, instituțiilor publice de interes național cu sau fără personalitate juridică, în cadrul aparatului de specialitate al primarului, respectiv al consiliului județean, sau al unei instituții publice de interes local sau județean, fără personalitate juridică, formată din persoane cu atribuții și sarcini relativ stabile, subordonate unei autorități unice; compartimentul de resort reprezintă un compartiment funcțional;

r) competența - ansamblul atribuțiilor stabilite de lege, care conferă autorităților și instituțiilor administrației publice drepturi și obligații de a desfășura, în regim de putere publică și sub propria responsabilitate, o activitate de natură administrativă;

s) competența delegată - atribuțiile stabilite prin lege și transferate, împreună cu resursele financiare corespunzătoare, autorităților administrației publice locale de către autoritățile administrației publice centrale pentru a le exercita în numele și în limitele stabilite de către acestea din urmă;

ș) competența exclusivă - atribuțiile stabilite prin lege în mod expres și limitativ în sarcina autorităților administrației publice locale, pentru realizarea cărora acestea au drept de decizie și dispun de resursele și mijloacele necesare;

t) competența partajată - atribuțiile exercitate potrivit legii de autorități ale administrației publice locale, împreună cu alte autorități ale administrației publice, stabilite în mod expres și limitativ, cu stabilirea resurselor financiare și a limitelor dreptului de decizie pentru fiecare autoritate publică în parte;

ț) cvorumul - numărul minim de membri prevăzut de lege pentru întrunirea valabilă a unui organ colegial;

u) deconcentrarea - distribuirea de atribuții administrative și financiare de către ministere și celelalte organe de specialitate ale administrației publice centrale către structuri proprii de specialitate din unitățile administrativ-teritoriale;

v) demnitarii - persoane care exercită funcții de demnitate publică în temeiul unui mandat, potrivit Constituției, prezentului cod și altor acte normative;

x) descentralizarea - transferul de competențe administrative și financiare de la nivelul administrației publice centrale la nivelul administrației publice din unitățile administrativ-teritoriale, împreună cu resursele financiare necesare exercitării acestora;

y) funcția publică - ansamblul atribuțiilor și responsabilităților, stabilite în temeiul legii, în scopul exercitării prerogativelor de putere publică de către autoritățile și instituțiile publice;

z) funcția de demnitate publică - ansamblul de atribuții și responsabilități stabilite prin Constituție, legi și/sau alte acte normative, după caz, obținute prin învestire, ca urmare a rezultatului procesului electoral, direct sau indirect, ori prin numire;

w) instituția publică - structură funcțională care acționează în regim de putere publică și/sau prestează servicii publice și care este finanțată din venituri bugetare și/sau din venituri proprii, în condițiile legii finanțelor publice;

aa) instituția de utilitate publică - persoana juridică de drept privat care, potrivit legii, a obținut statut de utilitate publică;

bb) majoritatea - numărul de voturi necesar a fi exprimate de membrii unui organ colegial pentru adoptarea unui act administrativ, stabilit în condițiile legii;

cc) majoritatea absolută - primul număr natural strict mai mare decât jumătate din totalul membrilor în funcție ai organului colegial;dd) majoritatea calificată - primul număr natural care este mai mare decât valoarea numerică rezultată în urma aplicării fracției/procentului stabilite/stabilit prin lege la totalul membrilor organului colegial stabilit în condițiile legii;

ee) majoritatea simplă - primul număr natural mai mare decât jumătate din totalul membrilor prezenți la o ședință a organului colegial, cu condiția îndeplinirii cvorumului;

ff) organigrama - structură unitară, redată sub forma unei diagrame logice, prin care se sistematizează și se concentrează modul de organizare a tuturor resurselor umane de la nivelul unei autorități sau instituții publice, după caz, redând schematic detaliile cu privire la raporturile ierarhice de subordonare/ supraordonare, precum și raporturile de colaborare;

gg) personalul din administrația publică - demnitarii, funcționarii publici, personalul contractual și alte categorii de personal stabilite în condițiile legii de la nivelul autorităților și instituțiilor administrației publice centrale și locale;

hh) primăria comunei, a orașului, a municipiului, a subdiviziunii administrativ-teritoriale - structură funcțională fără personalitate juridică și fără capacitate procesuală, cu activitate permanentă, care duce la îndeplinire hotărârile autorității deliberative și dispozițiile autorității executive, soluționând problemele curente ale colectivității locale, constituită din: primar, viceprimar, administratorul public, consilierii primarului sau persoanele încadrate la cabinetul primarului și aparatul de specialitate al primarului;

ii) răspunderea administrativă - acea formă a răspunderii juridice care constă în ansamblul de drepturi și obligații de natură administrativă care, potrivit legii, se nasc ca urmare a săvârșirii unei fapte ilicite prin care se încalcă, de regulă, norme ale dreptului administrativ;

jj) regimul de putere publică - ansamblul prerogativelor și constrângerilor prevăzute de lege în vederea exercitării atribuțiilor autorităților și instituțiilor administrației publice și care le conferă posibilitatea de a se impune cu forță juridică obligatorie în raporturile lor cu persoane fizice sau juridice, pentru apărarea interesului public;

kk) serviciul public - activitatea sau ansamblul de activități organizate de o autoritate a administrației publice ori de o instituție publică sau autorizată/autorizate ori delegată de aceasta, în scopul satisfacerii unei nevoi cu caracter general sau a unui interes public, în mod regulat și continuu;

ll) serviciile publice deconcentrate - structurile de specialitate ale ministerelor și ale altor organe de specialitate din unitățile administrativ-teritoriale ale administrației publice centrale care răspund de satisfacerea unor nevoi de interes public/general în concordanță cu obiectivele politicilor și strategiilor sectoriale ale Guvernului;

mm) subdiviziunile administrativ-teritoriale ale municipiilor - sectoarele municipiului București sau alte subdiviziuni ale municipiilor ale căror delimitare și organizare se stabilesc prin lege;

nn) standardele de calitate - ansamblul normativelor de calitate în furnizarea unui serviciu public și/sau de utilitate publică, stabilite prin acte normative;

oo) standardele de cost - costurile normative utilizate pentru determinarea cuantumului resurselor alocate bugetelor locale ale unităților administrativ-teritoriale în vederea furnizării unui serviciu public și/sau de utilitate publică la standardul de calitate stabilit prin acte normative;

pp) unitățile administrativ-teritoriale - comune, orașe, municipii și județe;

qq) zona metropolitană - asociația de dezvoltare intercomunitară constituită pe bază de parteneriat între capitala României sau municipiile de rangul I ori municipiile reședință de județ și unitățile administrativ-teritoriale aflate în zona limitrofă.

Autoritățile și instituțiile administrației publice, precum și personalul acestora au obligația de a acționa cu respectarea prevederilor legale în vigoare și a tratatelor și a convențiilor internaționale la care România este parte.

Beneficiarii activității autorităților și instituțiilor administrației publice au dreptul de a fi tratați în mod egal, într-o manieră nediscriminatorie, corelativ cu obligația autorităților și instituțiilor administrației publice de a trata în mod egal pe toți beneficiarii, fără discriminare pe criteriile prevăzute de lege.În procesul de elaborare a actelor normative, autoritățile și instituțiile publice au obligația de a informa și de a supune consultării și dezbaterii publice proiectele de acte normative și de a permite accesul cetățenilor la procesul de luare a deciziilor administrative, precum și la datele și informațiile de interes public, în limitele legii. Beneficiarii activităților administrației publice au dreptul de a obține informații de la autoritățile și instituțiile administrației publice, iar acestea au obligația corelativă a acestora de a pune la dispoziția beneficiarilor informații din oficiu sau la cerere, în limitele legii.

Formele de activitate ale autorităților administrației publice trebuie să fie corespunzătoare satisfacerii unui interes public, precum și echilibrate din punctul de vedere al efectelor asupra persoanelor.

Reglementările sau măsurile autorităților și instituțiilor administrației publice sunt inițiate, adoptate, emise, după caz, numai în urma evaluării nevoilor de interes public sau a problemelor, după caz, a riscurilor și a impactului soluțiilor propuse.

Autoritățile și instituțiile administrației publice, precum și personalul din cadrul acestora au obligația de a urmări satisfacerea interesului public înaintea celui individual sau de grup. Interesul public național este prioritar față de interesul public local.

Personalul din administrația publică are obligația de a-și exercita atribuțiile legale, fără subiectivism, indiferent de propriile convingeri sau interese.

Activitatea administrației publice se exercită fără întreruperi, cu respectarea prevederilor legale.

Autoritățile și instituțiile administrației publice au obligația de a satisface nevoile societății.

IMPORTANT: Activitățile de transport alternativ cu autoturism și conducător auto (Uber, Clever Taxi, Taxify ș.a.)

În MONITORUL OFICIAL nr. 537 din 1 iulie 2019 a fost publicată ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 49 din 25 iunie 2019privind activitățile de transport alternativ cu autoturism și conducător auto. Consultă textul integral AICI

Guvernul României a decis publicarea actului normativ, având în vedere modificările recente privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere și apariția pe piață a unor soluții de intermediere a transportului de persoane în regim taxi.

Ordonanța de urgență reglementează organizarea, autorizarea și controlul activităților de transport alternativ cu autoturism și conducător auto intermediate prin platforme digitale.Ordonanța definește activitatea de transport alternativ cu autoturism și conducător auto intermediată printr-o platformă digitală și o serie de alte noțini conexe, cum ar fi avizul tehnic, autoritatea de autorizare, utorizația pentru transportul alternativ cu autoturism și conducător auto, contractul de transport alternativ, cursa, managerul de transport alternativ, operatorul platformei digitale, operatorul de transport alternativ, platforma digitală șamd.Transportul alternativ este considerat cel efectuat de un operator de transport alternativ autorizat, contra cost, pe bază de contract de transport alternativ încheiat între pasager și operatorul de transport alternativ deținător al autoturismelor, care este intermediat de un operator al platformei digitale, printr-o platformă digitală.Transportul alternativ se poate efectua numai prin intermediul unei platforme digitale avizate tehnic de către Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale.Avizul tehnic eliberat de către Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale este valabil pe întreg teritoriul României.În situația în care operatorul platformei digitale este o persoană juridică nerezidentă, acesta este obligat să aibă pe toată perioada în care își desfășoară activitatea de intermediere a transportului alternativ pe teritoriul României o sucursală înregistrată care să îl reprezinte în fața autorităților statului român.

Pentru a obține avizul tehnic, platforma digitală pentru intermedierea transportului alternativ trebuie să îndeplinească cumulativ mai multe condiții legate de evidența automată a datelor de expirare a permiselor de conducere și a documentelor necesare efectuării operațiunilor de transport alternativ și notifică automat operatorul de transport alternativ în scopul actualizării documentelor încărcate pe platforma digitală; propune, afișează și înregistrează traseul parcurs, utilizând tehnologii de localizare în conformitate cu legislația comunitară în vigoare; furnizează date despre tariful pentru efectuarea unei curse pe traseul stabilit; furnizează date despre numărul de înmatriculare al autoturismului cu care se efectuează cursa; monitorizează toate cursele, continuu, printr-un sistem de localizare; asigură pasagerilor opțiunea de a comunica informații despre dizabilitate/mobilitate redusă și de a comunica cu conducătorul auto căruia i-a fost atribuită cursa și furnizează informații privind localizarea și timpul estimat al sosirii; asigură pasagerilor posibilitatea să raporteze operatorului platformei digitale orice incidente privind efectuarea cursei; asigură o interfață de comunicare disponibilă și accesibilă; asigură pasagerului opțiunea decontării prețului cursei pe bază de instrument de plată electronică cu acces la distanță sau în numerar, furnizarea de date către operatorul platformei pentru întocmirea situațiilor financiare; asigură emiterea și transmiterea către pasager a facturii electronice sau asigură utilizarea limbii române pentru toate interfețele, informațiile afișate sau tipărite.Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale este cel care va emite avizul tehnic pentru platforma digitală în termen de 30 de zile lucrătoare de la depunerea documentației complete. Avizul tehnic pentru platformele digitale va avea o valabilitate de 12 luni. Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale eliberează avizul tehnic pentru platforma digitală după ce operatorul acesteia prezintă dovada achitării taxei anuale. Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale publică, pe site-ul propriu, lista platformelor digitale avizate tehnic și operatorii acestora, pe care o actualizează ori de câte ori este necesar.Retragerea avizului tehnic pentru platforma digitală se va face de către Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale în cazul în care una dintre condițiile legale nu mai este îndeplinită.Transportul alternativ se efectuează numai de către operatori de transport alternativ autorizați, care dețin, pentru fiecare autoturism utilizat la efectuarea transportului alternativ, copie conformă valabilă și ecusonul pentru transport alternativ, eliberate în condițiile prezentei ordonanțe de urgență.În vederea obținerii autorizației pentru transportul alternativ operatorul de transport alternativ depune la agenția teritorială a Autorității Rutiere Române - A.R.R. din județul sau municipiul București unde își are sediul sau domiciliul, după caz, documente prin care dovedește îndeplinirea condițiilor prevăzute de lege. Operatorul de transport alternativ autorizat are obligația să comunice agenției teritoriale a Autorității Rutiere Române - A.R.R. emitente orice modificare a datelor și informațiilor cuprinse în documente, printr-o declarație pe propria răspundere, într-un termen de maximum 15 zile de la data modificărilor respective.Pentru fiecare autoturism deținut în proprietate, închiriere, comodat, contract de leasing și utilizat în vederea efectuării transportului alternativ, agenția teritorială a Autorității Rutiere Române - A.R.R., emitentă a autorizației de transport alternativ, eliberează operatorului de transport alternativ, în termen de 15 zile lucrătoare de la înregistrarea cererii, câte o copie conformă a acesteia, după depunerea documentelor necesare.

Retragerea autorizației de transport alternativ se realizează de către autoritatea de autorizare și are drept consecință pierderea calității de operator de transport alternativ autorizat, precum și retragerea tuturor copiilor conforme eliberate pe baza autorizației respective.

Transportul alternativ poate fi accesat de pasageri doar prin intermediul platformelor digitale avizate tehnic de către Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale.În scopul probării drepturilor și obligațiilor fiecăreia dintre părți, operatorul de transport alternativ și operatorul platformei digitale încheie un contract de afiliere ce va conține termenii și condițiile colaborării lor. Contractul de afiliere dintre operatorul de transport alternativ și operatorul platformei digitale se încheie prin intermediul platformei digitale, prin confirmarea de către operatorul de transport alternativ a acceptării termenilor și condițiilor contractuale afișate pe platforma digitală. Conținutul termenilor și condițiilor din contract, precum și dovada acceptării acestora de către operatorul de transport alternativ sunt tipărite de către acesta prin intermediul platformei digitale în scopul probării în fața agenției teritoriale a Autorității Rutiere Române - A.R.R. a relațiilor sale contractuale cu operatorul platformei digitale, în vederea eliberării ecusoanelor pentru transport alternativ.Autoturismele cu care se efectuează transport alternativ trebuie să îndeplinească următoarele condiții:a) au maxim 5 locuri, inclusiv locul conducătorului auto;b) au inspecția tehnică periodică (ITP) realizată la fiecare 6 luni;c) la momentul cursei trebuie să corespundă normelor tehnice privind siguranța circulației rutiere, protecția mediului și utilizarea conform destinației;d) dețin copia conformă a autorizației pentru transportul alternativ.Toate veniturile obținute în urma efectuării de transport alternativ sunt impozitate în conformitate cu legislația fiscală în vigoare în România. În cazul în care se încasează direct de la pasager, integral sau parțial, cu numerar sau prin utilizarea cardurilor de credit/debit sau a substitutelor de numerar, contravaloarea serviciului prestat, operatorul de transport alternativ are obligația de a utiliza aparat de marcat electronic fiscal, în conformitate cu dispozițiile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, de a emite și înmâna bon fiscal pasagerului, precum și de a emite factură la solicitarea acestuia.

În cazul serviciilor de transport alternativ pentru care plata se realizează exclusiv online prin intermediul platformei digitale prin debitarea contului pasagerului cu suma reprezentând contravaloarea cursei respective, este obligatorie emiterea unei facturi electronice către pasager, prin intermediul platformei digitale.În trafic, pe durata efectuării curselor de transport alternativ, autoturismele înregistrate pe platforma digitală vor avea afișat la vedere, în partea din față și din spate a autoturismului, un ecuson pentru transport alternativ cu dimensiunea de 10 cm x 10 cm, ce va conține următoarele elemente:a) numărul de înmatriculare al autoturismului;b) denumirea platformei digitale pe care este înregistrat autoturismul;c) elemente de siguranță care să ateste autenticitatea ecusonului.(2) Ecusonul pentru transport alternativ prevăzut la alin. (1) se eliberează de către agenția teritorială a Autorității Rutiere Române - A.R.R., cu plata tarifului aferent achitat în contul acesteia, pentru fiecare autoturism pentru care a fost emisă în prealabil copia conformă a autorizației pentru transportul alternativ, după prezentarea de către operatorul de transport alternativ a unui contract de afiliere încheiat cu cel puțin un operator al unei platforme digitale.(3) Ecusonul pentru transport alternativ dă dreptul operatorului de transport alternativ să utilizeze autoturismul astfel identificat și să efectueze transport alternativ. Tariful pentru eliberarea ecusonului pentru transport alternativ este de 8 lei/2 bucăți. Operatorul platformei digitale ține un registru al tuturor ecusoanelor pentru transport alternativ emise pentru efectuarea transportului alternativ pe platforma sa digitală, cu identificarea, pentru fiecare ecuson, a conducătorului auto și a autoturismului pentru care a fost emis.Conducătorul auto care efectuează transport alternativ trebuie să îndeplinească în mod cumulativ următoarele condiții:a) să aibă vârsta de cel puțin 21 de ani;b) să dețină un certificat de atestare a pregătirii profesionale pentru transportul de persoane în regim de închiriere eliberat de Autoritatea Rutieră Română - A.R.R.;c) să dețină permis de conducere categoria B cu o vechime de cel puțin 2 ani;d) din certificatul de cazier judiciar al persoanei trebuie să rezulte că aceasta nu a fost condamnată pentru infracțiuni contra siguranței pe drumurile publice, infracțiuni privind traficul și consumul de droguri, infracțiuni contra vieții, sănătății și integrității corporale, traficul și exploatarea persoanelor vulnerabile, infracțiuni contra libertății și integrității sexuale sau infracțiuni contra patrimoniului;e) să dețină avizul medical și avizul psihologic prin care este declarat apt pentru desfășurarea activității de transport persoane;f) să nu aibă suspendată exercitarea dreptului de a conduce în ultimul an pentru conducerea sub influența băuturilor alcoolice sau a substanțelor psihoactive sau să nu fi fost implicat în accidente rutiere soldate, din culpa sa, cu decesul sau vătămarea gravă a uneia sau mai multor persoane.Atunci când își desfășoară activitatea, conducătorul auto trebuie să dețină la bordul autoturismului și să prezinte organului de control rutier, pe lângă documentele prevăzute prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002, republicată, cu modificările și completările ulterioare, următoarele documente:a) asigurarea de răspundere civilă auto;b) asigurarea pentru persoane și bunurile acestora;c) ecusonul de transport alternativ;d) copia conformă a autorizației pentru transport alternativ.Operatorul platformei digitale are obligații specifice privind informarea completă și cuprinzătoare pentru toți utilizatorii, la înregistrarea acestora pe platforma digitală, cu privire la termenii și condițiile de funcționare a platformei digitale, la drepturile și obligațiile lor în cursul și după utilizarea platformei digitale, precum și cu privire la prelucrarea datelor lor cu caracter personal; termenii și condițiile privind funcționarea platformei digitale trebuie să poată fi accesați cu ușurință de utilizatori prin intermediul acesteia, iar operatorul trebuie să permită doar celor care au fost de acord în mod expres cu acești termeni și condiții să devină utilizatori ai platformei digitale; să opereze un sistem funcțional de asistență pentru utilizatori, disponibil pasagerilor în legătură cu orice aspecte referitoare la cursa lor; să implementeze un sistem de verificare a calității pentru activitatea de transport alternativ oferit de operatorii de transport alternativ/conducătorii auto acceptați pe platformă digitală; să păstreze datele fiecărei curse efectuate prin intermediul platformei digitale pentru o perioadă de cel puțin 5 ani. Aceste date se comunică și sucursalei operatorului nerezident al platformei digitale și se păstrează de aceasta din urmă pe aceeași perioadă de timp;Operatorul mai trebuie să admită pe platforma digitală doar pasagerii care și-au înregistrat în mod corespunzător datele cu caracter personal solicitate prin platforma digitală și doar operatorii de transport alternativ și conducătorii auto care respectă dispozițiile prezentei ordonanțe de urgență. Operatorii de transport alternativ/Conducătorii auto care nu pot fi identificați în mod corespunzător în baza informațiilor furnizate la înregistrare nu vor primi drept de acces la platforma digitală și, implicit, nu vor putea presta activități de transport alternativ; să asigure securitatea cibernetică a platformei digitale și a tuturor datelor încărcate de utilizatori; să notifice, în termen de 15 zile, Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale orice modificare care afectează condițiile prevăzute la art. 7; să prelucreze toate datele cu caracter personal colectate prin intermediul platformei digitale în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare și să informeze în mod corespunzător, înainte de înregistrare, toți utilizatorii, prin intermediul platformei digitale, cu privire la colectarea și prelucrarea datelor cu caracter personal ale acestora; să înregistreze pe platforma digitală doar solicitanții care sunt de acord în mod expres cu termenii și condițiile prelucrării datelor cu caracter personal; să solicite operatorului de transport alternativ, la fiecare 12 luni de la data acceptării pe platforma digitală, documente privind modul de îndeplinire în continuare a condițiilor legale pentru efectuarea activității de transport alternativ de către conducătorii auto și autoturismele utilizate; să elimine de pe platforma digitală operatorii de transport alternativ, conducătorii auto și autoturismele care nu mai îndeplinesc condițiile legale pentru efectuarea transportului alternativ;

Toate informațiile publicate pe platforma digitală să fie obligatoriu și în limba română.

Conducătorii auto au următoarele obligații:a) să aibă ținută corespunzătoare, un comportament civilizat și preventiv în relația cu clientul;b) să nu refuze efectuarea cursei în condițiile inițial agreate;c) să nu solicite plata de către pasager a unei alte sume de bani în schimbul activității de transport efectuate;d) să transporte bagajele clienților, în cazul transportului de persoane, în limitele spațiului destinat pentru acestea, fără perceperea de tarife suplimentare;e) să se supună controlului autorităților cu atribuții în domeniu și să prezinte la control, în timpul activității, documentele prevăzute de prezenta ordonanță de urgență și de legislația în vigoare;f) să nu utilizeze mijloacele audio/video fără acordul clientului;g) să informeze în termen de 24 de ore operatorul de transport alternativ cu privire la modificarea oricăror informații referitoare la persoana sa, comunicate acestuia în scopul admiterii sale pe platforma digitală;h) să efectueze cursa doar cu un autoturism înscris pe platforma digitală.Controlul respectării prevederilor prezentei ordonanțe de urgență este asigurat de către Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale; Inspectoratul de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier - I.S.C.T.R.; Agenția Națională de Administrare Fiscală; agenții și ofițerii de poliție desemnați ca polițiști rutieri din cadrul Poliției Române; Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor;inspectoratele teritoriale de muncă, potrivit actelor normative care reglementează domeniul de competență al acestor instituții.

În traficul rutier, controlul transportului alternativ se efectuează de către reprezentanții autorităților menționate mai sus. La sediul operatorului platformei digitale ori al sucursalei operatorului nerezident al platformei digitale din România și/sau al operatorului de transport alternativ, controlul transportului alternativ se efectuează de către reprezentanții autorităților menționate mai sus.Constituie contravenție, dacă potrivit legii penale fapta nu constituie infracțiune, și se sancționează cu amendă de la 5.000 lei la 15.000 lei nerespectarea de către operatorul platformei digitale a obligațiilor prevăzute de legea.

Constituie contravenție, dacă potrivit legii penale fapta nu constituie infracțiune, și se sancționează cu amendă de la 10.000 lei la 30.000 lei intermedierea transportului alternativ de către operatorul platformei digitale prin acceptarea și acordarea accesului la platforma digitală al unui autoturism pentru care nu s-a eliberat copie conformă a autorizației de transport alternativ sau aceasta are valabilitatea depășită.Intermedierea transportului alternativ de către o persoană fizică sau juridică printr-o platformă digitală neavizată tehnic de către Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale constituie contravenție, dacă potrivit legii penale fapta nu constituie infracțiune, se sancționează cu amendă de la 50.000 lei la 100.000 lei, precum și cu interzicerea desfășurării de activități economice de orice fel pe teritoriul României, prin intermediul unor programe software de sine stătătoare, pentru o perioadă de 2 ani de la data aplicării sancțiunii.Constituie contravenție, dacă potrivit legii penale fapta nu constituie infracțiune, și se sancționează cu amendă de la 3.000 lei la 9.000 lei nerespectarea de către operatorul de transport alternativ a cel puțin uneia dintre obligațiile legale. Constituie contravenție, dacă potrivit legii penale fapta nu constituie infracțiune, și se sancționează cu amendă de la 10.000 lei la 30.000 lei efectuarea transportului alternativ prin intermediul unei platforme digitale neavizate tehnic de către Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale.În cazul săvârșirii contravențiilor legate de autorizarea și funcționarea transporuui alternativ, odată cu aplicarea sancțiunii contravenționale se suspendă dreptul de utilizare a autoturismului respectiv pentru o perioadă de 6 luni. Suspendarea dreptului de utilizare a autoturismului se realizează prin reținerea certificatului de înmatriculare și a plăcuțelor cu numărul de înmatriculare de către ofițerii și/sau agenții de poliție din cadrul Poliției Române care au calitatea de polițiști rutieri. Plăcuțele cu numărul de înmatriculare împreună cu certificatul de înmatriculare și o copie a proceselor-verbale de constatare a contravenției și de reținere a plăcuțelor cu numărul de înmatriculare și a certificatului de înmatriculare se predau, în termen de maximum 3 zile, inspectoratului județean de poliție, respectiv Direcției Generale de Poliție a Municipiului București, care notifică deținătorului autoturismului faptul că suspendarea dreptului de utilizare a acestuia încetează la 6 luni de la data procesului-verbal de reținere a acestora.

Suspendarea notificată a dreptului de utilizare a autoturismului încetează, iar plăcuțele cu numărul de înmatriculare și certificatul de înmatriculare se restituie anticipat, la cerere, dacă sunt îndeplinite anumite condiții legale.Constituie de asemenea contravenție, dacă potrivit legii penale fapta nu constituie infracțiune, și se sancționează cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei efectuarea unei curse fără deținerea unui certificat de atestare profesională prevăzut; efectuarea unei curse fără respectarea prevederilor legale; lipsa de la bordul autoturismului, în timpul efectuării transportului alternativ, a ecusoanelor pentru transportul alternativ, lipsa de la bordul autoturismului, în timpul efectuării transportului alternativ, a documentelor de autorizare sau efectuarea transportului alternativ prin intermediul unei platforme digitale neavizate tehnic de către Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale.Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor se realizează de către persoanele împuternicite. Autoritățile publice din care fac parte agenții constatatori au acces gratuit la platformele digitale autorizate pentru verificarea respectării prevederilor prezentei ordonanțe de urgență.Persoanele fizice și juridice care derulează operațiuni ce intră sub incidența legii beneficiază de o perioadă de tranziție până la data de 1 noiembrie 2019.Legea intră în vigoare în 04.07.2019.

Parteneriatul public-privat (A) (2019)

Încheierea, derularea și încetarea parteneriatului public-privat sunt reglementate prin lege. Parteneriatul public-privat are ca obiect realizarea sau, după caz, reabilitarea și/sau extinderea unui bun sau a unor bunuri care vor aparține patrimoniului partenerului public și/sau operarea unui serviciu public, în condițiile prezentei ordonanțe de urgență.

Prevederile legii se aplică de către partenerul public pentru implementarea unui proiect, în cazul în care studiul de fundamentare a proiectului demonstrează, pe lângă unele elementele principale legale, faptul că mai mult de jumătate din veniturile care urmează să fie obținute de către societatea de proiect din utilizarea bunului/bunurilor sau operarea serviciului public ce formează obiectul proiectului provin din plăți efectuate de către partenerul public sau de către alte entități publice în beneficiul partenerului public.Mecanismul parteneriatului public-privat este caracterizat de:

- cooperarea dintre partenerul public și partenerul privat, în vederea implementării unui proiect public;

- durata relativ lungă de derulare a raporturilor contractuale, de peste 5 ani, care să permită partenerului privat recuperarea investiției și realizarea unui profit rezonabil;

- finanțarea proiectului, în principal din fonduri private și, după caz, prin punerea în comun a fondurilor private cu fonduri publice;

- atingerea scopului urmărit de partenerul public și partenerul privat;

-distribuirea riscurilor între partenerul public și partenerul privat, în funcție de capacitatea fiecărei părți contractante de a evalua, gestiona și controla un anumit risc.

Formele de parteneriat public-privat sunt următoarele:

a) parteneriatul public-privat contractual - parteneriatul public-privat realizat în temeiul unui contract încheiat între partenerul public, partenerul privat și o societate nouă al cărei capital social este deținut integral de partenerul privat care va acționa ca societate de proiect;

b) parteneriatul public-privat instituțional - parteneriatul public-privat realizat în temeiul unui contract încheiat între partenerul public și partenerul privat, prin care se constituie de către partenerul public și partenerul privat o societate nouă, care va acționa ca societate de proiect și care, ulterior înregistrării în registrul societăților, dobândește calitatea de parte la contractul de parteneriat public-privat respectiv.

 

Atât în cazul parteneriatului public-privat contractual, cât și în cazul parteneriatului public-privat instituțional, dacă o altă entitate publică intenționează să sprijine realizarea proiectului prin asumarea față de partenerul privat desemnat câștigător a procedurii de atribuire a contractului sau față de societatea de proiect a unei/unor obligații de plată sau de garanție, în beneficiul partenerului public, poate face acest lucru numai în situația în care obligația de plată sau de garanție a fost prevăzută în studiul de fundamentare și în documentația de atribuire a procedurii, într-o modalitate clară, precisă și neechivocă, indicându-se condițiile în care poate fi realizată.

Contractele de parteneriat public-privat pot fi încheiate și în scopul efectuării unei activități relevante în sectoarele de utilitate publică, precum și în vederea realizării de către un operator privat a serviciilor comunitare de utilități publice.Partenerul privat poate fi un investitorul privat sau o asociere de investitori privați care a semnat cu partenerul public contractul de parteneriat public-privat. Investitorul privat desemnat câștigător al procedurii de atribuire care încheie un contract de parteneriat public-privat dobândește calitatea de partener privat.

Finanțarea investițiilor care se realizează în cadrul contractelor de parteneriat public-privat se poate asigura, după caz:a) integral, din resurse financiare asigurate de partenerul privat din surse proprii sau atrase de partenerul privat de la finanțatori definiți prin lege;b) din resurse financiare asigurate de partenerul privat, împreună cu partenerul public;c) din resurse financiare asigurate de fondurile suverane de dezvoltare și de investiții, fondurile de pensii administrate privat, precum și fonduri de investiții și societăți de investiții.

Partenerul privat asigură finanțarea necesară realizării investițiilor din resurse proprii și/sau din resurse atrase din partea unor finanțatori, alții decât fondurile sau societățile de investiții private.În cazul unor solicitări de finanțare din partea unor fonduri sau societăți de investiții private, precum și a fondurilor suverane de dezvoltare și investiții, contribuția acestora va fi inclusă în finanțarea partenerului privat de către partenerul public și/sau de către Comisia Națională de Strategie și Prognoză, pe baza cererii depuse de către fondurile sau societățile de investiții private.Solicitările de finanțare formulate de fondurile sau societățile de investiții private vor fi transmise Comisiei Naționale de Strategie și Prognoză până la aprobarea Studiului de fundamentare, în scopul comunicării investitorilor privați a necesarului de finanțare din resurse proprii.Partenerul public poate contribui la finanțarea realizării investițiilor cu resurse financiare publice provenind inclusiv din fonduri externe nerambursabile post-aderare și din contribuția națională aferentă acestora, în condițiile prevăzute de legislația națională și cea a Uniunii Europene.

Cota de contribuție a partenerului public la finanțarea realizării investițiilor dintr-un contract de parteneriat public-privat reprezentată de resurse financiare inclusiv din fonduri externe nerambursabile și contribuția națională aferentă unor astfel de fonduri nu poate depăși 25% din valoarea totală a investiției. Cota de contribuție a partenerului public la finanțarea realizării investițiilor poate include și contribuția fondurilor sau societăților de investiții publice.Solicitările de finanțare ale finanțatorilor publici vor fi transmise Comisiei Naționale de Strategie și Prognoză până la aprobarea Studiului de fundamentare, în scopul comunicării investitorilor privați a necesarului de finanțare din resurse proprii, precum și a structurii de finanțare a întregului proiect.

Prin contractul de parteneriat public-privat, partenerul public va putea transmite sau constitui, în favoarea societății de proiect, dreptul de a colecta și utiliza pentru derularea proiectului tarife de la beneficiarii bunului/bunurilor sau serviciului public ce formează obiectul contractului de parteneriat public-privat. Tipurile de tarife și nivelul acestora se reglementează în condițiile legii. Veniturile proiectului rezultate din colectarea tarifelor de către societatea de proiect se completează cu obligațiile de plată ale partenerului public către societatea de proiect sau partenerul privat, după caz, conform prevederilor contractului de parteneriat public-privat.

Beneficiarul direct al utilizării bunului/bunurilor sau serviciului public ce formează obiectul parteneriatului public-privat poate fi, în condițiile stabilite prin contractul de parteneriat public-privat, fie partenerul public ori o altă entitate publică, fie publicul în general.Partenerul privat sau, după caz, societatea de proiect poate constitui garanții cu privire la creanțele și drepturile deținute în temeiul contractului de parteneriat public-privat, exclusiv în favoarea finanțatorilor contractului de parteneriat public-privat care sunt instituții de credit, instituții financiare, respectiv fondurile suverane de dezvoltare și de investiții, fondurile de investiții sau societățile de investiții sau fondurile de pensii administrate privat și numai pe durata contractului de parteneriat public-privat.

Partenerul privat poate constitui garanții asupra acțiunilor sau părților sociale deținute în societatea de proiect, exclusiv în favoarea finanțatorilor contractului de parteneriat public-privat care sunt instituții de credit, instituții financiare sau fonduri de pensii administrate privat și numai pe durata contractului de parteneriat public-privat.Prin contractul de parteneriat public-privat se va conveni modalitatea de preluare sau de stingere a garanțiilor. Partenerul public poate constitui garanții și își poate asuma obligații în temeiul unor contracte instituind raporturi juridice directe între partenerul public și finanțatorii contractului de parteneriat public-privat, contracte ce vor putea fi semnate și de către partenerul privat și/sau societatea de proiect.

Inițiativa realizării unui proiect în regim de parteneriat public-privat aparține partenerului public.Studiul de fundamentare al proiectului cuprinde o identificare a categoriilor de riscuri aferente implementării proiectului, cuantificarea acestora și o prezentare a unor alternative de alocare a riscurilor între părțile contractante, în funcție de capacitatea fiecărei părți de a gestiona riscul asumat. Din studiul de fundamentare trebuie să rezulte în ce măsură obligațiile care urmează să fie asumate de către partenerul public în temeiul contractului de parteneriat public-privat afectează limitele de datorie publică și deficit bugetar, calculate conform metodologiei aplicabile în baza legislației Uniunii Europene. Eficiența economică a proiectului este demonstrată prin întocmirea și includerea, în cadrul studiului de fundamentare, și a unei analize cost-beneficiu din care să rezulte argumentele care justifică realizarea proiectului în parteneriat public-privat.

Contractele de parteneriat public-privat sunt atribuite potrivit prevederilor Legii nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 99/2016, cu modificările și completările ulterioare, sau ale Legii nr. 100/2016, cu modificările și completările ulterioare, după caz, conform concluziilor studiului de fundamentare elaborate în funcție de obiectul contractului și de modalitatea în care se realizează transferul unei părți semnificative a riscului de operare de natură economică, în legătură cu exploatarea lucrărilor și/sau a serviciilor în cauză. Procedura de selecție a partenerului privat include și procedura de atribuire necesară încheierii contractului de parteneriat public-privat cu societatea de proiect.

Durata contractului de parteneriat public-privat se stabilește, în principal, în funcție de perioada de amortizare a investițiilor ce urmează să fie realizate de către societatea de proiect și în funcție de modalitatea de finanțare a acestor investiții. Stabilirea duratei se va face astfel încât să se evite restricționarea artificială a concurenței, să se asigure un profit rezonabil pentru domeniul respectiv și să se asigure un nivel rezonabil și suportabil al prețurilor pentru serviciile ce formează obiectul proiectului, ce urmează să fie plătite de către beneficiarii serviciilor.Din motive excepționale legate de interesul public, partenerul public poate modifica unilateral sau, după caz, denunța unilateral contractul de parteneriat public-privat, cu respectarea unor concondiții legale.

La încetarea, din orice motiv, a contractului de parteneriat public-privat, drepturile constituite de partenerul public în favoarea partenerului privat sau a societății de proiect vor înceta, iar bunurile realizate sau dobândite de societatea de proiect și reprezentând obiectul contractului de parteneriat public-privat, precum și cele necesare derulării serviciului public ce urmează a fi transferate partenerului public trebuie să fie libere de sarcini, în bună stare de funcționare și exploatabile conform standardelor aplicabile serviciului public și/sau bunurilor similare, în condiții stabilite prin contractul de parteneriat public-privat. La încetarea contractului de parteneriat public-privat ca urmare a expirării duratei pentru care a fost încheiat, bunurile realizate sau dobândite de societatea de proiect și reprezentând obiectul contractului de parteneriat public-privat, precum și cele necesare derulării serviciului public se transferă partenerului public, cu titlu gratuit. La încetarea contractului de parteneriat public-privat din orice motiv, cu excepția expirării duratei pentru care a fost încheiat, bunurile realizate sau dobândite de societatea de proiect și reprezentând obiectul contractului de parteneriat public-privat, precum și cele necesare derulării serviciului public, inclusiv bunurile pentru care nu s-a realizat recepția la terminarea lucrărilor, sunt transferate partenerului public, în condițiile prevăzute în contractul de parteneriat public-privat, cu plata unei compensații calculate conform unui mecanism prevăzut de documentația de atribuire și contractul de parteneriat public-privat. Dacă încetarea contractului s-a datorat culpei partenerului privat, din valoarea compensației datorate de partenerul public conform. Dacă încetarea contractului s-a datorat culpei partenerului public, la valoarea compensației datorate de partenerul public pentru transferul bunurilor se adaugă sumele datorate de partenerul public drept despăgubiri, stabilite conform contractului de parteneriat public-privat.Partenerul public are dreptul să monitorizeze și să controleze, pe toată perioada derulării contractului de parteneriat public-privat, modul în care partenerul privat și/sau societatea de proiect își execută obligațiile născute din contractul de parteneriat public-privat și/sau din prevederile legale aplicabile.

Cu excepția cazurilor expres prevăzute de lege, partenerul privat sau societatea de proiect nu va putea cesiona sau greva cu sarcini drepturile și obligațiile proprii născute din contractul de parteneriat public-privat. Partenerul privat nu va putea înstrăina sau greva cu sarcini acțiunile sau părțile sociale deținute în societatea de proiect, decât cu acordul expres și prealabil al partenerului public și al finanțatorilor proiectului, cu excepția cazurilor expres prevăzute în prezenta ordonanță de urgență.

----

Reglementări indicate mai sus sunt conforme formei actualizate iunie 2019 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 39 din 10 mai 2018 privind parteneriatul public-privat forma actualizată 2019 publicat inițial în MONITORUL OFICIAL nr. 427 din 18 mai 2018.

Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor de către Consiliul Concurenței

Consiliul Concurenței a adoptat în 2019 un regulament ce are are ca scop stabilirea regimului de constatare a contravențiilor și aplicare a sancțiunilor prevăzute de Legea concurenței (nr. 21/1996), și a celor prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996 (nr. 77/2014 ).

Regulamentul prevede că Inspectorii de concurență, cu excepția inspectorilor debutanți, constată și aplică sancțiunile pentru contravențiile prevăzute de Lege, cărora li se aplică prevederile Ordonanței Guvernului privind regimul juridic al contravențiilor (nr. 2/2001).

Inspectorii de concurență, întocmesc un proces-verbal de constatare a contravenției și de aplicare a sancțiunii. Procesul-verbal de constatare și de sancționare a contravențiilor va fi redactat cu respectarea dispozițiilor Ordonanței Guvernului nr. 2/2001. În momentul încheierii procesului-verbal, inspectorii de concurență sunt obligați să aducă la cunoștința contravenientului dreptul de a face obiecții cu privire la conținutul actului de constatare și sancționare. Eventualele obiecții vor fi consemnate la rubrica „Alte mențiuni“, sub sancțiunea nulității procesului-verbal. În cazul în care contravenientul nu este de față, refuză sau nu poate să semneze, inspectorii de concurență vor face mențiune despre aceste împrejurări, care trebuie să fie confirmate de un martor. Procesul-verbal va cuprinde și datele personale din actul de identitate al martorului și semnătura acestuia. Nu poate avea calitate de martor un alt inspector de concurență. În lipsa unui martor, inspectorii de concurență vor preciza motivele care au condus la încheierea procesului-verbal în acest mod.Un exemplar al procesului-verbal se înmânează contravenientului, iar dacă acesta nu este prezent sau, deși este prezent, refuză ori nu poate să primească procesul-verbal, acesta i se va comunica în termen de cel mult două luni de la data încheierii lui. Procesul-verbal de constatare a contravenției constituie titlu de creanță și înștiințare de plată. Comunicarea se face prin intermediul serviciilor de trimiteri poștale, cu confirmare de primire, și, în caz că acest lucru nu este posibil, prin afișare la sediul/domiciliul contravenientului. Operațiunea de afișare se consemnează într-un proces-verbal de afișare semnat de cel puțin un martor, potrivit modelului prevăzut în lege.Comisiile Consiliului Concurenței constată și aplică anumite sancți contravenționale. Comisiile din cadrul Consiliului Concurenței constată și aplică sancțiuni pentru contravențiile prevăzute de Legea n în caz de delegare a atribuțiilor Plenului către o astfel de comisie. Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor de către comisiile Consiliului Concurenței se realizează prin decizii.În cazul anumitor fapte susceptibile a constitui contravențiile, inspectorii de concurență vor înainta comisiei o notă avizată de superiorul ierarhic și aprobată de directorul general, cuprinzând prezentarea situației de fapt și de drept, propunerea de sancționare a făptuitorului și punctul de vedere al acestuia cu privire la fapta sa. Comisia va analiza situația, iar, în cazul constatării săvârșirii unor anumite fapte, se va pronunța prin decizie și va stabili cuantumul amenzii aplicate sau al amenzii maxime, după caz.În cazul anumitor faptelor susceptibile a constitui contravențiile, raportul de investigație care va fi înaintat comisiei căreia i-au fost delegate atribuții și va cuprinde prezentarea situației de fapt și de drept și propunerea de sancționare. Vor fi transmise comisiei și eventualele observații formulate de părțile investigate, putând fi organizate audieri. Comisia va analiza situația, iar în cazul constatării săvârșirii uneia dintre faptele prevăzute în Lege se va pronunța prin decizie și va stabili cuantumul amenzii aplicate.

Inspectorii de concurență pot înainta comisiei o notă avizată de superiorul ierarhic și aprobată de directorul general, cuprinzând prezentarea situației de fapt și de drept, propunerea de sancționare și punctul de vedere al autorității sau instituției administrației publice centrale ori locale cu privire la fapta sa. Comisia va analiza situația, iar, în cazul constatării săvârșirii uneia dintre faptele prevăzute de lege, se va pronunța prin decizie și va stabili cuantumul amenzii aplicate. Decizia poate cuprinde stabilirea unui nou termen pentru autoritățile sau instituțiile administrației publice centrale sau locale, în vederea îndeplinirii obligațiilor prevăzute de Lege.Decizia Comisiei Consiliului Concurenței prin care se constată și se sancționează o contravenție trebuie să cuprindă următoarele elemente: datele de identificare ale contravenientului, descrierea faptei contravenționale, indicarea dispoziției legale încălcate, punctul de vedere al făptuitorului cu privire la fapta sa, amenda aplicată și modalitatea de individualizare a acesteia, precum și termenul și modalitatea de plată, termenul de contestare și instanța competentă să soluționeze contestația.Plenul Consiliului Concurenței constată și aplică sancțiuni pentru anumite contravenți. Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor de către Plenul Consiliului Concurenței se realizează prin decizii. Deciziile adoptate în plen se semnează de către președinte, în numele Consiliului Concurenței, iar deciziile adoptate în comisie se semnează de către membrii comisiei. Deciziile Consiliului Concurenței se înmânează sau, după caz, se comunică în copie prin adresa semnată de președintele Consiliului Concurenței sau înlocuitorul acestuia. Comunicarea deciziilor emise de Consiliul Concurenței prin care se constată și se sancționează o contravenție se face prin intermediul serviciilor de trimiteri poștale, prin fax sau prin e-mail, cu confirmare de primire, și, în caz că acest lucru nu este posibil, prin afișarea deciziei într-o formă confidențializată la sediul/domiciliul contravenientului atunci când acesta se află în România. În situația în care comunicarea deciziei se realizează prin afișare, se întocmește proces-verbal de afișare semnat de cel puțin un martor, potrivit modelului prevăzut în anexa la lege. În cazul în care niciuna din modalitățile de comunicare nu a făcut posibilă comunicarea, aceasta se poate face prin publicitate. Publicitatea se realizează prin afișarea unui anunț în care se menționează că a fost emis actul administrativ pe numele întreprinderii sancționate, concomitent, la sediul Consiliului Concurenței și pe pagina de internet a acesteia, anunțul menținându-se afișat cel puțin 60 de zile de la data publicării și considerându-se comunicat în termen de 15 zile de la data afișării.Procesul-verbal de constatare a contravenției și de aplicare a sancțiunii, neatacat în termenul prevăzut de lege, constituie titlu executoriu, fără vreo altă formalitate. Deciziile Consiliului Concurenței prin care se constată și se aplică sancțiuni constituie titlu executoriu, fără vreo altă formalitate, în termen de 30 de zile de la comunicarea acestora.Suma reprezentând cuantumul amenzii aplicate cu titlu de sancțiune pentru contravenția săvârșită, stabilită prin proces-verbal, se achită de contravenient prin numerar sau ordin de plată, către bugetul de stat, în termen de 15 zile de la comunicarea procesului-verbal. Suma reprezentând cuantumul amenzii aplicate cu titlu de sancțiune pentru contravenția săvârșită sau al diferenței până la amenda maximă, după caz, stabilită prin decizie, se achită de contravenient prin numerar, ordin de plată sau prin mijloace de plată online, în conturile dedicate, la unitățile Trezoreriei Statului, către bugetul de stat, în termen de 30 de zile de la comunicarea deciziei. O copie a dovezii achitării amenzii, precum chitanță, extras de cont, ordin de plată etc., se transmite prin poștă sau electronic, prin e-mail, Consiliului Concurenței în termen de 15 zile de la comunicarea procesului-verbal sau în termen de 30 de zile de la comunicarea deciziei, pentru a fi atașată dosarului cauzei. Pentru a verifica efectuarea plății, înscrisurile doveditoare trebuie să conțină: denumirea plătitorului și CUI, numărul și data documentului de plată, contul în care a fost virată amenda, suma plătită, titlul de creanță în baza căruia a fost efectuată plata, respectiv numărul și data deciziei/procesului-verbal.Procesele-verbale de sancționare contravențională și deciziile Consiliului Concurenței prin care se stabilesc sancțiuni se comunică contravenienților și, concomitent, se transmit către Agenția Națională de Administrare Fiscală pentru luarea lor în evidență și începerea procedurilor de executare silită în cazul în care contravenientul nu face dovada achitării amenzii la data la care actul sancționator a devenit titlu executoriu conform prevederilor legale.Deciziile Plenului și comisiilor Consiliului Concurenței prin care se aplică amenzi contravenționale potrivit prevederilor Legale pot fi contestate în contencios administrativ, în termen de 30 de zile de la comunicare, la Curtea de Apel București. În cazul amenzilor, suspendarea se va dispune doar cu condiția plății unei cauțiuni stabilite conform prevederilor Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, cu privire la creanțele bugetare.Procesele-verbale prin care Consiliul Concurenței aplică sancțiuni contravenționale pot fi contestate la Judecătoria Sectorului 1 București, în termen de 15 zile de la comunicare.

Conform: REGULAMENT din 16 aprilie 2019 privind constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor de către Consiliul Concurenței, Publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 370 din 13 mai 2019. Notă Pus în aplicare prin ORDINUL nr. 407 din 16 aprilie 2019, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 370 din 13 mai 2019.

IDEI DE AFACERI. CARE DINTRE ACESTE IDEI (75+) VĂ POATE FACE BOGAȚI ?

(legăturile sunt pentru detalii și pe pagina de internet a autorului numai în engleză)

(img.Offices in the Los Angeles Downtown Financial District)

Sunteți gata să începeți o afacere? Aici am compilat o listă cu cele mai bune 75 de idei de afaceri pe care le puteți începe chiar de mâine. Am clasificat fiecare idee de afaceri în funcție de tipul, investiția și potențialul acesteia. Începeți afacerea dvs. acum!

Costul de înființare a unei noi afaceri nu a fost niciodată atât de scăzut. Mai ales pentru afacerile online. Tehnologia a făcut ca propria dvs. afacere să fie ușor, accesibilă și posibilă. Tot ce aveți nevoie pentru a începe o afacere online este un telefon, un computer și o conexiune la internet.

A veni cu o idee bună de afaceri este adesea una dintre cele mai grele obstacole.

În mod ideal (și pentru a reuși), o idee de afaceri ar trebui să fie formată din trei lucruri:

  • Ar trebui să fie ceva ce vă place să faceți,

  • Ar trebui să fie ceva la care ești bun și

  • Ar trebui să fie ceva care este în căutare (de exemplu, ceva pentru care oamenii ar plăti).

Pentru a vă ajuta să începeți, am venit cu o listă de idei de afaceri "on-line" și "offline" bazate pe idei, care sunt ușor de început, în cerere de piață și pot fi profitabile.

De asemenea, sunt câteva idei care sunt potrivite pentru mamele și tații care stau la domiciliu, altele pentru studenți și altele pentru adolescenți și copii.

INTRODUCERE. LISTA DE VERIFICARE ȘI PLANUL DE AFACERI PE O SINGURĂ PAGINĂ

Odată ce ați selectat o afacere pentru lansare, descărcați Lista de verificare pornită și Planul de afaceri pentru o singură pagină.

Aceste documente simple vă vor ajuta să pregătiți și să lansați o afacere mică de succes.

 

VERSIUNI PDF / VERSIUNI WORD DOC

Planul de afaceri într-o singură pagină - PDF / Planul de afaceri dintr-o singură pagină - Word Doc

Listă de verificare a afacerii - PDF / Listă de verificare a afacerii - Word Doc

 

Acum, să începem cu ideile de afaceri.

1. CONTABILITATE ONLINE

La fel ca multe alte profesii, contabilitatea a trecut online . Aceasta este o veste excelentă pentru mulți contabili care se simt blocați la birou și doresc mai multă libertate personală și capacitatea de a lucra într-un program felxibil .

 

Tipul de afacere : online

Investiție : Cost redus ⬇︎

Potențial : valoare redusă ⬇︎

 

Bun pentru: Rămâneți părinții la domiciliu

 

2. BROKER DE AFACERI

Un broker de afaceri este o persoană care asistă cumpărătorii și vânzătorii de întreprinderi private în procesul de cumpărare și vânzare. Ca atare, el sau ea trebuie să aibă o bună cunoaștere a dreptului afacerilor și a practicilor comune în industria respectivă. Brokerii de afaceri sunt recompensați cu comisioane pentru vânzările pe care le fac.

 

Tipul de afacere : online

Investiție : Cost redus ⬇︎

Potențial : valoare ridicată ⬆︎

 

3. ÎNCHIRIEREA SPAȚIILOR PENTRU BIROURI

Împărțirea spațiilor de birouri este o industrie în plină expansiune care este în mare măsură determinată de nevoile tinerilor antreprenori care lucrează la ceea ce va deveni următorul Google sau Amazon. Dacă dețineți deja o proprietate potrivită, atunci costurile dvs. de investiții vor fi neglijabile. Cu toate acestea, dacă nu aveți o proprietate, veți avea o investiție substanțială.

 

Tipul afacerii : Offline

Investiție : Cost ridicat ⬆︎

Potențial : valoare ridicată ⬆︎

4. OPERATOR VIRTUAL CALL CENTER

Spre deosebire de centrele telefonice regulate, centrele de apel virtuale folosesc deseori oameni din toate părțile lumii, care apoi își fac treaba de la casele lor. Puteți sta în camera sau dormitorului dvs. și persoana cu care vorbiți ar putea încă să creadă că vorbește direct cu cineva care este fizic prezent într-o companie.

 

Tipul de afacere : online

Investiție : Cost redus ⬇︎

Potențial : valoare redusă ⬇︎

 

Bun pentru: Rămâneți părinții ✔ sau Studenți

 

5. TRADUCERI ÎN DIVERSE LIMBII

În ciuda progreselor impresionante ale traducerii automate cu ajutorul mașinilor, cererea de traducători calificați este încă foarte ridicată și va rămâne, probabil, încă ceva timp. Puteți începe căutarea de lucru pe platforme precum Fiverr sau Upwork și construiți lent clientela dvs. Este, de asemenea, o idee bună să contactați direct bloggerii populari și să îi întrebați dacă au luat în considerare ca blogul lor să fie tradus în altă limbă.

 

Tipul de afacere : online

Investiție : Cost redus ⬇︎

Potențial : valoare redusă ⬇︎

 

 

6. IMPORTUL GADGET-URILOR ELECTRONICE OEM

Dacă vă uitați la articolele de top de vânzare pe Amazon sau eBay, probabil veți observa că multe dintre ele provin din China. Formula este destul de simplă: achiziționați inventarul inițial, creați un brand și faceți publicitate produselor dvs. online. Puteți să utilizați serviciile de transport maritim sau serviciul Amazon pentru a face totul fără un depozit fizic.

 

Tipul afacerii : Online / Offline

Investiție : Cost ridicat ⬆︎

Potențial : valoare ridicată ⬆︎

 

Bun pentru: Rămâneți părinții la domiciliuStudențiCopii și adolescenți

 

7. MAGAZIN ONLINE

Deschiderea unui magazin on-line de comerț electronic este la fel de viabilă așa cum a fost și acum zece ani. Da, competiția este mai dură, dar aveți acces la o gamă largă de instrumente gratuite pe care le puteți utiliza pentru a seta totul cu foarte puține eforturi.

 

Tipul de afacere : online

Investiție : Cost redus ⬇︎

Potențial : valoare ridicată ⬆︎

 

 

"Întrebați-l pe Jane" este un canal YouTube de top- ați ghicit - Jane, pe măsură ce creează și dezvoltă primul său magazin Shopify .

8. AFILIERE ÎN MARKETING

Afiliații de marketing promovează produsele altor persoane și câștigă comisioane pentru vânzările lor. Amazon este în prezent cea mai populară platformă pentru marketingul afiliat, dar există și multe alternative. Marketingul afiliat este adesea combinat cu blogging-ul pentru a crea un amestec perfect de conținut și de promovare.

 

Tipul de afacere : online

Investiție : Cost redus ⬇︎

Potențial : valoare ridicată ⬆︎

 

 

9. CONSULTANȚĂ DE ANALIZĂ A DATELOR

Odată cu creșterea " datelor mari " , din ce în ce mai multe companii trebuie să înțeleagă o mulțime de informații pentru a-și ajusta strategiile globale de afaceri. Un analist de date este cineva care are expertiza tehnică pentru a face acest lucru, adesea are un background în economie, matematică sau finanțe.

Analiștii de date care lucrează pentru corporații mari și internaționale pot câștiga mai mult decât bani suficienți pentru a susține un stil de viață extravagant.

 

Tipul de afacere : online

Investiție : Cost redus ⬇︎

Potențial : valoare ridicată ⬆︎

 

 

10. MANAGER DE CAMPANIE PENTRU MARKETING DIGITAL

Marketingul a devenit digital și este datoria managerilor de campanii de marketing digital să producă cele mai bune rezultate posibile.

Puteți începe cariera dvs. ca manager de campanie de marketing digital, studiind resursele disponibile online și experimentând pe cont propriu. Odată ce știți ce faceți, încercați să faceți apel la afaceriști locali, întrebându-le dacă ar fi interesate de serviciile dvs.

 

Tipul de afacere : online

Investiție : Cost redus ⬇︎

Potențial : valoare ridicată ⬆︎

 

 

11. PROPRIETARUL unui SITE DE NIȘĂ

Noile tendințe încep în fiecare zi, iar unele dintre ele au devenit senzații culturale pop. Treaba ta ca proprietar al unui site de de nișă să capturezi piața înainte de a deveni prea saturată.

Crearea unui site de nișă ( folosind WordPress ) vă va permite să vă asigurați locul în topul motoarelor de căutare, rezultând chiar mii de vizitatori zilnici.

 

Tipul de afacere : online

Investiție : Cost redus ⬇︎

Potențial : valoare ridicată ⬆︎

 

 

12. EXPERT SEO

Optimizarea motorului de căutare (Search Engine Optimization) este o necesitate absolută pentru oricine dorește să fie relevant pe web.

Un expert SEO capabil, poate transforma o afacere pe moarte într-o operațiune prosperă într-o chestiune de luni. Nu e de mirare că cei mai buni profesioniști SEO pot câștiga la fel de mult ca și dezvoltatorii de software experimentați.

 

Tipul de afacere : online

Investiție : Cost redus ⬇︎

Potențial : valoare ridicată ⬆︎

 

 

13. INCUBATORUL DE AFACERI

Funcția unui incubator de afaceri este aceea de a ajuta noile companii și startup-uri să planifice și să se lanseze cu succes. Un incubator de afaceri tipic va oferi clienților instruire în management, spații de birouri, conectivitate la internet de mare viteză, sală de gimnastică, catering și alte necesități.

Nu trebuie să vă gândiți prea mult - un incubator mic, local, poate fi locul perfect de unde să înceapi.

 

Tipul afacerii : Offline

Investiție : Cost ridicat ⬆︎

Potențial : valoare ridicată ⬆︎

 

 

 

14. SERVICII DE SECURITATE

Trăim în vremuri tulburi, deci nu este o surpriză faptul că cererea de servicii de securitate crește într-un ritm constant.

Astfel de servicii de securitate pot avea loc fie offline - de acasă și de securitate personală - fie online.

Partea on-line a lucrurilor se referă la furtul de identitate, protecția împotriva doxxing-ului sau securitatea generală a informațiilor.

 

Tipul afacerii : Offline

Investiție : Cost redus ⬇︎

Potențial : valoare ridicată ⬆︎

 

 

ARTE ȘI MEDIA

15. AUTO-PUBLICAREA

Unii autori care sunt publicați pe cont propriu câștigă anual câte un milion de dolari . Puteți obține același fel de succes și tot ce aveți nevoie este câteva instrumente disponibile în mod liber și abilitatea de a scrie o carte convingătoare care se va vinde.

Desigur, nu trebuie să câștigați șase cifre pentru a reuși cu auto-publicarea . Doar câteva sute de euro pe lună sunt suficienți.

 

Tipul de afacere : online

Investiție : Cost redus ⬇︎

Potențial : valoare ridicată ⬆︎

 

 

16. CONSULTANT SOCIAL MEDIA

Această afacere este ideală pentru cineva care știe cum să utilizeze medii sociale pentru a obține obiective de afaceri. Puteți să vă specializați (de exemplu, în rularea anunțurilor Facebook) sau puteți fi un generalist care poate naviga prin LinkedIn, sau Snapchat, Twitter și multe altele.

În timp ce unii consultanți social media pot câștiga bani frumoși, cei mai mulți pot reuși să câștige undeva în jurul valorii prezentate de un salariul mediu .

 

Tipul de afacere : online

Investiție : Cost redus ⬇︎

Potențial : valoare redusă ⬇︎

 

 

 

17. CONTENT WRITER

Întreprinderile de toate dimensiunile îmbrățișează marketingul de conținut ca principala lor modalitate de a atrage clienți și de a-și stabili poziția de lideri de piață. Marketingul de conținut este o abordare strategică de marketing axată pe crearea și distribuirea unui conținut valoroas, relevant și consistent pentru a atrage și a păstra un public clar definit - și, în cele din urmă, pentru a acționa în beneficiul clientului.

Un scriitor de conținut ar trebui să poată digera rapid subiecte complexe și să le transforme în postărioptimizate pentru motoarele de căutare. Ca atare, este minunat pentru cei care știu puțin despre tot .

 

Tipul de afacere : online

Investiție : Cost redus ⬇︎

Potențial : valoare redusă ⬇︎

 

 

18. PODCASTING

Podcasting-ul este o modalitate fantastică de a face câțiva euro pentru oricine se ocupă cu subiecte interesante sau de nișă care sunt potrivite pentru acest tip de format.

Îți plac jocurile video sau muzica populară ? Există cu siguranță o mulțime de oameni la fel ca dumneavoastră , care ar fi nerăbdători să vă audă spectacolul pe drumul spre muncă sau școală.

 

Tipul de afacere : online

Investiție : Cost redus ⬇︎

Potențial : valoare redusă ⬇︎

 

 

19. BLOGGING

Blogul este în viață și a înflorit și în 2018 . Este încă liber să începi, dar trebuie să ai răbdare: va dura ceva timp pentru a vă expune și a vă crește publicul. În aceste zile, concurența este feroce. Există peste un miliard de site-uri web și bloguri, iar peste 200 de milioane sunt active (postarea de conținut nou).

O bună cunoaștere a SEO este esențială, în afară de conținutul în sine. Motivația dvs. principală ar trebui să fie faptul că bloggerii de top pot avea un câștig de șase cifre, în ciuda faptului că lucrează doar 20 de ore în fiecare săptămână.

 

Tipul de afacere : online

Investiție : Cost redus ⬇︎

Potențial : valoare ridicată ⬆︎

 

 

20. STARDOM YOUTUBE

Cine nu a auzit despre PewDiePie, cea mai mare stea YouTube cu peste 46 de milioane de abonați? Călătoria lui către muzică a început în camera sa, cu o cameră web umilă și cu un simplu film Let's Play , pe care îl face până astăzi.

Dincolo de streamingul jocurilor live, încă mai există mari subiecte neexplorate, pline de oportunități pentru oricine de pe YouTube care îndrăznește să o facă.

 

Tipul de afacere : online

Investiție : Cost redus ⬇︎

Potențial : valoare ridicată ⬆︎

 

 

21. MĂRFURI REALIZATE MANUAL

Dacă sunteți o persoană cu talent, ar trebui să aruncați o privire la Etsy , cea mai mare piață online pentru bunuri de casă și de epocă.

Veți găsi o combinație uimitoare de portofele din piele, lămpi făcute din lemn de râu, tricouri imprimate manual, bijuterii, supă organică și nenumărate alte lucruri. Vânzătorii de top se extind adesea dincolo de platformă, creând branduri proprii și deschizând magazine pe tot globul.

 

Tipul afacerii : Offline

Investiție : Cost redus ⬇︎

Potențial : valoare ridicată ⬆︎

 

 

22. REPARAȚII DE ANTICHITĂȚI

Dacă vă place să lucrați cu lemn și diverse obiecte frumoase și valoroase, în general, dar nu aveți talentul creativ pentru a le crea pe ale dvs. proprii, renovarea obiectelor antice ar putea fi biletul dvs. pentru succes.

În funcție de exact ce faceți, nu este nevoie să investiți mulți bani pentru a începe, dar va trebui să călătoriți în toată țara pentru a obține cele mai bune piese pe care le puteți obține.

 

Tipul afacerii : Offline

Investiție : Cost redus ⬇︎

Potențial : valoare redusă ⬇︎

 

 

23. TEME WORDPRESS SAU JOOMLA

Sunteți un dezvoltator de web sau un designer care câștigă pentru venituri pasive? Dacă da, crearea de teme WordPress sau Joomla ar putea fi calea potrivită pentru dvs.

Odată ce tema dvs. este terminată, va trebui în continuare să oferiți clienților suport permanentși să lucrați la actualizări, dar puteți face acest lucru numai atunci când aveți chef.

 

Tipul de afacere : online

Investiție : Cost redus ⬇︎

Potențial : valoare ridicată ⬆︎

 

 

24. ARTIST DE MAKEUP (MACHIAJ)

Această profesie este una dintre puținele pe care puteți începe să lucrați în dormitorul dvs. Și ajungeți la un film de la Hollywood, în doar câțiva ani în jos.

Mai mult, artiștii de make-up pot profita de platforme precum YouTube și pot face ca conținutul lor să fie vizibil miliarde de oameni din întreaga lume.

 

Tipul afacerii : Online / Offline

Investiție : Cost redus ⬇︎

Potențial : valoare ridicată ⬆︎

 

 

25. CONSULTANT DE IMAGINE

Probabil că vă întrebați cine are nevoie de un consultant de imagine . Multe companii și indivizi se bazează pe imaginea lor și merită să angajeze pe cineva să o gestioneze.

Cei mai buni consultanți de imagine sunt persoane cu experiență dovedită în ceea ce privește succesul și cunoașterea internă a industriei respective.

 

Tipul afacerii : Online / Offline

Investiție : Cost redus ⬇︎

Potențial : valoare ridicată ⬆︎

 

26. E-MAGAZINE

În zilele noastre este foarte ușor să începeți un e-magazin; puteți să externalizați totul online și să acționați în calitate de editor șef.

Modelul de abonare vă permite să știți exact cât de mulți bani veți face în luna următoare, iar natura globală a web-ului vă oferă o audiență foarte mare pe care să o vizați.

 

Tipul de afacere : online

Investiție : Cost ridicat ⬆︎

Potențial : valoare ridicată ⬆︎

 

 

27. DRONE VIDEOGRAPHER

Dacă vă place să pilotați drone, probabil că ar trebui să luați în considerare să lucrați ca un videographer . Trebuie să mergi la locuri interesante, să întâlnești persoane deosebite și, în cele din urmă, să dezvolți un portofoliu care să-ți aducă un loc de muncă în Hollywood.

Dronele profesionale sunt foarte scumpe, dar puteți începe mici cu o dronă de dimensiuni medii și o cameră GoPro.

 

Tipul afacerii : Offline

Investiție : Cost ridicat ⬆︎

Potențial : valoare ridicată ⬆︎

 

Bun pentru: studenți

 

28. ARTIST DE DESIGN GRAFIC

Un designer grafic poate crea o lucrare de proiectare digitală sau tipărită, cum ar fi designul site-ului și machetelor de tipărire. Mulți designeri lucrează la proiecte mici (cum ar fi designul de logo-uri) pe site-urile mari, cum ar fi Upwork . Concurența poate fi acerbă.

Vă puteți aștepta să faceți oriunde de la 15 $ / oră până la 300 $ / oră. Dezvoltarea unui portofoliu impresionant vă poate ajuta să câștigați mai mult.

 

Tipul de afacere : online

Investiție : Cost redus ⬇︎

Potențial : valoare redusă ⬇︎

 

 

29. PROPRIETARUL UNUI SERVICIULUI CU ABONAMENT

Principalul avantaj al modelului de business al abonamentului este caracterul său previzibil.

Odată cu creșterea numărului de abonați, veți ști cât de mult vă puteți aștepta să câștigați în fiecare lună.

Cele mai mari servicii de abonament din lume au rotițele bine unse care generează venituri de sute de mii de dolari.

 

Tipul de afacere : online

Investiție : Cost ridicat ⬆︎

Potențial : valoare ridicată ⬆︎

 

 

OPORTUNITĂȚI DE AFACERI LEGATE DE EDUCAȚIE

30. PROFESOR DE LIMBĂ

De mult timp, predarea limbilor străine a fost o cale bună de de a face bani pentru elevilor, profesorilor de liceu sau universitari cu normă întreagă. Acum, cu Skype și accesul omniprezent la internet, toată lumea poate începe să învețe limbi din confortul casei sale.

Nici măcar nu trebuie să cunoașteți nici o limbă străină - există mulți cursanți avansați care sunt fericiți să își exerseze abilitățile de conversație.

 

Tipul de afacere : online

Investiție : Cost redus ⬇︎

Potențial : valoare redusă ⬇︎

 

 

31. PREDAREA ONLINE

Succesul Academiei Khan , o organizație educațională non-profit creată în 2006 de către educatorul Salman "Sal" Khan, a dovedit eficacitatea predării online și a pregătit calea educatorilor talentați și a studenților lor.

Puteți să vă vindeți expertiza ca conținut video pe YouTube sau să vă creați propriul site și să-i taxați pe elev pe o oră pentru lecțiile Skype.

 

Tipul de afacere : online

Investiție : Cost redus ⬇︎

Potențial : valoare redusă ⬇︎

 

 

32. CREATOR DE CURSURI ONLINE

Una dintre cele mai populare platforme unde oamenii pot avea acces la cursuri online deschise masive ( Coursera ), are mai mult de 15 milioane de utilizatori, care au o foame de cunoștințe. Astfel de cursuri on-line depășesc mult curriculumul tradițional de liceu .

Dacă aveți orice abilități de care credeți că ar putea fi interesați de oameni, nimic nu vă oprește să începeți. Tot ce este nevoie este o cameră web, software de captare și abilități de editare de bază.

 

Tipul de afacere : online

Investiție : Cost redus ⬇︎

Potențial : valoare ridicată ⬆︎

 

 

 

OSPITALITATE ȘI SERVICII ALIMENTARE

33. PROPRIETAR DE HOSTEL

Cu servicii cum ar fi Airbnb, toată lumea își poate transforma casa, garajul sau doar o singură cameră într-un loc de cazare unic pentru turiștii și călătorii din întreaga lume.

Platforma va avea grijă de expunerea inițială și va oferi o modalitate pentru proprietari și clienți cum să comunice convenabil. Dacă se întâmplă să dețineți o casă într-o destinație foarte atractivă, vă puteți aștepta chiar să câștigați bani destul de buni .

 

Tipul afacerii : Offline

Investiție : Cost ridicat ⬆︎

Potențial : valoare ridicată ⬆︎

 

 

34. PLANIFICATOR DE EVENIMENTE

Internetul a permis oamenilor să se conecteze cu indivizi similari din întreaga lume, creând oportunitatea perfectă pentru planificatorii evenimentelor .

Un planificator de evenimente își folosește abilitățile organizatorice pentru a organiza un eveniment ca o nuntă sau o expoziție comercială. Banii pot fi apoi făcuți din taxele de intrare, sponsorizări, vânzări la dispoziția participanților și alte lucruri.

 

Tipul de afacere : online

Investiție : Cost redus ⬇︎

Potențial : valoare ridicată ⬆︎

 

35. RULOTE CU ALIMENTE

Îți place să gătești și îți place mereu să vii cu idei noi și creative? Deschiderea rulote alimentar ar putea fi pentru tine.

Dar, chiar dacă greu poți face un ceai, poți să intri în afaceri. Angajați pur și simplu alte persoane la ceea ce nu puteți sau nu sunt dispuși să faceți și deveniți creierul operației .

 

Tipul afacerii : Offline

Investiție : Cost ridicat ⬆︎

Potențial : valoare ridicată ⬆︎

 

36. AFACERI DE CATERING

În aceste zile, începerea unei afaceri de catering este totul despre găsirea unei nișe potrivite. Vă puteți specializa în orice fel de mâncare dorită, orice tip de clienți și orice tip de locații.

Poate că v-ar plăcea să satisfaceți tinerii profesioniști care doresc să organizeze evenimente de rețea sau doriți să fiți cunoscuți ca o companie de catering pentru petreceri de copii - nu vă oprește nimic.

 

Tipul afacerii : Offline

Investiție : Cost ridicat ⬆︎

Potențial : valoare ridicată ⬆︎

 

37. FABRICAREA DE BERE ARTIZANALĂ

Producerea de cantități mici de bere sa transformat recent într-un hobby popular și o oportunitate de afaceri fantastică.

Va trebui să investiți în echipament, să dobândiți cunoștințele necesare și, eventual, să angajați o mână de oameni care să vă ajute în întreaga operațiune. Dar văzând că produsul finit este servit clienților în pub-ul tău favorit va fi o recompensă minunată.

 

Tipul afacerii : Offline

Investiție : Cost ridicat ⬆︎

Potențial : valoare ridicată ⬆︎

 

38. CĂRUCIOR ESPRESSO CART

Primul dvs. cărucior de espresso ar putea fi un începutul unei afaceri mult mai mari. Cheia este să nu vă petreceți tot timpul cu vânzarea de cafea și, în schimb, să angajați pe altcineva pentru a-ți face treaba.

Apoi, puteți să vă concentrați asupra creșterii flotei de căruțe de espresso și asupra mutării afacerii în direcția corectă .

 

Tipul afacerii : Online / Offline

Investiție : Cost ridicat ⬆︎

Potențial : valoare redusă ⬇︎

 

39. PRODUSE DE PANIFICAȚIE FĂRĂ GLUTEN

La fel ca o brutărie obișnuită, fără gluten ! În timp ce o brutărie foarte mică nu vă va costa atât de mult, o operațiune comercială mai mare nu este ieftină.

Din fericire, puteți obține de multe ori echipamentul necesar pentru un preț mult mai bun, dacă căutați mașini comerciale uzate online.

 

Tipul afacerii : Offline

Investiție : Cost ridicat ⬆︎

Potențial : valoare ridicată ⬆︎

 

40. MAȘINI DE DISTRIBUȚIE PRODUSE ORGANICE

Automatele nu sunt la modă, dar există încă o nișă care ar putea deveni extrem de profitabilă: automatele de distribuire a produselor organice. Unde altundeva puteți obține barul preferat de granola în orice moment al zilei?

Această afacere este cea mai potrivită pentru zonele cu trafic intens în zone bogate din orașele mai mari .

 

Tipul afacerii : Offline

Investiție : Cost ridicat ⬆︎

Potențial : valoare ridicată ⬆︎

 

41. EXCURSII GHIDATE

Sunteți situat într-o destinație turistică populară? Dacă da, vă puteți considera norocos.

Pornirea unei afaceri cu excursii ghidate poate fi o oportunitate de creștere. Puteți să-l utilizați pentru a face bani în plus în timpul verii, sau poate fi începutul unei afaceri mult mai mari , care angajează alți oameni să lucreze ca și ghizi .

 

Tipul de afacere : online

Investiție : Cost redus ⬇︎

Potențial : valoare redusă ⬇︎

 

42. CATERING ECOLOGIC

O alimentație ecologică alimentară este o nișă populară și profitabilă în sectorul de catering care merită să fie menționată.

Ar trebui să stabiliți legături strânse cu fermierii locali pentru a asigura o aprovizionare constantă cu produse ecologice. Apoi este vorba despre achiziționarea echipamentului potrivit și comercializarea serviciilor.

 

Tipul afacerii : Offline

Investiție : Cost ridicat ⬆︎

Potențial : valoare ridicată ⬆︎

 

43. CAFENEA ORGANICĂ

Fiind proprietarul unei mici cafenele, sună cu siguranță ca o experiență minunată. De fapt, singurul lucru care suna chiar mai bine este acela de a fi proprietarul unei cafenele ecologice.

Principalul avantaj al cafenelelor ecologice este că puteți percepe prețuri premium pentru elementele din meniul dvs.

 

Tipul afacerii : Offline

Investiție : Cost ridicat ⬆︎

Potențial : valoare ridicată ⬆︎

 

 

IDEI DE AFACERI PENTRU DOMENIUL TEHNOLOGIC

44. PROGRAMATOR DE APLICAȚII MOBILE

Aplicațiile mobile sunt mai populare ca niciodată și oamenii sunt dispuși să plătească bani buni pentru a-și gestiona viața de pe smartphone-urile lor.

Dacă aveți o idee grozavă și știți cum să codați (sau învățați), puteți rula și creați-vă propria aplicație .

Dacă aveți doar o idee, există o mulțime de dezvoltatori de software care doresc să colaboreze cu oameni în crearea de aplicații.

 

Tipul de afacere : online

Investiție : Cost redus ⬇︎

Potențial : valoare ridicată ⬆︎

 

 

45. CONSTRUCTOR DE DRONE PERSONALIZATE

După ce un adolescent a câștigat 250.000 de dolari prin pilotarea dronei său la Dubai's World Drone Prix , un eveniment global, este clar că acest nou sport va avea un potențial uriaș în viitor.

Și pentru că profesioniștii în concursurile de drone au nevoie de drone profesionale personalizate, acum este momentul potrivit pentru a vă stabili un numele ca constructor de drone personalizate.

 

Tipul afacerii : Offline

Investiție : Cost ridicat ⬆︎

Potențial : valoare ridicată ⬆︎

 

 

46. DEZVOLTATOR DE APLICAȚII VR / AR

Piața software-ului pentru realitatea virtuală este așteptată să atingă venituri de 24,5 miliarde de dolari până în 2020. O bună parte din acel venit ar putea fi în buzunarul vostru.

Tot ce trebuie sa faceți este sa invatati cum sa dezvoltati experiente impecabile VR si AR . Internetul este plin de resurse și de comunități de oameni cu aceleași idei care vă pot ajuta pe parcurs.

 

Tipul de afacere : online

Investiție : Cost redus ⬇︎

Potențial : valoare ridicată ⬆︎

 

 

47. FURNIZORUL DE SERVICII IOT

De asemenea, internetul obiectelor (IoT – Internet of Things) se extinde rapid, și se pare că în curând fiecare dispozitiv va fi conectat la cloud. Întreprinderile și organizațiile de toate dimensiunile vor avea nevoie de cineva care să le furnizeze infrastructura necesară , senzorii hardware și suportul continuu .

 

Tipul de afacere : online

Investiție : Cost ridicat ⬆︎

Potențial : valoare ridicată ⬆︎

 

48. PROPRIETAR SPAȚIU VR

Primul lot de arcade VR este doar la început în unele dintre cele mai mari orașe din lume.

Realitatea virtuală este perfect potrivită pentru recrearea unei aparențe e spațiu și ar putea aduce într-adevăr o viață nouă acestei afaceri. Tehnologia nu este încă 100% posibilă, dar probabil va fi într-un an sau doi .

 

Tipul afacerii : Offline

Investiție : Cost ridicat ⬆︎

Potențial : valoare ridicată ⬆︎

 

49. CURSE DE DRONE

Cursa cu drone este de așteptat să ajungă un sport de milioane de dolari în următorii câțiva ani.

Dacă aveți o locație potrivită în unde puteți lăsa oamenii să-și exerseze abilitățile de zbor sau pot fi găzduite curse, ar trebui să vă gândiți cu certitudine la a încercare această afacere. Venituri suplimentare ar putea fi realizate prin postarea înregistrărilor online.

 

Tipul afacerii : Offline

Investiție : Cost ridicat ⬆︎

Potențial : valoare ridicată ⬆︎

 

50. FURNIZOR DE STAȚII ELECTRICE DE ÎNCĂRCARE

Vehiculele electrice reprezintă viitorul transportului, iar stațiile de încărcare a vehiculelor electrice reprezintă coloana vertebrală a acestei revoluții.

Dacă dețineți o proprietate foarte frecventată, vă recomandăm să instalați un încărcător și să îl oferiți șoferilor EV pentru o mică taxă.

 

Tipul afacerii : Offline

Investiție : Cost ridicat ⬆︎

Potențial : valoare ridicată ⬆︎

 

51. AUDITORUL ENERGETIC

Soluțiile ecologice pot coduce la economii drastice, permițând unor oameni să renunțe complet la rețea .

În calitate de auditor energetic , veți ajuta companiile și proprietarii individuali de locuințe și apartamente să găsească modalități prin care să-și reducă amprenta energetică și să își reducă facturile lunare.

 

Tipul afacerii : Offline

Investiție : Cost redus ⬇︎

Potențial : valoare ridicată ⬆︎

 

52. SERVICII DE IMPRIMARE 3D

Imprimarea 3D face o nouă lume și puteți face parte din această revoluție dacă investiți într-o imprimantă 3D de înaltă calitate și o oferiți altora spre folosință.

Ei vor trimite pur și simplu proiectele lor pentru a imprima și apoi vin să ridice obiectele sau cer să le trimiteți la ei prin poștă.

 

Tipul afacerii : Offline

Investiție : Cost ridicat ⬆︎

Potențial : valoare ridicată ⬆︎

 

 

 

Dacă aveți experiență într-o varietate de platforme software, veți obține o imprimare 3D fără probleme serioase. ( Photo by ZMorph Multitool 3D Printer pe Unsplash prin intermediul licenței .)

 

53. SERVICII DE REPARARE E-BIKE

E-bicicletele încep să devină în sfârșit accesibile pentru consumatorul mediu. Dar cele mai multe magazine de biciclete tradiționale nu dispun de expertiza necesară care le-ar permite să deservească componentele electronice adesea complexe găsite în interior.

Dacă vă simțiți capabili, aceasta ar putea fi o oportunitate extraordinară de a deveni cel mai mare jucător din zona dvs. locală.

 

Tipul afacerii : Offline

Investiție : Cost ridicat ⬆︎

Potențial : valoare ridicată ⬆︎

 

54. WEB DEVELOPER

Atâta timp cât va exista o rețea, va fi nevoie de dezvoltatori web .

Dezvoltarea web modernă necesită mult mai mult decât să stăpânești HTML cu CSS și, probabil, să înveți PHP sau JavaScript. Orice dezvoltator de web care dorește să fie competitiv trebuie să se familiarizeze cu diferitele cadre, tehnologii și tendințe.

 

Tipul de afacere : online

Investiție : Cost redus ⬇︎

Potențial : valoare ridicată ⬆︎

 

Bun pentru: Rămâneți părinți la domiciliuEleviiCopii și adolescenți

 

55. PROPRIETAR DE AFACERI SAAS

Oferirea de software ca serviciu este un model de afaceri (Software as a Service) în care software-ul este licențiat pe bază de abonament și este găzduit în mod centralizat.

Are avantajul veniturilor lunare previzibile și controlului complet asupra întregului proiect. Este nevoie de timp, pricepere și efort pentru a dezvolta software-ul SaaS .

 

Tipul de afacere : online

Investiție : Cost ridicat ⬆︎

Potențial : valoare ridicată ⬆︎

 

56. SMART HOME CONTRACTOR

Soluțiile moderne de locuințe inteligente pot face totul, de la controlul de la distanță a becurilor din locuința dvs. la aerul condiționat la o aplicație de monitorizare a sănătății în telefonul dvs. smartphone.

Deoarece posibilitățile sunt practic nesfârșite, este nevoie de cineva care înțelege industria să vină cu cele mai bune soluții posibile.

 

Tipul afacerii : Offline

Investiție : Cost ridicat ⬆︎

Potențial : valoare ridicată ⬆︎

 

Bun pentru: studenți

 

SERVICII PERSONALE IDEI DE AFACERI

57. PROPRIETARUL UNEI FRIZERII

Frizeriile de astăzi sunt în plină expansiune cu niște frizeri bine aranjați, care oferă whisky, bere sau un masaj al capului, împreună cu frizură tipică cu stilul și bărbierit. Doar frizerii experimentați ar trebui sa ia în considerare deschiderea unei frizerii.

Salariul median al proprietarului frizerilor este același cu salariul mediu al frizerilor: în jur de 30.000 $ / an. Proprietarii care, de asemenea, frizer se pot aștepta să facă mai mult.

 

Tipul afacerii : Offline

Investiție : Cost ridicat ⬆︎

Potențial : valoare redusă ⬇︎

 

58. DOG WALKER

Un dog walker este o profesie care implică plimbarea unui câine, de obicei de la casa câinelui și apoi întoarcerea acestuia înapoi la casă.

Un dog walker poate fi un individ sau o afacere ca Rover . El sau ea va fi plătit de către proprietarul câinelui să-i plimbe câinele sau câinii pentru ei.

 

Tipul afacerii : Offline

Investiție : Cost redus ⬇︎

Potențial : valoare redusă ⬇︎

 

Bun pentru: StudențiCopii și adolescenți

 

59. COACHING DE CARIERĂ

Generația actuală se confruntă cu o piață de locuri de muncă mult mai dură decât generațiile dinainte. Nu există nici o îndoială că mulți oameni se vor simți dezorinetați cu privire la direcția pe care ar trebui să o ia pentru a maximiza șansele de a avea un viitor strălucitor înainte.

Un coaching de carieră își poate face munca fie de la un birou, fie pe internet.

 

Tipul afacerii : Online / Offline

Investiție : Cost redus ⬇︎

Potențial : valoare ridicată ⬆︎

 

 

60. CUMPĂRĂTOR PERSONAL

Cumpărăturile pentru alimente, haine sau bunuri electronice pot lua foarte mult timp. Un cumpărător personal poate ajuta persoanele ocupate să recupereze acest timp în schimbul unei mici taxe.

Un cumpărător personal poate fi cineva care merge în magazine în persoană sau poate fi cineva care oferă recomandări online despre produsul pe care clientul ar trebui să îl cumpere.

 

Tipul afacerii : Offline / Online

Investiție : Cost redus ⬇︎

Potențial : valoare redusă ⬇︎

 

61. ASISTENT VIRTUAL

Termenul " asistent virtual " se referă la oricine este plătit pentru a face munca altei persoane.

Să spunem că cineva conduce un magazin online. Acea persoană ar putea avea nevoie ocazional de ajutor pentru corespondența și a răspunde la întrebările clienților.

Un asistent virtual funcționează pe o bază orară și deseori servește mai multor clienți în același timp. Limitarea evidentă a acestei afaceri este timpul în sine.

 

Tipul de afacere : online

Investiție : Cost redus ⬇︎

Potențial : valoare redusă ⬇︎

 

 

62. UBER SAU LYFT DRIVER

Oricine se consideră a fi un bun șofer poate să se înscrie în Uber sau Lyft și să aibă un trai decent în oraș.

În timp ce lucrați ca șofer Uber, deși nu sună ca o carieră interesantă, este cu siguranță o modalitate excelentă de a pune alimente pe masă atunci când vă aflați între două slujbe.

 

Tipul afacerii : Offline

Investiție : Cost redus ⬇︎

Potențial : valoare redusă ⬇︎

 

Bun pentru: studenți

Bucură-te de conducere? Cu Uber sau Lyft puteți pune vehiculul dvs. la locul de muncă care conduc localnici sau turiști în jur. ( Fotografie de Alejandro Salinas pe Unsplash prin licență .)

63. SPĂLĂTORIE MOBILĂ

Serviciile de spălătorie mobile pot fi extensia ideală a unei afaceri de spălătorie existente. Oricine altcineva va trebui să facă față unor costuri ridicate de investiții și un profit relativ scăzut.

În această zi și vârstă, este absolut necesar ca întregul serviciu să fie cât se poate de convenabil, ceea ce înseamnă adesea crearea de aplicații mobile și o interfață dedicată site-ului unde clienții pot programa livrările și ridicarea.

 

Tipul afacerii : Offline

Investiție : Cost ridicat ⬆︎

Potențial : valoare redusă ⬇︎

 

64. ÎNGRIJIREA MOBILĂ A ANIMALELOR DE COMPANIE

Pe măsură ce tot mai mulți oameni amână decizia de a avea copii, ei își îndreaptă atenția asupra animalelor de companie .

Mulți proprietari sunt dispuși să plătească cât mai multe sute de euro pentru a le oferi animalelor lor iubite un makeover . Trebuie doar să țineți cont de faptul că ați putea întâlni un client care vrea să-și taie părul tarantulei.

 

Tipul afacerii : Offline

Investiție : Cost ridicat ⬆︎

Potențial : valoare redusă ⬇︎

 

Bun pentru: studenți

 

65. INSTRUCTOR DE FITNESS

Indiferent că, oamenii nu reușesc să adere la un regim strict de fitness sau datorită faptului că se dezvoltă în mod regulat noi diete și exerciții de fitness, cererea de instructori de fitness este întotdeauna ridicată.

Instructorii moderni de fitness ar trebui să ia în considerare cu certitudine explorarea spațiului online și, probabil, înregistrarea unei serii de videoclipuri educaționale și postarea acestora online.

Nu numai că aceasta este o strategie de marketing fantastică, dar este și o modalitate viabilă de a genera venituri suplimentare.

 

Tipul afacerii : Offline / Online

Investiție : Cost redus ⬇︎

Potențial : valoare redusă ⬇︎

 

Bun pentru: studenți

 

66. SPA ANTI-ÎMBĂTRÂNIRE

Căutarea tinereții veșnice este la fel de vechi ca și munții de pe geam. Tehnologia modernă ne oferă noi opțiuni pentru a ne prelungi aspectul și pentru a păstra problemele de sănătate sub control.

Un bun spa anti-îmbătrânire va necesita o investiție substanțială și o întreținere constantă. Avantajul este că va atrage clienți care au bani la dispoziție .

 

Tipul afacerii : Offline

Investiție : Cost ridicat ⬆︎

Potențial : valoare ridicată ⬆︎

 

67. SERVICII DE ORGANIZARE

Cu succesul extraordinar al "Magiei de schimbare a vieții" de la Marie Kondo, a existat o creștere a cererii de servicii de organizare.

Oamenii au nevoie urgentă de a scăpa de lucrurile inutile care le provoacă o povară emoțională.

Această afacere este departe de a fi doar un serviciu de curățenie deghizarat . De cele mai multe ori, oamenii nu vor să renunțe la ceea ce este pur și simplu gunoi, deci trebuie să aveți o bună înțelegere a psihologiei umane.

 

Tipul afacerii : Offline

Investiție : Cost redus ⬇︎

Potențial : valoare redusă ⬇︎

 

68. SERVICII DE CURĂȚARE ECOLOGICĂ

Singurul lucru care diferențiază serviciile de curățenie ecologică de serviciile de curățare obișnuită este tipul de produse utilizate pentru curățarea efectivă. Dar acest lucru simplu poate transforma afacerile altfel neatractive în ceva foarte dorit.

Oamenii din cartierele scumpe sunt dispuși să plătească o mulțime de bani în plus doar pentru a ști că contribuie la protejarea mediului înconjurător .

 

Tipul afacerii : Offline

Investiție : Cost redus ⬇︎

Potențial : valoare redusă ⬇︎

 

69. PRODUSE DE ÎNGRIJIRE PENTRU BARBĂ

Bărbile sunt încă ceva serios și probabil vor rămâne pentru ceva timp.

Puteți să vă începeți propria marcă de îngrijire a barbei cu doar câteva ingrediente ieftine pe care le puteți cumpăra online. Când reușești să faci un produs bun, tot ce trebuie să faci este să ai grijă de marketing și de producția vrac.

 

Tipul afacerii : Online / Offline

Investiție : Cost redus ⬇︎

Potențial : valoare redusă ⬇︎

 

 

70. TATTOO STUDIO

Persoanele talentați pot face o mică avere prin deschiderea propriului studio de tatuaj și prin găsirea unui loc în industrie.

Unii oameni sunt dispuși să călătorească în întreaga lume pentru a avea un tatuaj de la artistul preferat. Va fi necesară o investiție inițială substanțială. Asigurați-vă că vă implicați în gestionarea previzibilă a riscurilor. Veți avea nevoie de o înțelegere profundă a modului în care puteți preveni riscurile pentru sănătate asociate tatuajelor și piercing-urilor corporale slab executate. Faceți o asigurarea de răspundere.

 

Tipul afacerii : Offline

Investiție : Cost ridicat ⬆︎

Potențial : valoare redusă ⬇︎

 

71. ÎNGRIJIRE DE ANIMALE DE COMPANIE

Dacă iubiți animalele și aveți suficient spațiu în casă, puteți începe o îngrijire la domiciliu pentru animale de companie .

Nu mai e mult: proprietarii de animale de companie vă lasă animalele ori de câte ori trebuie să meargă mai mult timp, iar slujba dvs. este să le oferiți tot ce au nevoie și să vă asigurați că vor fi fericiți.

 

Tipul afacerii : Offline

Investiție : Cost redus ⬇︎

Potențial : valoare ridicată ⬆︎

 

Bun pentru: Păstrați părinții la domiciliu

 

72. SERVICII PICK & DROP

Serviciul Pick and drop este un alt tip de afacere care combină tehnologia modernă cu nevoia noastră constantă de a avea mai mult timp la dispoziție.

De obicei, începe cu o platformă care împerechează automat clienții cu dispozitive de sortare corespunzătoare. De acolo, este vorba de completarea sarcinilor pe măsură ce le primiți.

 

Tipul de afacere : online

Investiție : Cost redus ⬇︎

Potențial : valoare redusă ⬇︎

 

73. GIMNASTICĂ CROSSFIT

Deschiderea oricărui tip de sală de gimnastică poate fi o afacere fantastică, însă gimnastele CrossFit sunt cele care sunt în prezent "cele mai căutate.

În comparație cu sălile de gimnastică tradiționale, sălile de gimnastică CrossFit nu necesită adesea mașini prea scumpe .

 

Tipul afacerii : Offline

Investiție : Cost ridicat ⬆︎

Potențial : valoare ridicată ⬆︎

 

74. FURNIZORUL DE SERVICII PENTRU ÎNGRIJIREA COPILULUI

Chiar dacă puteți începe un serviciu de îngrijire a copiilor din casa dvs., trebuie să vă pregătiți în continuare pentru o investiție mare.

Dacă locuiți într-un oraș mare, ar trebui să luați în considerare cu siguranță servicii de catering la un grup de nișă de părinți și de tarifare premium pentru serviciile dumneavoastră.

Te-ai putea concentra doar pe copiii cu alergii specifice sau poți servi doar alimente ecologice.

 

Tipul afacerii : Offline

Investiție : Cost ridicat ⬆︎

Potențial : valoare ridicată ⬆︎

 

Bun pentru: Rămâneți părinți la domiciliu

 

75. CONTRACTOR DE ENERGIE SOLARĂ

Oamenii îmbrățișează energia solară și chiar o folosesc pentru a deveni complet autosuficienți. Antreprenorii în domeniu contribuie la realizarea de proiectelor solare complexe prin furnizarea de echipamente adecvate și asigurarea faptului că totul va fi corect instalat.

Contextul pentru ingineria electrică este cu siguranță recomandat.

 

Tipul afacerii : Offline

Investiție : Cost ridicat ⬆︎

Potențial : valoare ridicată ⬆︎

 

76. PEISAGISTICA DURABILĂ

Amenajarea teritoriului durabil utilizează strategii pentru a evita problemele negative de mediu, cum ar fi excesul de scurgere a apelor pluviale, poluarea apei potabile și propagarea speciilor invazive.

Peisajele durabile prezintă deseori structuri de umbre și rafturi pentru biciclete fabricate din materiale reciclate, sisteme de irigare fără fir, ierburi native și zone mari, deschise pentru sport și agrement.

 

Tipul afacerii : Offline

Investiție : Cost redus ⬇︎

Potențial : valoare ridicată ⬆︎

 

Bun pentru: studenți

 

IDEI DE AFACERI ÎN DOMENIUL SĂNĂTĂȚII

77. SERVICIUL DE CURIERAT MEDICAL

Această pornire la preț redus este o opțiune atractivă pentru cei care sunt organizați, responsabili și au un vehicul fiabil. Curierii medicali pot furniza echipament, specimene de laborator, medicamente prescrise, documente sau chiar organe.

Curierii fac o medie de 36 de dolari pe oră sau peste 70.000 de dolari pe an. Puteți începe ca un singur conducător auto și apoi extinde prin angajarea de alți șoferi.

 

Tipul afacerii : Offline

Investiție : Cost redus ⬇︎

Potențial : valoare ridicată ⬆︎

 

78. DEZVOLTATOR DE APLICAȚII MOBILE

Aceasta este o oportunitate pentru dezvoltatorii de aplicații care au legături strânse cu industria de asistență medicală și o cunoaștere a modului în care se modelează prin AI și învățarea-mașină. Aplicațiile medicale utilizează monitorizarea, urmărirea și recompensele pentru a îmbunătăți sănătatea utilizatorilor.

Costurile pentru dezvoltarea aplicațiilor pot varia foarte mult: se așteaptă să costă între 5 000 și 50 000 EUR. Feriți-vă: obtinerea de utilizatori pentru a descărca și utiliza aplicația poate fi o provocare.

 

Tipul de afacere : online

Investiție : Cost ridicat ⬆︎

Potențial : valoare redusă ⬇︎

 

Bun pentru: Rămneți părinți la domiciliu

 

79. ACUPUNCTURA DE AFACERI

Un acupuncturist se poate aștepta să câștige undeva de la 45.000 $ la 100.000 $ pe an, în funcție de experiență.

Dacă sunteți deja instruit în acupunctură și alegeți să vă începeți afacerea prin închirierea unei camere la o clinică de acupunctură comunitară, costurile de pornire ar trebui să fie reduse.

 

Tipul afacerii : Offline

Investiție : Cost redus ⬇︎

Potențial : valoare ridicată ⬆︎

 

80. SPECIALIST MOBIL PENTRU PROTECȚIA AUZULUI

Cu această afacere puteți servi persoanele în vârstă în casele lor, efectuând teste de auz și oferindu-le instrumentele adecvate de auz. Puteți servi ca legătură între unul sau mai mulți audiologi sau centre de sănătate și clienții lor locali.

Salariul mediu pentru un specialist în asistență auditivă este de 50.000 de dolari. Verificați cerințele locale pentru cerințele privind licențiarea sau certificarea.

 

Tipul afacerii : Offline

Investiție : Cost redus ⬇︎

Potențial : valoare ridicată ⬆︎

 

81. ÎNGRIJIRE VÂRSTNICI

Această afacere oferă asistență temporară planificată pentru îngrijitorii adulți ai părinților vârstnici. Această activitate non-medicală poate implica câteva ore pe săptămână de asistență sau poate fi necesară în timp ce îngrijitorul celălalt este în vacanță.

Furnizorii individuali de servicii de îngrijire la domiciliu se pot aștepta să câștige între 20 și 40 de euro pe oră sau o medie de 54.000 de euro pe an. Puteți începe afacerea ca furnizor solo, apoi extindeți-l într-o afacere extrem de profitabilă.

 

Tipul afacerii : Offline

Investiție : Cost redus ⬇︎

Potențial : valoare ridicată ⬆︎

 

82. MARIJUANA MEDICALĂ

Dacă trăiți într-un stat în care marijuana medicală este legală , puteți lua în considerare începerea unei astfel de afaceri care este în creștere.

Inițial poate fi costisitoare, dar după aceea aveți un parcurs relativ neted.

Zilele voastre vor fi petrecute, având grijă de o plantă minunată și ajutând oamenii să își îmbunătățească sănătatea și bunăstarea în general.

 

Tipul afacerii : Offline

Investiție : Cost ridicat ⬆︎

Potențial : valoare ridicată ⬆︎

 

Bun pentru: Rămâneți părinți la domiciliu

 

 

CONCLUZIE

Indiferent de tipul de afacere (online sau offline) pe care doriți să o începeți sau cât de mulți bani trebuie să investiți, suntem siguri că cel puțin câteva idei din lista noastră vor corespunde criteriilor dvs.

Doar amintiți-vă că numai ideea nu este suficientă. E nevoie de multă muncă. Trebuie să prezentați pasiune, perseverență și dedicație pentru a depăși toate provocările pe măsură ce ele apar. Dacă faceți acest lucru, nu există nimic care să vă împiedice să vă alăturați în rândurilor antreprenorilor și oamenilor de afaceri de succes din întreaga lume.

 

Sursa 04/02/2019: https://digital.com/blog/best-business-ideas/

 

Matt Matt

 

 

 

Faceți cunoștință cu Matt, fondatorul (creierul din spatele) ReviewSquirrel.com, site-ul care a devenit Digital.com. Locuiește în Melbourne, Australia.

 

 

 

Jurisdicție privată online

12.06.2015 | Claudiu-Octavian ULICI

(1) Jurisdicția are ca principal înțeles acela de putere de a judeca, de a stabili dreptul, sau de a administra justiția. Practicianul contribuie de pe poziția sa la procesul de atribuire normativă, stabilind dreptul ori obligația corelativă pentru cetățean, ca fost participant într-o stare de fapt. Jurisdicția publică face obiectul publicațiilor de specialitate juridică, publicații în care jurisdicția alternativă cu un caracter privat reprezentată prin arbitraj, pare a fi cvasi-absentă. Această poziție secundă este justificată de uzanțe, securitatea oferită de protecția autorității sub care este pronunțată și executată hotărârea judecătorească și poate, nu în ultimul rând, de lipsa caracterului spectacular.

(2) Jurisdicția este observată de lege ca find un serviciu public, ce se prestează pentru un anumit cost, dacă gratuitatea lui nu este stabilită prin lege sau prin regulamentele aplicabile. Astfel, taxele de timbru reprezintă plata serviciului public de justiție (Legea privind taxele judiciare de timbru, O.U.G. nr. 80/2013, articol 1.2), iar un serviciu privat de justiție, dacă nu este gratuit, va avea costul inclus în special în onorariul arbitrilor. Cheltuielile adiționale reprezentate, spre exemplu, de transport sau plata experților, se exclud din discuție ratione materiae.

(3) Serviciile private de justiție în România sunt posibile, fiind permise de lege. Aceste servicii nu fac în final altceva decât să aplice legea stabilită de autoritate, iar diferențierea de serviciile publice constă mai ales în aceea că procedura urmată este una stabilită de autoritatea care face administrarea arbitrajului, spre exemplu.

(4) Arbitrajul, ca atare, este o jurisdicție alternativă, având caracter privat, iar în administrarea acestei jurisdicții, părțile litigante și tribunalul arbitral competent pot stabili reguli de procedură derogatorii de la dreptul comun, cu condiția ca regulile respective să nu fie contrare ordinii publice și dispozițiilor imperative ale legii (art. 541 NCPC). Arbitrajul este singura alternativă veritabilă în soluționarea litigiilor, alte variante nu fac altceva decât să ofere suport tehnic părților litigante sau să le furnizeze informații despre posibilele rezolvări alte conflictului. O persoană care pretinde că poate furniza aceste servicii este cu siguranță, din punct de vedere profesional, peste nivelul unui practician al dreptului, căci aceștia, pentru găsirea soluției, trebuie să treacă peste diverse etape procedurale.

(5) Dacă prin arbitraj se pot stabili reguli de procedură derogatorii de la dreptul comun și nimic nu împiedică ca, în condițiile în care identitatea părților și intenția acestora este certificată, întregul suport probator administrat precum și cererile din procedură să fie păstrate exclusiv în format electronic.

(6) Dezvoltarea tehnologiei de calculator personal (PC) și în special a celei de Internet a deschis noi posibilități de soluționare alternativă a litigiilor (ADR), deoarece poate fi stabilită conformitatea actelor de procedură, comunicate și administrate chiar pe un suport diferit de cel clasic, listat pe suport de hârtie.

(7) Există numeroase site-uri care oferă servicii de arbitraj on-line pentru justițiabili, iar costurile unui astfel de arbitraj on-line sunt în general mult mai mici decât cele solicitate de alte servicii. Părțile, martorii sau ”magistratul virtual” nu au costuri de deplasare, iar ”prestațiile” lor nu trebuiesc apoi reproduse pe un suport clasic.

(8) Pe plan internațional, Camera Internațională de Comerț este organul cel mai prestigios de arbitraj. Aceasta susține un site web numit ”NetCase”, unde arbitrii și părțile pot avea un arbitraj într-un mediu sigur și confidențial. Asociația Americană de Arbitraj (AAA) este cea mai mare organizație privată pentru soluționarea litigiilor din Statele Unite ale Americii. Multe contracte de afaceri includ o clauză compromisorie ce stabilește AAA ca organizație care va administra arbitrajul între părți. AAA menține un site web care pot fi accesat de către public pentru înregistrarea de diverse cereri în procedură. Desigur, există o taxă pentru gestionarea unei cereri, dar procesul este rapid și confidențial. AAA are o listă de peste 9.000 arbitrii și o lungă istorie în colaborarea cu guvernul federal. AAA a administrat proceduri de de arbitraj pentru Biblioteca Congresul și a oferit arbitraj și arbitraj online pentru US Air Force, Departamentul Afacerilor Interne, Centrul Național de Finanțe și Ministerul Finanțelor.

(9) Teoretic, arbitrii sunt în măsură să decidă în orice tip de litigiu, chiar dacă acesta este foarte complex. Arbitrajul online combină eficiența arbitrajului, ca metodă alternativă de soluționare a litigiilor, cu puterea comunicării pe Internet pentru a economisi bani și timp. Cu toate acestea, ”magistratul virtual” și părțile trebuie să aibă un oarecare nivel de cunoștințe asupra tehnologiei utilizate. În cele mai multe cazuri, comunicările și documentele, prezentate ca atașamente, între părți și între acestea și arbitru, se fac prin mesaje electronice.

(10) De asemenea, arbitrajul și în special arbitrajul online permite părților nominarea arbitrului, oferind acestora posibilitatea de a alege pe cineva care este familiarizat cu tipul lor de litigiu. Arbitrii online sunt avocați cu expertiză juridică în materiile pentru care sunt chemați să decidă. Dacă părțile hotărăsc a deferi litigiul unei instanțe publice de judecată, judecătorul numit pentru cazul lor nu va cunoaște cel mai probabil nimic despre obiectul cauzei, iar părțile și reprezentanții lor vor avea responsabilitatea de a expune de la ”zero” starea de fapt și mecanismul funcțional după care profesează. Avantajele indiscutabile în cazul unei soluționări on-line sunt costurile reduse, generate cel puțin de timpul scurt în care poate fi identificată soluția, ceea ce converge spre percepția echitabilității în desfășurarea litigiului.

Procedura de soluționare a litigiilor prin arbitraj în format electronic organizat de AACJ.eu (ARON)

În procedura de soluționare a litigiilor prin arbitraj în format electronic organizat de AACJ (ARON), operațiunile de comunicare și transmitere a documentelor, a oricăror altor înregistrări ale actelor și faptelor ce prezintă relevanță pentru soluționarea litigiului, între părți și/sau arbitri, se desfășoară exclusiv în format electronic, prin Internet.

Procedura urmărește a rezolva echitabil, rapid și eficient orice tip de litigiu în 3 pași, pentru a maximiza șansele de a ajunge rapid și cu un cost substanțial diminuat la o soluție. Această procedură respectă principiile de contradictorialitate și transparență. Sistemul informatic de comunicare dorește și el să îndeplinească, de asemenea, standardele de securitate și confidențialitate.

Cele 3 etape de soluționare a litigiilor prin arbitraj în format electronic (ARON) sunt:1. Etapa de stabilire a competenței ARON,2. Etapa de mediere și3. Etapa de litigiu.

În etapa de stabilire a competenței ARON, părțile vor insera clauza compromisorie ARON în contractul inițial sau vor încheia compromisul care include clauza compromisorie ARON. Chiar dacă litigiul a fost deja declanșat, relația părților nu poate fi probată printr-un înscris, ori este rezultată dintr-un fapt ilicit, pentru a stabili competența ARON, părțile pot completa și expedia către AACJ câte o cerere tip de acceptare. În etapa de mediere, părțile pot solicita, în mod facultativ, asistență din partea unui terț neutru, înscris pe lista de arbitrii ai AACJ, care va încerca să aducă părțile la un acord în privința litigiului lor și poate sugera propuneri de soluții. În etapa de litigiu, procedura litigioasă se desfășoară exclusiv în format electronic fără a fi necesară prezența fizică a părților și/sau prezentarea fizică a probelor în fața Tribunalului Arbitral ARON.

Toate piesele dosarului de arbitraj se comunică și păstrează de către fiecare parte și de către secretariatul AACJ, iar conformitatea acestora va fi stabilită cu o certitudine rezonabilă, în comun, de către părți și de către Tribunalul Arbitral. Hotărârea motivată și comunicată poate constitui titlu executoriu și va fi pusă în executare prin intermediul executorilor judecătorești, după învestirea sa cu formulă executoriu de Tribunalul competent.

Pentru a beneficia de o procedură de soluționare a litigiului, cu un cost și într-un termen rezonabil în format electronic (ARON), părțile vor include clauza compromisorie standard:”Orice litigiu decurgând din, sau în legătură cu acest contract, inclusiv referitor la încheierea, executarea ori desființarea lui, se va soluționa prin arbitraj organizat de ASOCIAȚIA PENTRU ARBITRAJ DE PE LÂNGĂ BAROUL CLUJ, în conformitate cu Regulile de procedura arbitrală stabilite de către acesta și disponibile la www.aacj.eu. Hotărârea arbitrală este definitivă și obligatorie. Orice cereri privind arbitrajul, inclusiv referitoare la măsuri asigurătorii ori cererea în anulare, se vor soluționa de instanța competentă de la sediul ASOCIAȚIEI. Este acceptată procedura de soluționare a litigiilor în format electronic (ARON).”

 

 

Împotriva aroganței instanțelor

18.08.2015 | Claudiu-Octavian ULICI

Un articol cu titlu asemănător (”Fighting Supreme Court Arrogance”) scris de Bruce Walker, pentru American Thinker în numărul din 21 iulie 2015, concluzionează că nicio instituție a guvernului american nu este la fel de distructivă și arogantă precum Curtea Supremă. Autorul își bazează argumentarea pe raportul Gallup, una din importantele companii de sondaje de opinie din Statele Unite ale Americii, publicat la sfârșitul lunii iulie, care a arătat ca republicanii dezaprobă ferm acțiunile Curții Supreme de Justiție, în contrast puternic cu democrații. Până la momentul în care nu va dispărea această stare, legată oarecum de puterea delegată acestei instanțe, problemele sistemului politic american nu vor putea fi rezolvate. Curtea Supremă, dacă ia asupra sa și puterea de a decide în domeniul constituțional, ar conduce sistemul de guvernământ înapoi, spre primele zile ale republicii. Nici unul din părinții fondatori nu credeau că instanțele de Justiție ar trebui să aibă vreo competență în a interpreta Constituția. Jefferson ar fi fost convins că un vot simplu dat de Congres ar fi suficient pentru a răsturna o decizie a Curții Supreme. Totuși, autorul citează avertismentul acestuia, care prevede că, în cazul în care Curtea Supremă de Justiție și-ar fi arogat o putere supra-constituțională, ”Constituția va fi ca ceara de albine în mâinile sistemului judiciar, care poate să îi dea ce formă îi place”.

Se mai amintește opinia conform căreia Instanța Curţii Supreme de Justiție ar fi provocat, în mare măsură, războiul civil, hotărând în cauza Roe v. Wade, că afro-americanii, cum ar fi copiii care nu s-au născut în America, ar avea drepturi civile inferioare. Uzurparea puterii de către instanța de judecată îi pare autorului a fi însă mai ales o problemă recentă, observând decizia judecătorului Curtis de la Curtea Supremă, care l-a provocat să demisioneze, pe o chestiune de principiu, legată de ceea ce s-a întâmplat în cauza sus citată:”Atunci când o interpretare strictă a Constituției este abandonată (…) și persoanelor fizice li se permite să controleze sensul său, nu mai avem o Constituție; suntem sub un guvern alcătuit din persoane individuale, care, pentru moment, au puterea de a declara ceea ce este Constituția, în funcție de propriile lor opinii despre ceea ce ar trebui să fie.

Niciun text constituțional nu conferă Curții Supreme (U.S.) competența de a o interpreta și nu a existat niciodată un motiv pentru ca aceasta să dețină o astfel de putere. Se mai citează celebrul caz de malpraxis, Marbury v. Madison, în care Marshall, de asemenea judecător al Curții Supreme, a stabilit că președintele S.U.A. și fiecare membru al Congresului are aceeași competență în a interpreta Constituția ca orice judecător al Curții Supreme de Justiție. Opiniile Curții Supreme, care ”interpretează” Constituția, sunt în fapt, cu adevărat, pur și simplu o modificare a acesteia, fără a fi nevoie de procesul riguros necesar pentru a obține super-majoritatea cerută de articolul V. Acest lucru, mai mult decât orice altceva astăzi, se susține că prefigurează o margine a prăpastiei pentru libertate în America.

Instanțele inferioare sunt observate și ele că își exercită, ca într-un fief feudal, o putere similară și că toate armatele de avocați care admirativ își pleacă genunchii în fața lor, ca preoții din vechime ce examinează măruntaiele caprei divine, pentru a rezulta, de aici, ce înseamnă ”într-adevăr” limbajul limpede al Constituției.

Când diverse persoane, care nu sunt alese în funcția ce o ocupă și care în mare măsură sunt invizibili opiniei publice, practică o singură profesie legată de știința dreptului și se pronunță în ultimă instanță asupra înțelesului Constituției, dezangajarea guvernului de la consimțământul celor guvernați devine aproape absolută, în opinia autorului.

Chestiunile semnalate își găsesc evident corespondența și prin alte părți ale lumii, mai mult sau mai puțin depărtate de un centru acceptat ca fiind al ”civilizației”. Dincolo de interpretarea legii de bază de către instanțe se află însă și interpretarea tuturor celorlalte acte normative sau asimilate acestora, a tuturor faptelor sau chiar a inacțiunilor cetățenilor aflați într-o anumită jurisdicție. Evident că opiniile exprimate pot fi diverse și chiar obligatoriu trebuie să fie diverse, atâta timp când soluțiile nu au la bază o singură voință diriguitoare, chestiune care ar constitui prin ea însăși o nedreptate.

Mai trebuie înțeles și faptul că legea, ca atare, cuprinde o generalizare a posibilului fapt ce urmează promulgării ei și prin urmare concretizarea legii fiecărui caz în parte, acea ”lege subiectivată justițiabilului” este cel mai adesea opera persoanei individuale a judecătorului.

Nu există nicio modalitate constituțională de luptă împotriva aroganței instituțiilor chemate a se pronunța asupra modului în care legea se aplică concret, în afară de aceea de a stabili anumite reguli în actul de justiție, de a fixa anumite repere în care poate fi încadrată rațiunea ce este chemată a se pronunța în concret asupra faptelor litigioase.

Fără a arăta condescendență față de cei care prin hotărârile luate ”răpesc în final suveranitatea poporului”, cum sugerează autorul citat, ce mai motivează că de aici ar trebui începută o adevărată revoluție conservatoare, observ că un real mecanism ce ar permite respectarea precedentului judiciar pare a fi suficient unei bunei funcționări sistemului de aplicare a legii. Trebuie justificată, însă, această obligativitate a precedentului judiciar, care chiar și pentru un cunoscător al sistemului de common law nu este în final decât o teorie doctrinară.

În concret, articolul 16 din Constituția României stabilește printre altele, în mod neechivoc, cu referire la egalitatea în drepturi, ca fundament al oricărei construcții democrate, că (1) cetăţenii sunt egali în faţa legii şi a autorităţilor publice, fără privilegii şi fără discriminări și (2) nimeni nu este mai presus de lege. Atunci care este elucubrantul motiv pentru care, în aceeași stare de fapt și aceeași încadrare în drept, soluțiile judecătorilor chiar din aceeași Curte sunt diferite și nimic nu explică de ce a fost necesară, ca atare, această diferențiere. Este oferit numai un argument pueril, de genul că chestiunea a fost privită diferit, din motive evident necircumstanțiate. O fi fost ea privită diferit, dar nu avea voie să primească o astfel de privire, ce poate fi notată măcar cu circumspecție. Guvernământul este o chestiune ce se afirmă acum, pentru viitor, și dacă acesta declară egalitatea ca valoare supremă, trebuie luate toate măsurile pentru ca aceasta să fie înscrisă în rigorile unei afirmații serioase. Puterea statului trebui să acționeze cu o anumită constanță, să acționeze echilibrat și echidistant, ori acțiunea cea mai perceptibilă este evident cea rezultată din actul de justiție.

Respectarea angajamentelor ce decurg pentru Înaltele Părţi Contractante din Convenţia pentru Apărarea Drepturilor Omului şi a Libertăţilor Fundamentale este asigură de Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO), iar această Curte consideră că în prezent pentru România există obligativitatea respectării precedentului judiciar. Având în vedere faptul că un tratat internațional este un act normativ superior Constituție, iar aceasta este superioară celorlalte legi, chestiunea poate părea neclară numai celor care nu au iubit materii de genul teoriei generale a dreptului, le-au considerat insignifiante sau au trecut direct în anul II de studii din pricina problemelor administrative oficiale. Sigur, accept totuși că un adevărat specialist este situat departe de anul I de studii universitare de drept.

Această obligativitate a respectării precedentului judiciar poate fi asumată la modul serios numai atunci când vor exista rapoarte sistematice de drept la nivelul ÎCCJ și al Curților de Apel și în general al tuturor Curților ce sunt chemate să dea soluții în ultimă instanță. Sunt necesare apoi reguli clare de citare a precedentului.

Judecătorul cu ”încărcătura de dosare” supradimensionată, cu sau fără mare intenție, are timpul dedicat profesiunii limitat și nu ar mai putea primi alte munci, chiar mai laborioase, în a discerne care din toate celelalte soluții judecătorești ar fi cele mai bune și cele mai de urmat și a participa prin urmare la o numită ”unificare a practicii judiciare”. Comitetele încrezătoare de magistrați aleși ar fi, cel puțin pe aceleași considerente, de asemenea o pierdere de vreme. Existența unor rapoarte de drept, ca și culegeri oficiale de soluții de tipul celor care au existat mai cu seamă anterior anilor 1989-2000 și acceptarea unor reguli de citare a precedentului, iar apoi motivarea avocatului a le utiliza în dezbateri, pare a fi suficient ca mecanism de ”unificare a practicii judiciare”.

Autoritatea de lucru judecat” pare o sintagmă demnă de această operațiune. Adică ”oprim” pe undeva o a doua judecată a aceleiași stări de fapt cu aceeași încadrare a sa în drept, dacă nu descoperim circumstanțe care să justifice o nouă soluție.

Unificarea practicii judiciare”, ce ar constitui un ”deziderat în necesitatea asigurării securității juridice prin evitarea pronunțării unor hotărâri divergente privind probleme identice”, nu este decât o chestiune de ortologie, situată la nivel filologic. Afirmații de acest gen pot fi folosite în schimbul unui beneficiu colocvial sau în întâlniri de ”instruire la nivel înalt”. Unificarea practicii judiciare nicidecum nu constituie un deziderat, ci o obligativitate imediată. Respectarea precedentului este condiția sine qua non a justiției și așa începe educația în facultate sau munca serioasă de avocat ori judecător. Precedentul, în dreptul român, va trebui de urgență teoretizat și clasificat doctrinar.

 

Intelectoidul de Justiție

24.06.2015 | Claudiu-Octavian ULICI

Intelectoidul aparent face parte din marea familie a intelectualilor, dar chestiunea este datorată numai unei confuzii a numelui. El este intelectualul auto-proclamat, care, încadrat profesional dintr-o organizație recunoscută de oficialități, afirmă în principal aceea că inteligența lui este superioară celei a altora. Afirmația are o justificare exclusiv pecuniară. Privit mai atent, însă, intelectoidul nu posedă nici măcar cunoștințele de bază necesare profesiunii sau atunci când ”recită” aceste cunoștințe, o face demonstrativ și în public, după ce s-a asigurat că nimeni nu îl va contrazice, sau cei prezenți sunt toți din tagma sa.

Intelectoidul de justiție este un specimen aparte. Vorbele și scrierile sale nu sunt tocmai inofensive, căci acestea se pot executa silit, cu toate că, de multe ori, sunt atât de greșit întocmite, încât, după publicarea lor, toți se miră de produs și tacit nu se conformă cu acesta, sau executarea hotărârii este atât de injustă, încât se face abstracție de existența ei. Va fi deschisă, așadar, calea unor noi și noi proceduri, care urmăresc a le îndrepta pe primele. Va fi deschisă calea unor noi și noi discuții în centrul cărora se va așeza singur, el, intelectoidul. Admirați-i elocvența, gestica și pielea bronzată de lămpile din mall, printre gadget-uri tehnice ce-i împodobesc prezența!

Justiția este importantă, deoarece stabilește condițiile unui ”afișaj” în genere, adică a modului, gesticii și accesoriilor cu care poate fi prezentat voluntar corpul cuiva într-o comunitate. Procesul, de scoatere la lumină a adevărului, prin stabilirea în concret a acțiunilor și inacțiunilor la care sunt obligații justițiabilii, procesul instrumentat de el, durează sine die. Poate aceasta este dovada incontestabilă, pe care o duce el, în sprijinul nemuririi. Intelectoidul roade din interior, distruge încet și sistematic, face ca întreg sistemul să devină asemeni sieși, să intre în colaps, lăsând în urma fostei prezențe un miros dulceag de mucegai cu vagi urme de Chanel.

În atribuirea normativă, adică în procedura de stabilire a normei legale aplicabilă individual, alăturat problemei de bază, intelectoidul adaugă multe altele, cu sau fără legătură directă cu chestiunea în discuție. O face în speranța că, în cele din urmă, vreo conexiune întâmplătoare va deveni salvatoare. Dacă nu va fi așa, măcar toată audiența va fi obosită și nimeni nu va contesta ceea ce el a muncit. Nimeni nu va putea afirma, prin urmare, că nu a făcut nimic, căci rezultatul e vizibil. Iată, a creat această stare de nervozitate generală pentru toți justițiabilii de prin palatele de justiție.

Intelectoidul se aruncă în procedura pendentă, numai și numai, după ce își primește binemeritatul imbold financiar, trasat de o singură limită, aceea de a fi cât mai substanțial. Cu siguranță, nu va uita după încasare să elibereze niciun document justificativ, căci fiscalitatea ca atare este pentru el un important punct de sprijin, alături de misticismul circumscris chiar ei, Zeiței justiției. Ea, Zeița, legată la ochi, însă, nu observă lipsa de calități a lucrătorilor săi, care se agață disperați de talerele balanței în speranța că aceasta se va înclina conform greutății lor, sau conform valorii bunurilor aduse de ei în dezbaterea litigioasă. Zeița aceasta pare mai degrabă a fi un automat de jocuri de noroc, în care fiecare balans poate face să-i cadă monede de sub fustă.

Ajunge ca un singur intelectoid să participe în procedură, pentru ca lucrurile sa o ia într-o direcție cu totul neașteptată, surprinzătoare pentru toți participanții. El se joacă cu excepțiile, ce fac de prisos cercetarea fondului pricinii, măcar că acesta ar fi atât de simplu. Din spatele zâmbetului, schițat după un model politic, îi apar texte legale într-o aparență matematică infinită, ce fac imposibile argumentele contrare.

Oriunde intelectoizii sunt așezați, sau se așează singuri, ei preamăresc oficialitățile, preamărind, de fapt, ceea ce se vor a fi. Ferice de intelectoidul ajuns la guvernare, el nu mai are nicio grijă în a fi demascat, el nu poate fi contrazis de niciunul din cei aflați în panopticul său. Oficialul, crede el, poate ține de fiecare dată loc raționalului.

Să ne înțelegem, intelectoizii sunt în toate rangurile sistemului judiciar! Cei de la vârf sunt cei mai rasați, cei mai greu de abordat, căci evident sunt cei mai știutori, fiindcă cele mai multe se discută în fața lor și atunci cum să nu știe?. Apoi, ei iau deciziile, ei spun că un cutare sau cutare magistrat nu este bun sau este prea bun, lipsește sau e prea prezent, iar regulamentului sau legii îi lipsesc anumite întregi volume normative de aplicare, ori semne de punctuație. Imaginarul ridicării în rang are totuși un cuvânt important de spus. Cum să nu iei o decizie bună, când toți se uită cu admirație spre mintea ta, cum să nu îți arestezi ”colegul”, dacă aduce atingere a ceea ce e stabilit, sau cum să nu îl scoți pe ”colegul” reeducat. Și cine stabilește gradul necesar de educație pentru a fi un considerat reeducat, dacă nu chiar judecătorul cazului său?

Intelectoidul aflat într-un grad inferior în sistemul judiciar va afișa o umilință direct proporțională cu rangul său, care este magistral stabilită după repere monetare. Astfel, fiecare centimă încasată sau cheltuită este atent monitorizată de ceilalți din breaslă sau de clienți. Așa că, fii atent cu ce marcă de telefon te afișezi. Apoi, este una să mănânci mici și alta somon file, este una să conduci pe drumurile patriei o minune germană și alta să conduci un ansamblu de piese în parte autohton. Dar ce să mai spunem din priveliștea din penthouse, sau iarba verde din vecini, căci tocmai ai cumpărat parcela lor de proprietate, de sala de sport din demisol sau cea de masaj ”de pe urmă” din mansardă, de impresionanta colecție de fotografii ce relevă ipostaze inedite din locuri îndepărtate. Ne relaxăm, dacă ne situăm într-un cât mai departe de casă, de locul presupusului incontrolabil cotidian, care și-a dobândit toate caracteristicile prin participarea noastră la el.

Dacă pornești, spre exemplu, de față cu intelectoidul din justiție, o discuție despre termenele și condițiile de intervenție a prescripției achizitive, subiectul va fi schimbat imediat în ceva ”folositor de îndată”, cum ar fi acela că trebuie să înregistreze cererea care tocmai o ține în mână până nu închide registratura, sau că are o întâlnire urgentă cu mama secretarei sale.

Dar ”starea intelectoidă” poate fi depășită prin educație și chiar dacă nu ai făcut nimic până acum, fă-o! Dacă, dascălii, consideri că nu sunt cei pe care ți-ai dorit, instruiește-te singur! Participă prin munca ta în fiecare caz, la o oarecare incipientă evoluție normativă sau măcar participă la ameliorarea practicii judiciare! Actul de educație necesar, suficient și salvator ar fi sau respectul a ceea ce s-a făcut serios înaintea ta, sau respectul muncii prezente a altora, ori, de ce nu, chiar respectul muncii tale. Acest act de educație constă minim în respectarea ”obligativității precedentului judiciar”, mecanism complex care în dreptul românesc încă nu este suficient conturat. Dacă nu, nu ai nicio scuză!

 

 

   tel: (+40) 744.99.41.83

   Email: secretariat@ulici.ro

Cluj-Napoca Bd-ul 21 Decembrie 1989 nr. 76

Cluj-Napoca, România, 400124

   L-V 08:00 - 16:00 cu programare prealabilă

© 2019 Cabinet Avocat dr. Claudiu-Octavian Ulici

Caută

Avem 12 vizitatori și nici un membru online

Informații preliminare gratuite. Completați formularul sau sunați la: 0744994183

Aici ne puteți informa pe scurt asupra problemei juridice cu care vă confruntați. Formulăm un răspuns gratuit în limita timpului disponibil.