Încheierea, derularea și încetarea parteneriatului public-privat sunt reglementate prin lege. Parteneriatul public-privat are ca obiect realizarea sau, după caz, reabilitarea și/sau extinderea unui bun sau a unor bunuri care vor aparține patrimoniului partenerului public și/sau operarea unui serviciu public, în condițiile prezentei ordonanțe de urgență.

Prevederile legii se aplică de către partenerul public pentru implementarea unui proiect, în cazul în care studiul de fundamentare a proiectului demonstrează, pe lângă unele elementele principale legale, faptul că mai mult de jumătate din veniturile care urmează să fie obținute de către societatea de proiect din utilizarea bunului/bunurilor sau operarea serviciului public ce formează obiectul proiectului provin din plăți efectuate de către partenerul public sau de către alte entități publice în beneficiul partenerului public.Mecanismul parteneriatului public-privat este caracterizat de:

- cooperarea dintre partenerul public și partenerul privat, în vederea implementării unui proiect public;

- durata relativ lungă de derulare a raporturilor contractuale, de peste 5 ani, care să permită partenerului privat recuperarea investiției și realizarea unui profit rezonabil;

- finanțarea proiectului, în principal din fonduri private și, după caz, prin punerea în comun a fondurilor private cu fonduri publice;

- atingerea scopului urmărit de partenerul public și partenerul privat;

-distribuirea riscurilor între partenerul public și partenerul privat, în funcție de capacitatea fiecărei părți contractante de a evalua, gestiona și controla un anumit risc.

Formele de parteneriat public-privat sunt următoarele:

a) parteneriatul public-privat contractual - parteneriatul public-privat realizat în temeiul unui contract încheiat între partenerul public, partenerul privat și o societate nouă al cărei capital social este deținut integral de partenerul privat care va acționa ca societate de proiect;

b) parteneriatul public-privat instituțional - parteneriatul public-privat realizat în temeiul unui contract încheiat între partenerul public și partenerul privat, prin care se constituie de către partenerul public și partenerul privat o societate nouă, care va acționa ca societate de proiect și care, ulterior înregistrării în registrul societăților, dobândește calitatea de parte la contractul de parteneriat public-privat respectiv.

 

Atât în cazul parteneriatului public-privat contractual, cât și în cazul parteneriatului public-privat instituțional, dacă o altă entitate publică intenționează să sprijine realizarea proiectului prin asumarea față de partenerul privat desemnat câștigător a procedurii de atribuire a contractului sau față de societatea de proiect a unei/unor obligații de plată sau de garanție, în beneficiul partenerului public, poate face acest lucru numai în situația în care obligația de plată sau de garanție a fost prevăzută în studiul de fundamentare și în documentația de atribuire a procedurii, într-o modalitate clară, precisă și neechivocă, indicându-se condițiile în care poate fi realizată.

Contractele de parteneriat public-privat pot fi încheiate și în scopul efectuării unei activități relevante în sectoarele de utilitate publică, precum și în vederea realizării de către un operator privat a serviciilor comunitare de utilități publice.Partenerul privat poate fi un investitorul privat sau o asociere de investitori privați care a semnat cu partenerul public contractul de parteneriat public-privat. Investitorul privat desemnat câștigător al procedurii de atribuire care încheie un contract de parteneriat public-privat dobândește calitatea de partener privat.

Finanțarea investițiilor care se realizează în cadrul contractelor de parteneriat public-privat se poate asigura, după caz:a) integral, din resurse financiare asigurate de partenerul privat din surse proprii sau atrase de partenerul privat de la finanțatori definiți prin lege;b) din resurse financiare asigurate de partenerul privat, împreună cu partenerul public;c) din resurse financiare asigurate de fondurile suverane de dezvoltare și de investiții, fondurile de pensii administrate privat, precum și fonduri de investiții și societăți de investiții.

Partenerul privat asigură finanțarea necesară realizării investițiilor din resurse proprii și/sau din resurse atrase din partea unor finanțatori, alții decât fondurile sau societățile de investiții private.În cazul unor solicitări de finanțare din partea unor fonduri sau societăți de investiții private, precum și a fondurilor suverane de dezvoltare și investiții, contribuția acestora va fi inclusă în finanțarea partenerului privat de către partenerul public și/sau de către Comisia Națională de Strategie și Prognoză, pe baza cererii depuse de către fondurile sau societățile de investiții private.Solicitările de finanțare formulate de fondurile sau societățile de investiții private vor fi transmise Comisiei Naționale de Strategie și Prognoză până la aprobarea Studiului de fundamentare, în scopul comunicării investitorilor privați a necesarului de finanțare din resurse proprii.Partenerul public poate contribui la finanțarea realizării investițiilor cu resurse financiare publice provenind inclusiv din fonduri externe nerambursabile post-aderare și din contribuția națională aferentă acestora, în condițiile prevăzute de legislația națională și cea a Uniunii Europene.

Cota de contribuție a partenerului public la finanțarea realizării investițiilor dintr-un contract de parteneriat public-privat reprezentată de resurse financiare inclusiv din fonduri externe nerambursabile și contribuția națională aferentă unor astfel de fonduri nu poate depăși 25% din valoarea totală a investiției. Cota de contribuție a partenerului public la finanțarea realizării investițiilor poate include și contribuția fondurilor sau societăților de investiții publice.Solicitările de finanțare ale finanțatorilor publici vor fi transmise Comisiei Naționale de Strategie și Prognoză până la aprobarea Studiului de fundamentare, în scopul comunicării investitorilor privați a necesarului de finanțare din resurse proprii, precum și a structurii de finanțare a întregului proiect.

Prin contractul de parteneriat public-privat, partenerul public va putea transmite sau constitui, în favoarea societății de proiect, dreptul de a colecta și utiliza pentru derularea proiectului tarife de la beneficiarii bunului/bunurilor sau serviciului public ce formează obiectul contractului de parteneriat public-privat. Tipurile de tarife și nivelul acestora se reglementează în condițiile legii. Veniturile proiectului rezultate din colectarea tarifelor de către societatea de proiect se completează cu obligațiile de plată ale partenerului public către societatea de proiect sau partenerul privat, după caz, conform prevederilor contractului de parteneriat public-privat.

Beneficiarul direct al utilizării bunului/bunurilor sau serviciului public ce formează obiectul parteneriatului public-privat poate fi, în condițiile stabilite prin contractul de parteneriat public-privat, fie partenerul public ori o altă entitate publică, fie publicul în general.Partenerul privat sau, după caz, societatea de proiect poate constitui garanții cu privire la creanțele și drepturile deținute în temeiul contractului de parteneriat public-privat, exclusiv în favoarea finanțatorilor contractului de parteneriat public-privat care sunt instituții de credit, instituții financiare, respectiv fondurile suverane de dezvoltare și de investiții, fondurile de investiții sau societățile de investiții sau fondurile de pensii administrate privat și numai pe durata contractului de parteneriat public-privat.

Partenerul privat poate constitui garanții asupra acțiunilor sau părților sociale deținute în societatea de proiect, exclusiv în favoarea finanțatorilor contractului de parteneriat public-privat care sunt instituții de credit, instituții financiare sau fonduri de pensii administrate privat și numai pe durata contractului de parteneriat public-privat.Prin contractul de parteneriat public-privat se va conveni modalitatea de preluare sau de stingere a garanțiilor. Partenerul public poate constitui garanții și își poate asuma obligații în temeiul unor contracte instituind raporturi juridice directe între partenerul public și finanțatorii contractului de parteneriat public-privat, contracte ce vor putea fi semnate și de către partenerul privat și/sau societatea de proiect.

Inițiativa realizării unui proiect în regim de parteneriat public-privat aparține partenerului public.Studiul de fundamentare al proiectului cuprinde o identificare a categoriilor de riscuri aferente implementării proiectului, cuantificarea acestora și o prezentare a unor alternative de alocare a riscurilor între părțile contractante, în funcție de capacitatea fiecărei părți de a gestiona riscul asumat. Din studiul de fundamentare trebuie să rezulte în ce măsură obligațiile care urmează să fie asumate de către partenerul public în temeiul contractului de parteneriat public-privat afectează limitele de datorie publică și deficit bugetar, calculate conform metodologiei aplicabile în baza legislației Uniunii Europene. Eficiența economică a proiectului este demonstrată prin întocmirea și includerea, în cadrul studiului de fundamentare, și a unei analize cost-beneficiu din care să rezulte argumentele care justifică realizarea proiectului în parteneriat public-privat.

Contractele de parteneriat public-privat sunt atribuite potrivit prevederilor Legii nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 99/2016, cu modificările și completările ulterioare, sau ale Legii nr. 100/2016, cu modificările și completările ulterioare, după caz, conform concluziilor studiului de fundamentare elaborate în funcție de obiectul contractului și de modalitatea în care se realizează transferul unei părți semnificative a riscului de operare de natură economică, în legătură cu exploatarea lucrărilor și/sau a serviciilor în cauză. Procedura de selecție a partenerului privat include și procedura de atribuire necesară încheierii contractului de parteneriat public-privat cu societatea de proiect.

Durata contractului de parteneriat public-privat se stabilește, în principal, în funcție de perioada de amortizare a investițiilor ce urmează să fie realizate de către societatea de proiect și în funcție de modalitatea de finanțare a acestor investiții. Stabilirea duratei se va face astfel încât să se evite restricționarea artificială a concurenței, să se asigure un profit rezonabil pentru domeniul respectiv și să se asigure un nivel rezonabil și suportabil al prețurilor pentru serviciile ce formează obiectul proiectului, ce urmează să fie plătite de către beneficiarii serviciilor.Din motive excepționale legate de interesul public, partenerul public poate modifica unilateral sau, după caz, denunța unilateral contractul de parteneriat public-privat, cu respectarea unor concondiții legale.

La încetarea, din orice motiv, a contractului de parteneriat public-privat, drepturile constituite de partenerul public în favoarea partenerului privat sau a societății de proiect vor înceta, iar bunurile realizate sau dobândite de societatea de proiect și reprezentând obiectul contractului de parteneriat public-privat, precum și cele necesare derulării serviciului public ce urmează a fi transferate partenerului public trebuie să fie libere de sarcini, în bună stare de funcționare și exploatabile conform standardelor aplicabile serviciului public și/sau bunurilor similare, în condiții stabilite prin contractul de parteneriat public-privat. La încetarea contractului de parteneriat public-privat ca urmare a expirării duratei pentru care a fost încheiat, bunurile realizate sau dobândite de societatea de proiect și reprezentând obiectul contractului de parteneriat public-privat, precum și cele necesare derulării serviciului public se transferă partenerului public, cu titlu gratuit. La încetarea contractului de parteneriat public-privat din orice motiv, cu excepția expirării duratei pentru care a fost încheiat, bunurile realizate sau dobândite de societatea de proiect și reprezentând obiectul contractului de parteneriat public-privat, precum și cele necesare derulării serviciului public, inclusiv bunurile pentru care nu s-a realizat recepția la terminarea lucrărilor, sunt transferate partenerului public, în condițiile prevăzute în contractul de parteneriat public-privat, cu plata unei compensații calculate conform unui mecanism prevăzut de documentația de atribuire și contractul de parteneriat public-privat. Dacă încetarea contractului s-a datorat culpei partenerului privat, din valoarea compensației datorate de partenerul public conform. Dacă încetarea contractului s-a datorat culpei partenerului public, la valoarea compensației datorate de partenerul public pentru transferul bunurilor se adaugă sumele datorate de partenerul public drept despăgubiri, stabilite conform contractului de parteneriat public-privat.Partenerul public are dreptul să monitorizeze și să controleze, pe toată perioada derulării contractului de parteneriat public-privat, modul în care partenerul privat și/sau societatea de proiect își execută obligațiile născute din contractul de parteneriat public-privat și/sau din prevederile legale aplicabile.

Cu excepția cazurilor expres prevăzute de lege, partenerul privat sau societatea de proiect nu va putea cesiona sau greva cu sarcini drepturile și obligațiile proprii născute din contractul de parteneriat public-privat. Partenerul privat nu va putea înstrăina sau greva cu sarcini acțiunile sau părțile sociale deținute în societatea de proiect, decât cu acordul expres și prealabil al partenerului public și al finanțatorilor proiectului, cu excepția cazurilor expres prevăzute în prezenta ordonanță de urgență.

----

Reglementări indicate mai sus sunt conforme formei actualizate iunie 2019 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 39 din 10 mai 2018 privind parteneriatul public-privat forma actualizată 2019 publicat inițial în MONITORUL OFICIAL nr. 427 din 18 mai 2018.