Cu sau fără intenție, persoanele obligate legal sau convențional la plata cheltuielilor comune ale unui imobil, întârzie plata acestora și atunci asociația de proprietari este obligată să întreprindă demersuri judiciare pentru recuperarea sumelor restante. Noua legea privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari și administrarea condominiilor ( nr. 196 din 20 iulie 2018), cuprinde câteva dispoziții obligatorii și face trimiteri la dispoziții procedurale generale privind plățile restante la cheltuielile comune ale imobilului

Dreptul la informare. Proprietarii din condominiu au dreptul să fie informați în legătură cu toate aspectele ce privesc activitatea asociației, să solicite în scris și să primească copii după orice document al acesteia. Totuși, proprietarii care solicită copii după documentele asociației de proprietari vor suporta costul de multiplicare a acestora.

În vederea bunei informări a proprietarilor, asociația de proprietari este obligată să amplaseze la loc vizibil un avizier la care sunt afișate documente, în conformitate cu prevederile legii.

Dreptul de a contesta calculul cotei de contribuție la cheltuielile asociației de proprietari. Proprietarii din condominii au dreptul să primească explicații cu privire la calculul cotei de contribuție la cheltuielile asociației de proprietari și, după caz, să o conteste în scris în termen de 10 zile de la afișarea listei de plată. Președintele asociației de proprietari este obligat să răspundă, în scris, la contestație în termen de 10 zile de la primirea acesteia.

În cazul în care președintele sau administratorul nu ia toate măsurile necesare în scopul facilitării accesului proprietarilor la documentele contabile sau la orice alt document al asociației de proprietari, conform legii, proprietarii au dreptul de a notifica despre aceasta comitetul executiv și cenzorul/comisia de cenzori.

În situația nesoluționării sau a soluționării necorespunzătoare a solicitărilor notificate în termen de 10 zile de la depunerea acestora, proprietarii se pot adresa compartimentelor specializate Autoritățile administrației publice locale. (Articolul 28 și 10 LEGE)

Autoritățile administrației publice locale organizează în cadrul aparatului de specialitate al primarului un compartiment specializat în sprijinirea, îndrumarea și controlul asociațiilor de proprietari. Autoritățile administrației publice locale, prin compartimentele prevăzute mai sus, asigură, la cerere, informarea asociațiilor și proprietarilor din condominii cu privire la cadrul normativ privind organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari. Aceste compartimente informează asociațiile de proprietari cu privire la interdicțiile prevăzute în regulamentul local de urbanism sau în regulamentele de intervenție aferente zonelor de intervenție prioritară, aplicabile condominiilor, stabilite în cadrul programelor multianuale destinate creșterii calității arhitectural-ambientale a clădirilor, de reabilitare termică și de reducere a riscului seismic al construcțiilor existente, precum și cu privire la obligativitatea montării contoarelor pentru individualizarea consumurilor la nivel de proprietate individuală, conform legislației în vigoare.

Compartimentele mai exercită controlul asupra activității financiar-contabile din cadrul asociațiilor de proprietari, din oficiu ori la solicitarea unuia sau mai multor membri ai asociației de proprietari. La propunerea acestora în sprijinirea, îndrumarea și controlul asociațiilor de proprietari din cadrul autorității administrației publice locale, primarul, în baza unei hotărâri a consiliului local, atestă și persoanele fizice în vederea dobândirii calității de administrator de condominii.

Notificarea proprietarul care are plăți restante la cheltuielile comune ale imobilului. Administratorul condominiului este obligat să notifice, în scris, proprietarul care are plăți restante la cheltuielile comune ale imobilului asupra datoriilor și să înștiințeze președintele și comitetul executiv al asociației de proprietari despre restanțe. Notificarea apare ca fiind o condiție obligatorie acționării în instanță. Pe de altă parte, notificarea se adresează proprietarul care are plăți restante la cheltuielile comune ale imobilului și nu eventual a persoanei obligate la plată, conform unei înțelegeri cu proprietarul. Astfel de înțelegeri există, spre exemplu, ca și clauze distincte în contractele de închiriere, unde chiriașul este obligat la plata cheltuielile comune ale imobilului, alături de plata chiriei.

Acționarea în instanță a proprietarul. Asociația de proprietari, prin președinte, are dreptul de a acționa în instanță proprietarul care se face vinovat de neplata cotelor de contribuție la cheltuielile asociației mai mult de 60 de zile de la termenul scadent, respectiv 90 zile de la afișarea listei, informând membrii asociației prin afișare la avizier.

Acțiunea asociației de proprietari este scutită de taxa de timbru, atât în primă instanță, cât și în cazul exercitării de către aceasta a căilor de atac, ordinare sau extraordinare.

Sentința dată în favoarea asociației de proprietari, pentru sumele datorate de oricare proprietar din condominiu, poate fi pusă în executare pentru acoperirea datoriilor prin orice modalitate permisă de legea generală (Codul de procedură civilă), prin intermediul unui executor judecătoresc. (Articolul 78 LEGE)

Neplata facturilor individuale emise în baza contractelor individuale sau a convențiilor individuale. Furnizorul serviciilor de utilități publice are dreptul de a acționa în instanță proprietarul care se face vinovat de neplata facturilor individuale emise în baza contractelor individuale sau a convențiilor individuale, după caz, mai mult de 60 de zile de la termenul scadent, respectiv 90 zile de la afișarea listei, cu notificarea proprietarului restant cu cel puțin 7 zile înainte de demararea procedurii de acțiune în instanță.

Hotărârea judecătorească dată în favoarea furnizorului serviciilor de utilități publice, pentru sumele datorate, poate fi pusă în executare pentru acoperirea datoriilor la zi prin orice modalitate permisă de legea generală (Codul de procedură civilă), prin intermediul unui executor judecătoresc. (Articolul 98 LEGE)