Orice persoană are obligația de a-și plăti taxele și impozitele. Dacă rămân neplătite, autoritățile fiscale iau măsuri de recuperare a acestora. Competența autorităților fiscale se limitează însă la teritoriul național. Acestea nu pot întreprinde acțiuni de recuperare în alte state, chiar dacă debitorii s-au mutat în altă țară sau dispun de active în alte țări. Prin urmare, UE a adoptat un act legislativ care permite statelor membre ale UE să își ofere asistență reciprocă pentru recuperarea taxelor și impozitelor lor și pentru creanțele UE. 

Iată un exemplu care ilustrează funcționarea asistenței în materie de recuperare: o persoană nu își plătește datoriile fiscale în statul membru A. Persoana se mută în statul membru B și deține proprietăți și în statul membru C. În acest caz, autoritățile fiscale din statul membru A le pot cere ajutorul autorităților fiscale din statele membre B și C pentru a recupera taxele și impozitele datorate statului membru A. În acest mod, asistența reciprocă în materie de recuperare contribuie la asigurarea echității și a nediscriminării în domeniul fiscal: aceasta contribuie la garantarea faptului că toți cetățenii își plătesc taxele și impozitele și la prevenirea fraudei fiscale și a pierderilor bugetare pentru statele membre și pentru UE.

La 16 martie 2010, Consiliul Europei a adoptat Directiva 2010/24/UE privind asistența reciprocă în materie de recuperare a creanțelor legate de taxe, impozite, drepturi și alte măsuri1 . Aceasta prevede diverse forme de asistență în materie de recuperare:

- schimbul de informații, care este în mod previzibil relevant pentru recuperarea creanțelor fiscale (schimbul de informații la cerere; schimbul de informații fără cerere prealabilă cu privire la rambursările de taxe și impozite; prezența în birourile administrative și participarea la anchetele administrative din alte state membre);

- asistență pentru notificarea documentelor referitoare la creanțe fiscale sau la recuperarea acestora; - cereri de recuperare a creanțelor fiscale;

- cereri de măsuri asigurătorii pentru a asigura recuperarea în cazul în care creanța sau titlul care permite executarea în statul membru solicitant este contestat(ă) sau în cazul în care creanța nu face încă obiectul unui titlu care permite executarea în statul membru solicitant.

Această directivă organizează asistența în materie de recuperare a creanțelor legate de toate taxele și impozitele prelevate de către statele membre sau în numele acestora ori de către subdiviziunile lor teritoriale sau administrative sau în numele acestora, ori în numele Uniunii.

Importanța bunei funcționări a asistenței în materie de recuperare a fost subliniată de respondenții la consultarea publică. S-a considerat că existența și utilizarea unor proceduri de asistență clare și eficiente aduc beneficii tuturor părților la aceste proceduri.

La executarea unei cereri de recuperare sau a unei cereri de măsuri asigurătorii, autoritatea solicitată va face uz de prerogativele conferite și de procedurile instituite în temeiul actelor cu putere de lege și al actelor administrative din statul membru solicitat care se aplică acelorași creanțe sau unor creanțe similare [articolul 13 alineatul (1) și articolul 17 din Directiva 2010/24/UE]. Acest lucru înseamnă că succesul asistenței reciproce în materie de recuperare este în mare măsură influențat de eficiența fiecărui sistem național de recuperare a taxelor și impozitelor.

(sursa Comisia Europeană Bruxelles, 18.12.2017)