În MONITORUL OFICIAL nr. 537 din 1 iulie 2019 a fost publicată ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 49 din 25 iunie 2019privind activitățile de transport alternativ cu autoturism și conducător auto. Consultă textul integral AICI

Guvernul României a decis publicarea actului normativ, având în vedere modificările recente privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere și apariția pe piață a unor soluții de intermediere a transportului de persoane în regim taxi.

Ordonanța de urgență reglementează organizarea, autorizarea și controlul activităților de transport alternativ cu autoturism și conducător auto intermediate prin platforme digitale.Ordonanța definește activitatea de transport alternativ cu autoturism și conducător auto intermediată printr-o platformă digitală și o serie de alte noțini conexe, cum ar fi avizul tehnic, autoritatea de autorizare, utorizația pentru transportul alternativ cu autoturism și conducător auto, contractul de transport alternativ, cursa, managerul de transport alternativ, operatorul platformei digitale, operatorul de transport alternativ, platforma digitală șamd.Transportul alternativ este considerat cel efectuat de un operator de transport alternativ autorizat, contra cost, pe bază de contract de transport alternativ încheiat între pasager și operatorul de transport alternativ deținător al autoturismelor, care este intermediat de un operator al platformei digitale, printr-o platformă digitală.Transportul alternativ se poate efectua numai prin intermediul unei platforme digitale avizate tehnic de către Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale.Avizul tehnic eliberat de către Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale este valabil pe întreg teritoriul României.În situația în care operatorul platformei digitale este o persoană juridică nerezidentă, acesta este obligat să aibă pe toată perioada în care își desfășoară activitatea de intermediere a transportului alternativ pe teritoriul României o sucursală înregistrată care să îl reprezinte în fața autorităților statului român.

Pentru a obține avizul tehnic, platforma digitală pentru intermedierea transportului alternativ trebuie să îndeplinească cumulativ mai multe condiții legate de evidența automată a datelor de expirare a permiselor de conducere și a documentelor necesare efectuării operațiunilor de transport alternativ și notifică automat operatorul de transport alternativ în scopul actualizării documentelor încărcate pe platforma digitală; propune, afișează și înregistrează traseul parcurs, utilizând tehnologii de localizare în conformitate cu legislația comunitară în vigoare; furnizează date despre tariful pentru efectuarea unei curse pe traseul stabilit; furnizează date despre numărul de înmatriculare al autoturismului cu care se efectuează cursa; monitorizează toate cursele, continuu, printr-un sistem de localizare; asigură pasagerilor opțiunea de a comunica informații despre dizabilitate/mobilitate redusă și de a comunica cu conducătorul auto căruia i-a fost atribuită cursa și furnizează informații privind localizarea și timpul estimat al sosirii; asigură pasagerilor posibilitatea să raporteze operatorului platformei digitale orice incidente privind efectuarea cursei; asigură o interfață de comunicare disponibilă și accesibilă; asigură pasagerului opțiunea decontării prețului cursei pe bază de instrument de plată electronică cu acces la distanță sau în numerar, furnizarea de date către operatorul platformei pentru întocmirea situațiilor financiare; asigură emiterea și transmiterea către pasager a facturii electronice sau asigură utilizarea limbii române pentru toate interfețele, informațiile afișate sau tipărite.Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale este cel care va emite avizul tehnic pentru platforma digitală în termen de 30 de zile lucrătoare de la depunerea documentației complete. Avizul tehnic pentru platformele digitale va avea o valabilitate de 12 luni. Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale eliberează avizul tehnic pentru platforma digitală după ce operatorul acesteia prezintă dovada achitării taxei anuale. Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale publică, pe site-ul propriu, lista platformelor digitale avizate tehnic și operatorii acestora, pe care o actualizează ori de câte ori este necesar.Retragerea avizului tehnic pentru platforma digitală se va face de către Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale în cazul în care una dintre condițiile legale nu mai este îndeplinită.Transportul alternativ se efectuează numai de către operatori de transport alternativ autorizați, care dețin, pentru fiecare autoturism utilizat la efectuarea transportului alternativ, copie conformă valabilă și ecusonul pentru transport alternativ, eliberate în condițiile prezentei ordonanțe de urgență.În vederea obținerii autorizației pentru transportul alternativ operatorul de transport alternativ depune la agenția teritorială a Autorității Rutiere Române - A.R.R. din județul sau municipiul București unde își are sediul sau domiciliul, după caz, documente prin care dovedește îndeplinirea condițiilor prevăzute de lege. Operatorul de transport alternativ autorizat are obligația să comunice agenției teritoriale a Autorității Rutiere Române - A.R.R. emitente orice modificare a datelor și informațiilor cuprinse în documente, printr-o declarație pe propria răspundere, într-un termen de maximum 15 zile de la data modificărilor respective.Pentru fiecare autoturism deținut în proprietate, închiriere, comodat, contract de leasing și utilizat în vederea efectuării transportului alternativ, agenția teritorială a Autorității Rutiere Române - A.R.R., emitentă a autorizației de transport alternativ, eliberează operatorului de transport alternativ, în termen de 15 zile lucrătoare de la înregistrarea cererii, câte o copie conformă a acesteia, după depunerea documentelor necesare.

Retragerea autorizației de transport alternativ se realizează de către autoritatea de autorizare și are drept consecință pierderea calității de operator de transport alternativ autorizat, precum și retragerea tuturor copiilor conforme eliberate pe baza autorizației respective.

Transportul alternativ poate fi accesat de pasageri doar prin intermediul platformelor digitale avizate tehnic de către Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale.În scopul probării drepturilor și obligațiilor fiecăreia dintre părți, operatorul de transport alternativ și operatorul platformei digitale încheie un contract de afiliere ce va conține termenii și condițiile colaborării lor. Contractul de afiliere dintre operatorul de transport alternativ și operatorul platformei digitale se încheie prin intermediul platformei digitale, prin confirmarea de către operatorul de transport alternativ a acceptării termenilor și condițiilor contractuale afișate pe platforma digitală. Conținutul termenilor și condițiilor din contract, precum și dovada acceptării acestora de către operatorul de transport alternativ sunt tipărite de către acesta prin intermediul platformei digitale în scopul probării în fața agenției teritoriale a Autorității Rutiere Române - A.R.R. a relațiilor sale contractuale cu operatorul platformei digitale, în vederea eliberării ecusoanelor pentru transport alternativ.Autoturismele cu care se efectuează transport alternativ trebuie să îndeplinească următoarele condiții:a) au maxim 5 locuri, inclusiv locul conducătorului auto;b) au inspecția tehnică periodică (ITP) realizată la fiecare 6 luni;c) la momentul cursei trebuie să corespundă normelor tehnice privind siguranța circulației rutiere, protecția mediului și utilizarea conform destinației;d) dețin copia conformă a autorizației pentru transportul alternativ.Toate veniturile obținute în urma efectuării de transport alternativ sunt impozitate în conformitate cu legislația fiscală în vigoare în România. În cazul în care se încasează direct de la pasager, integral sau parțial, cu numerar sau prin utilizarea cardurilor de credit/debit sau a substitutelor de numerar, contravaloarea serviciului prestat, operatorul de transport alternativ are obligația de a utiliza aparat de marcat electronic fiscal, în conformitate cu dispozițiile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, de a emite și înmâna bon fiscal pasagerului, precum și de a emite factură la solicitarea acestuia.

În cazul serviciilor de transport alternativ pentru care plata se realizează exclusiv online prin intermediul platformei digitale prin debitarea contului pasagerului cu suma reprezentând contravaloarea cursei respective, este obligatorie emiterea unei facturi electronice către pasager, prin intermediul platformei digitale.În trafic, pe durata efectuării curselor de transport alternativ, autoturismele înregistrate pe platforma digitală vor avea afișat la vedere, în partea din față și din spate a autoturismului, un ecuson pentru transport alternativ cu dimensiunea de 10 cm x 10 cm, ce va conține următoarele elemente:a) numărul de înmatriculare al autoturismului;b) denumirea platformei digitale pe care este înregistrat autoturismul;c) elemente de siguranță care să ateste autenticitatea ecusonului.(2) Ecusonul pentru transport alternativ prevăzut la alin. (1) se eliberează de către agenția teritorială a Autorității Rutiere Române - A.R.R., cu plata tarifului aferent achitat în contul acesteia, pentru fiecare autoturism pentru care a fost emisă în prealabil copia conformă a autorizației pentru transportul alternativ, după prezentarea de către operatorul de transport alternativ a unui contract de afiliere încheiat cu cel puțin un operator al unei platforme digitale.(3) Ecusonul pentru transport alternativ dă dreptul operatorului de transport alternativ să utilizeze autoturismul astfel identificat și să efectueze transport alternativ. Tariful pentru eliberarea ecusonului pentru transport alternativ este de 8 lei/2 bucăți. Operatorul platformei digitale ține un registru al tuturor ecusoanelor pentru transport alternativ emise pentru efectuarea transportului alternativ pe platforma sa digitală, cu identificarea, pentru fiecare ecuson, a conducătorului auto și a autoturismului pentru care a fost emis.Conducătorul auto care efectuează transport alternativ trebuie să îndeplinească în mod cumulativ următoarele condiții:a) să aibă vârsta de cel puțin 21 de ani;b) să dețină un certificat de atestare a pregătirii profesionale pentru transportul de persoane în regim de închiriere eliberat de Autoritatea Rutieră Română - A.R.R.;c) să dețină permis de conducere categoria B cu o vechime de cel puțin 2 ani;d) din certificatul de cazier judiciar al persoanei trebuie să rezulte că aceasta nu a fost condamnată pentru infracțiuni contra siguranței pe drumurile publice, infracțiuni privind traficul și consumul de droguri, infracțiuni contra vieții, sănătății și integrității corporale, traficul și exploatarea persoanelor vulnerabile, infracțiuni contra libertății și integrității sexuale sau infracțiuni contra patrimoniului;e) să dețină avizul medical și avizul psihologic prin care este declarat apt pentru desfășurarea activității de transport persoane;f) să nu aibă suspendată exercitarea dreptului de a conduce în ultimul an pentru conducerea sub influența băuturilor alcoolice sau a substanțelor psihoactive sau să nu fi fost implicat în accidente rutiere soldate, din culpa sa, cu decesul sau vătămarea gravă a uneia sau mai multor persoane.Atunci când își desfășoară activitatea, conducătorul auto trebuie să dețină la bordul autoturismului și să prezinte organului de control rutier, pe lângă documentele prevăzute prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002, republicată, cu modificările și completările ulterioare, următoarele documente:a) asigurarea de răspundere civilă auto;b) asigurarea pentru persoane și bunurile acestora;c) ecusonul de transport alternativ;d) copia conformă a autorizației pentru transport alternativ.Operatorul platformei digitale are obligații specifice privind informarea completă și cuprinzătoare pentru toți utilizatorii, la înregistrarea acestora pe platforma digitală, cu privire la termenii și condițiile de funcționare a platformei digitale, la drepturile și obligațiile lor în cursul și după utilizarea platformei digitale, precum și cu privire la prelucrarea datelor lor cu caracter personal; termenii și condițiile privind funcționarea platformei digitale trebuie să poată fi accesați cu ușurință de utilizatori prin intermediul acesteia, iar operatorul trebuie să permită doar celor care au fost de acord în mod expres cu acești termeni și condiții să devină utilizatori ai platformei digitale; să opereze un sistem funcțional de asistență pentru utilizatori, disponibil pasagerilor în legătură cu orice aspecte referitoare la cursa lor; să implementeze un sistem de verificare a calității pentru activitatea de transport alternativ oferit de operatorii de transport alternativ/conducătorii auto acceptați pe platformă digitală; să păstreze datele fiecărei curse efectuate prin intermediul platformei digitale pentru o perioadă de cel puțin 5 ani. Aceste date se comunică și sucursalei operatorului nerezident al platformei digitale și se păstrează de aceasta din urmă pe aceeași perioadă de timp;Operatorul mai trebuie să admită pe platforma digitală doar pasagerii care și-au înregistrat în mod corespunzător datele cu caracter personal solicitate prin platforma digitală și doar operatorii de transport alternativ și conducătorii auto care respectă dispozițiile prezentei ordonanțe de urgență. Operatorii de transport alternativ/Conducătorii auto care nu pot fi identificați în mod corespunzător în baza informațiilor furnizate la înregistrare nu vor primi drept de acces la platforma digitală și, implicit, nu vor putea presta activități de transport alternativ; să asigure securitatea cibernetică a platformei digitale și a tuturor datelor încărcate de utilizatori; să notifice, în termen de 15 zile, Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale orice modificare care afectează condițiile prevăzute la art. 7; să prelucreze toate datele cu caracter personal colectate prin intermediul platformei digitale în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare și să informeze în mod corespunzător, înainte de înregistrare, toți utilizatorii, prin intermediul platformei digitale, cu privire la colectarea și prelucrarea datelor cu caracter personal ale acestora; să înregistreze pe platforma digitală doar solicitanții care sunt de acord în mod expres cu termenii și condițiile prelucrării datelor cu caracter personal; să solicite operatorului de transport alternativ, la fiecare 12 luni de la data acceptării pe platforma digitală, documente privind modul de îndeplinire în continuare a condițiilor legale pentru efectuarea activității de transport alternativ de către conducătorii auto și autoturismele utilizate; să elimine de pe platforma digitală operatorii de transport alternativ, conducătorii auto și autoturismele care nu mai îndeplinesc condițiile legale pentru efectuarea transportului alternativ;

Toate informațiile publicate pe platforma digitală să fie obligatoriu și în limba română.

Conducătorii auto au următoarele obligații:a) să aibă ținută corespunzătoare, un comportament civilizat și preventiv în relația cu clientul;b) să nu refuze efectuarea cursei în condițiile inițial agreate;c) să nu solicite plata de către pasager a unei alte sume de bani în schimbul activității de transport efectuate;d) să transporte bagajele clienților, în cazul transportului de persoane, în limitele spațiului destinat pentru acestea, fără perceperea de tarife suplimentare;e) să se supună controlului autorităților cu atribuții în domeniu și să prezinte la control, în timpul activității, documentele prevăzute de prezenta ordonanță de urgență și de legislația în vigoare;f) să nu utilizeze mijloacele audio/video fără acordul clientului;g) să informeze în termen de 24 de ore operatorul de transport alternativ cu privire la modificarea oricăror informații referitoare la persoana sa, comunicate acestuia în scopul admiterii sale pe platforma digitală;h) să efectueze cursa doar cu un autoturism înscris pe platforma digitală.Controlul respectării prevederilor prezentei ordonanțe de urgență este asigurat de către Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale; Inspectoratul de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier - I.S.C.T.R.; Agenția Națională de Administrare Fiscală; agenții și ofițerii de poliție desemnați ca polițiști rutieri din cadrul Poliției Române; Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor;inspectoratele teritoriale de muncă, potrivit actelor normative care reglementează domeniul de competență al acestor instituții.

În traficul rutier, controlul transportului alternativ se efectuează de către reprezentanții autorităților menționate mai sus. La sediul operatorului platformei digitale ori al sucursalei operatorului nerezident al platformei digitale din România și/sau al operatorului de transport alternativ, controlul transportului alternativ se efectuează de către reprezentanții autorităților menționate mai sus.Constituie contravenție, dacă potrivit legii penale fapta nu constituie infracțiune, și se sancționează cu amendă de la 5.000 lei la 15.000 lei nerespectarea de către operatorul platformei digitale a obligațiilor prevăzute de legea.

Constituie contravenție, dacă potrivit legii penale fapta nu constituie infracțiune, și se sancționează cu amendă de la 10.000 lei la 30.000 lei intermedierea transportului alternativ de către operatorul platformei digitale prin acceptarea și acordarea accesului la platforma digitală al unui autoturism pentru care nu s-a eliberat copie conformă a autorizației de transport alternativ sau aceasta are valabilitatea depășită.Intermedierea transportului alternativ de către o persoană fizică sau juridică printr-o platformă digitală neavizată tehnic de către Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale constituie contravenție, dacă potrivit legii penale fapta nu constituie infracțiune, se sancționează cu amendă de la 50.000 lei la 100.000 lei, precum și cu interzicerea desfășurării de activități economice de orice fel pe teritoriul României, prin intermediul unor programe software de sine stătătoare, pentru o perioadă de 2 ani de la data aplicării sancțiunii.Constituie contravenție, dacă potrivit legii penale fapta nu constituie infracțiune, și se sancționează cu amendă de la 3.000 lei la 9.000 lei nerespectarea de către operatorul de transport alternativ a cel puțin uneia dintre obligațiile legale. Constituie contravenție, dacă potrivit legii penale fapta nu constituie infracțiune, și se sancționează cu amendă de la 10.000 lei la 30.000 lei efectuarea transportului alternativ prin intermediul unei platforme digitale neavizate tehnic de către Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale.În cazul săvârșirii contravențiilor legate de autorizarea și funcționarea transporuui alternativ, odată cu aplicarea sancțiunii contravenționale se suspendă dreptul de utilizare a autoturismului respectiv pentru o perioadă de 6 luni. Suspendarea dreptului de utilizare a autoturismului se realizează prin reținerea certificatului de înmatriculare și a plăcuțelor cu numărul de înmatriculare de către ofițerii și/sau agenții de poliție din cadrul Poliției Române care au calitatea de polițiști rutieri. Plăcuțele cu numărul de înmatriculare împreună cu certificatul de înmatriculare și o copie a proceselor-verbale de constatare a contravenției și de reținere a plăcuțelor cu numărul de înmatriculare și a certificatului de înmatriculare se predau, în termen de maximum 3 zile, inspectoratului județean de poliție, respectiv Direcției Generale de Poliție a Municipiului București, care notifică deținătorului autoturismului faptul că suspendarea dreptului de utilizare a acestuia încetează la 6 luni de la data procesului-verbal de reținere a acestora.

Suspendarea notificată a dreptului de utilizare a autoturismului încetează, iar plăcuțele cu numărul de înmatriculare și certificatul de înmatriculare se restituie anticipat, la cerere, dacă sunt îndeplinite anumite condiții legale.Constituie de asemenea contravenție, dacă potrivit legii penale fapta nu constituie infracțiune, și se sancționează cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei efectuarea unei curse fără deținerea unui certificat de atestare profesională prevăzut; efectuarea unei curse fără respectarea prevederilor legale; lipsa de la bordul autoturismului, în timpul efectuării transportului alternativ, a ecusoanelor pentru transportul alternativ, lipsa de la bordul autoturismului, în timpul efectuării transportului alternativ, a documentelor de autorizare sau efectuarea transportului alternativ prin intermediul unei platforme digitale neavizate tehnic de către Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale.Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor se realizează de către persoanele împuternicite. Autoritățile publice din care fac parte agenții constatatori au acces gratuit la platformele digitale autorizate pentru verificarea respectării prevederilor prezentei ordonanțe de urgență.Persoanele fizice și juridice care derulează operațiuni ce intră sub incidența legii beneficiază de o perioadă de tranziție până la data de 1 noiembrie 2019.Legea intră în vigoare în 04.07.2019.