Prin Legea privind facilitățile la plata chiriei pentru perioada aferentă stării de urgență (nr. 62 din 20 mai 2020), s-a stabilit că, anumite persoane juridice sau fizice,  pot amâna la cerere, fără plată de dobânzi și penalități, plata chiriei pentru folosința imobilelor înregistrate ca sedii, puncte de lucru sau locuințe. Beneficiază de lege, operatorii economici, practicanții profesiilor liberale, entitățile juridice de drept privat, persoanele fizice afectate economic direct sau indirect în perioada de aplicare a stării de urgență. 

chirie

Una din condiții este aceea ca  activitatea să fi fost întreruptă, sau venituri ori încasările au scăzut cu cel puțin 15% în luna martie 2020 față de media ultimului an calendaristic în perioada de aplicare a stării de urgență. Plata chiriilor către locatori pentru categoriile de locatari prevăzute mai sus va fi efectuată de către organul fiscal teritorial competent, în contul locatorilor și la cererea acestora.

Cererea locatarului va fi însoțită de:a) contractul de locațiune între locator și locatar;b) act adițional între locator și locatar la contractul de locațiune, care va conține următoarele:– acordul părților pentru amânarea plății chiriei, durata perioadei de amânare a plății chiriei, suma aferentă acestei perioade de amânare;– datele de identificare ale locatorului și locatarului;– datele contului bancar al locatorului în care urmează a se face plata de către organul fiscal teritorial competent;– data semnării și semnăturile ambelor părți;c) orice fel de act al locatarului care dovedește imposibilitatea plății chiriei în perioada specificată în actul adițional dintre locator și locatar.

Pentru a beneficia de amânarea la plata chiriei, categoriile de locatari de mai sus,  trebuie să mai pună la dispoziția organului fiscal teritorial competent orice fel de act justificativ care să ateste imposibilitatea plății chiriei în perioada specificată în actul adițional dintre locator și locatar.

Pot face cerere de plată către operatorul fiscal teritorial competent locatorii care au o chirie lunară specificată în actul adițional dintre locator și locatar este mai mică, cel mult egală cu chiria din luna februarie 2020, sau  valoarea chiriei lunare din actul adițional este de maximum 10.000 lei pentru operatorii economici pentru fiecare locație și maximum 2.000 lei pentru persoane fizice pentru o singură locație.

Cererea  poate fi depusă și prin poștă electronică la o adresă de e-mail care va fi afișată pe pagina de internet a fiecărui organ fiscal teritorial.În anul 2020 nu sunt venituri impozabile veniturile din cedarea folosinței bunurilor imobile obținute în baza unor contracte de închiriere/subînchiriere sau uzufruct. Contribuabilii care beneficiază de aceste prevederi sunt aceia care reduc pe perioada anului 2020 contravaloarea folosinței bunului imobil, stabilită în bani și/sau în natură, potrivit contractului încheiat între părți, cu cel puțin 30% față de contravaloarea folosinței bunului imobil aferentă lunii februarie 2020. Perioada pe care contribuabilii pot beneficia de prevederile de mai sus este perioada pe care s-a negociat scăderea contravalorii folosinței bunului imobil, dar nu mai mult de 31 decembrie 2020. În anul 2020 nu intră în plafonul de calcul anual contravaloarea folosinței bunului imobil, stabilită în bani și/sau în natură, potrivit contractului încheiat între părți, redusă cu cel puțin 30% față de contravaloarea folosinței bunului imobil aferentă lunii februarie 2020. De aceste prevederi beneficiază și persoanele fizice care în anul 2019 au realizat venituri din cedarea folosinței bunurilor din derularea unui număr mai mare de 5 contracte de închiriere și, începând cu anul 2020, au calificat aceste venituri în categoria veniturilor din activități independente, în condițiile stabilite în lege.

În cazul contribuabililor plătitori de impozit pe profit și ai celor care datorează impozitul pe veniturile microîntreprinderilor, veniturile din cedarea folosinței bunurilor imobile obținute în baza unor contracte de închiriere/subînchiriere sau uzufruct sunt impozabile doar în proporție de 80% din valoarea lor.  Contribuabilii care beneficiază de aceste prevederil sunt aceia care reduc pe perioada anului 2020 contravaloarea folosinței bunului imobil, stabilită în bani și/sau în natură, potrivit contractului încheiat între părți, cu cel puțin 20% față de contravaloarea folosinței bunului imobil aferentă lunii februarie 2020.

Locatarii care beneficiază de facilitățile la plata chiriei  sunt obligați să plătească chiriile lunare, a căror plată a fost amânată prin act adițional între locator și locatar, organului fiscal teritorial competent, care a plătit aceste chirii locatorului, eșalonat, în rate egale, după perioada în care plata a fost amânată, până la 31 decembrie 2020. Facilitățile se aplică în mod corespunzător pentru toată perioada stării de urgență, precum și pentru luna următoare celei în care a încetat starea de urgență.