Consiliul Concurenței a adoptat în 2019 un regulament ce are are ca scop stabilirea regimului de constatare a contravențiilor și aplicare a sancțiunilor prevăzute de Legea concurenței (nr. 21/1996), și a celor prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996 (nr. 77/2014 ).

Regulamentul prevede că Inspectorii de concurență, cu excepția inspectorilor debutanți, constată și aplică sancțiunile pentru contravențiile prevăzute de Lege, cărora li se aplică prevederile Ordonanței Guvernului privind regimul juridic al contravențiilor (nr. 2/2001).

Inspectorii de concurență, întocmesc un proces-verbal de constatare a contravenției și de aplicare a sancțiunii. Procesul-verbal de constatare și de sancționare a contravențiilor va fi redactat cu respectarea dispozițiilor Ordonanței Guvernului nr. 2/2001. În momentul încheierii procesului-verbal, inspectorii de concurență sunt obligați să aducă la cunoștința contravenientului dreptul de a face obiecții cu privire la conținutul actului de constatare și sancționare. Eventualele obiecții vor fi consemnate la rubrica „Alte mențiuni“, sub sancțiunea nulității procesului-verbal. În cazul în care contravenientul nu este de față, refuză sau nu poate să semneze, inspectorii de concurență vor face mențiune despre aceste împrejurări, care trebuie să fie confirmate de un martor. Procesul-verbal va cuprinde și datele personale din actul de identitate al martorului și semnătura acestuia. Nu poate avea calitate de martor un alt inspector de concurență. În lipsa unui martor, inspectorii de concurență vor preciza motivele care au condus la încheierea procesului-verbal în acest mod.Un exemplar al procesului-verbal se înmânează contravenientului, iar dacă acesta nu este prezent sau, deși este prezent, refuză ori nu poate să primească procesul-verbal, acesta i se va comunica în termen de cel mult două luni de la data încheierii lui. Procesul-verbal de constatare a contravenției constituie titlu de creanță și înștiințare de plată. Comunicarea se face prin intermediul serviciilor de trimiteri poștale, cu confirmare de primire, și, în caz că acest lucru nu este posibil, prin afișare la sediul/domiciliul contravenientului. Operațiunea de afișare se consemnează într-un proces-verbal de afișare semnat de cel puțin un martor, potrivit modelului prevăzut în lege.Comisiile Consiliului Concurenței constată și aplică anumite sancți contravenționale. Comisiile din cadrul Consiliului Concurenței constată și aplică sancțiuni pentru contravențiile prevăzute de Legea n în caz de delegare a atribuțiilor Plenului către o astfel de comisie. Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor de către comisiile Consiliului Concurenței se realizează prin decizii.În cazul anumitor fapte susceptibile a constitui contravențiile, inspectorii de concurență vor înainta comisiei o notă avizată de superiorul ierarhic și aprobată de directorul general, cuprinzând prezentarea situației de fapt și de drept, propunerea de sancționare a făptuitorului și punctul de vedere al acestuia cu privire la fapta sa. Comisia va analiza situația, iar, în cazul constatării săvârșirii unor anumite fapte, se va pronunța prin decizie și va stabili cuantumul amenzii aplicate sau al amenzii maxime, după caz.În cazul anumitor faptelor susceptibile a constitui contravențiile, raportul de investigație care va fi înaintat comisiei căreia i-au fost delegate atribuții și va cuprinde prezentarea situației de fapt și de drept și propunerea de sancționare. Vor fi transmise comisiei și eventualele observații formulate de părțile investigate, putând fi organizate audieri. Comisia va analiza situația, iar în cazul constatării săvârșirii uneia dintre faptele prevăzute în Lege se va pronunța prin decizie și va stabili cuantumul amenzii aplicate.

Inspectorii de concurență pot înainta comisiei o notă avizată de superiorul ierarhic și aprobată de directorul general, cuprinzând prezentarea situației de fapt și de drept, propunerea de sancționare și punctul de vedere al autorității sau instituției administrației publice centrale ori locale cu privire la fapta sa. Comisia va analiza situația, iar, în cazul constatării săvârșirii uneia dintre faptele prevăzute de lege, se va pronunța prin decizie și va stabili cuantumul amenzii aplicate. Decizia poate cuprinde stabilirea unui nou termen pentru autoritățile sau instituțiile administrației publice centrale sau locale, în vederea îndeplinirii obligațiilor prevăzute de Lege.Decizia Comisiei Consiliului Concurenței prin care se constată și se sancționează o contravenție trebuie să cuprindă următoarele elemente: datele de identificare ale contravenientului, descrierea faptei contravenționale, indicarea dispoziției legale încălcate, punctul de vedere al făptuitorului cu privire la fapta sa, amenda aplicată și modalitatea de individualizare a acesteia, precum și termenul și modalitatea de plată, termenul de contestare și instanța competentă să soluționeze contestația.Plenul Consiliului Concurenței constată și aplică sancțiuni pentru anumite contravenți. Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor de către Plenul Consiliului Concurenței se realizează prin decizii. Deciziile adoptate în plen se semnează de către președinte, în numele Consiliului Concurenței, iar deciziile adoptate în comisie se semnează de către membrii comisiei. Deciziile Consiliului Concurenței se înmânează sau, după caz, se comunică în copie prin adresa semnată de președintele Consiliului Concurenței sau înlocuitorul acestuia. Comunicarea deciziilor emise de Consiliul Concurenței prin care se constată și se sancționează o contravenție se face prin intermediul serviciilor de trimiteri poștale, prin fax sau prin e-mail, cu confirmare de primire, și, în caz că acest lucru nu este posibil, prin afișarea deciziei într-o formă confidențializată la sediul/domiciliul contravenientului atunci când acesta se află în România. În situația în care comunicarea deciziei se realizează prin afișare, se întocmește proces-verbal de afișare semnat de cel puțin un martor, potrivit modelului prevăzut în anexa la lege. În cazul în care niciuna din modalitățile de comunicare nu a făcut posibilă comunicarea, aceasta se poate face prin publicitate. Publicitatea se realizează prin afișarea unui anunț în care se menționează că a fost emis actul administrativ pe numele întreprinderii sancționate, concomitent, la sediul Consiliului Concurenței și pe pagina de internet a acesteia, anunțul menținându-se afișat cel puțin 60 de zile de la data publicării și considerându-se comunicat în termen de 15 zile de la data afișării.Procesul-verbal de constatare a contravenției și de aplicare a sancțiunii, neatacat în termenul prevăzut de lege, constituie titlu executoriu, fără vreo altă formalitate. Deciziile Consiliului Concurenței prin care se constată și se aplică sancțiuni constituie titlu executoriu, fără vreo altă formalitate, în termen de 30 de zile de la comunicarea acestora.Suma reprezentând cuantumul amenzii aplicate cu titlu de sancțiune pentru contravenția săvârșită, stabilită prin proces-verbal, se achită de contravenient prin numerar sau ordin de plată, către bugetul de stat, în termen de 15 zile de la comunicarea procesului-verbal. Suma reprezentând cuantumul amenzii aplicate cu titlu de sancțiune pentru contravenția săvârșită sau al diferenței până la amenda maximă, după caz, stabilită prin decizie, se achită de contravenient prin numerar, ordin de plată sau prin mijloace de plată online, în conturile dedicate, la unitățile Trezoreriei Statului, către bugetul de stat, în termen de 30 de zile de la comunicarea deciziei. O copie a dovezii achitării amenzii, precum chitanță, extras de cont, ordin de plată etc., se transmite prin poștă sau electronic, prin e-mail, Consiliului Concurenței în termen de 15 zile de la comunicarea procesului-verbal sau în termen de 30 de zile de la comunicarea deciziei, pentru a fi atașată dosarului cauzei. Pentru a verifica efectuarea plății, înscrisurile doveditoare trebuie să conțină: denumirea plătitorului și CUI, numărul și data documentului de plată, contul în care a fost virată amenda, suma plătită, titlul de creanță în baza căruia a fost efectuată plata, respectiv numărul și data deciziei/procesului-verbal.Procesele-verbale de sancționare contravențională și deciziile Consiliului Concurenței prin care se stabilesc sancțiuni se comunică contravenienților și, concomitent, se transmit către Agenția Națională de Administrare Fiscală pentru luarea lor în evidență și începerea procedurilor de executare silită în cazul în care contravenientul nu face dovada achitării amenzii la data la care actul sancționator a devenit titlu executoriu conform prevederilor legale.Deciziile Plenului și comisiilor Consiliului Concurenței prin care se aplică amenzi contravenționale potrivit prevederilor Legale pot fi contestate în contencios administrativ, în termen de 30 de zile de la comunicare, la Curtea de Apel București. În cazul amenzilor, suspendarea se va dispune doar cu condiția plății unei cauțiuni stabilite conform prevederilor Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, cu privire la creanțele bugetare.Procesele-verbale prin care Consiliul Concurenței aplică sancțiuni contravenționale pot fi contestate la Judecătoria Sectorului 1 București, în termen de 15 zile de la comunicare.

Conform: REGULAMENT din 16 aprilie 2019 privind constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor de către Consiliul Concurenței, Publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 370 din 13 mai 2019. Notă Pus în aplicare prin ORDINUL nr. 407 din 16 aprilie 2019, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 370 din 13 mai 2019.