avocat dr. Ulici Claudiu-Octavian

avocatura / jurisdicție privata

scroll down

Gheorghe Sarcani

Am fost contactat de un client pentru a-l reprezenta în vederea publicării unei cărți,

pe care o prezintă public și pe: https://gheorghesarcani.blogspot.ro/

Nu cred că este o soluție prea grozavă și mă întreb ce sfaturi îi pot oferi.

MODEL CLAUZĂ PRELUCRAREA DATELOR

Regulamentul (UE) 2016/679 din 27 aprilie 2016  al Parlamentului European si al Consiliului UE privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul General privind Protectia Datelor – RGPD mai degrabă decât varianta anglicizată „GDPR”)

 

CLIENTUL își dă consimțământul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal în executarea prezentului contract, iar PRESTATORUL se obligă să respecte dreptul la informare, acces la date, rectificare, ștergere, restricționarea prelucrării, portabilitatea datelor, opoziție și dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri. PRESTATORUL se mai obligă să asigure confidențialitatea datelor personale primite conform prezentului și să asigure securitatea acestor datelor.

 

IMPORTANT: Clauza prezentată este un model standard și ea trebuie adaptată relației personale a părților. Nu ne asumăm nici o răspundere în cazul în care o folosiți fără a ne consulta în prealabil.

[powr-form-builder id="32d38dce_1512765760301"][powr-button id="fa94048d_1512765785774"]

INPPA image

Urmează legătura din text pentru fisierul pdf

Drept comparat Curtea de Apel Quebec

septembrie 2017 ”Obligativitatea precedentului judiciar în Romania.” 

octombrie 2017 ”Autoritatea părintească.

noiembrie 2017 ”Prestația compensatorie”  

De peste 20 de ani redactăm contracte, declarații, statute, acte constitutive și alte documente pentru uzul personal sau oficial. Din octombrie 2011, odată cu intrarea în vigoare a actualului Cod Civil, actele redactate și certificate de noi, pot fi puse în executare silită, direct prin intermediul unui executor judecătoresc, fără a mai fi necesară apelarea la serviciul public de justiție. Astfel de titluri executorii pot fi contractele de împrumut a unei sume de bani, sau contractele de închiriere, inclusiv în ceea ce privește eliberarea spațiului. Dacă aveți nevoie de redactarea unui astfel de act, sau doriți numai cerificarea încheierii lui anterioare, ne puteți contacta AICI.

O nouă perspectivă legală, pentru reducerea pe cale judecătorească a ratei bancare de restituire a creditului contractat în monedă străină de refirință,  a apărut din 20 septembrie 2017. 

Curtea de Justiție a Uniunii Europene (ECLI:EU:C:2017:703) în cauza Ruxandra Paula Andriciuc și alții împotriva Băncii Românești SA, a pronunțat o hotârâre obligatorie (HOTĂRÂREA CURȚII (Camera a doua) 20 septembrie 2017) într-o trimitere preliminară în legătură cu protecția consumatorilor conform Directivei 93/13/CEE – Clauze abuzive în contractele încheiate cu consumatorii – Articolul 3 alineatul (1) și articolul 4 alineatul (2) – în legătură cu aprecierea caracterului abuziv al clauzelor contractuale într-un contract de credit încheiat într‐o monedă străină. Hotărârea stabilește asupra riscului de schimb valutar stabilit în sarcina exclusivă a consumatorului, asupra înțelesului sintagmei de ”dezechilibru semnificativ între drepturile și obligațiile părților” și momentul la care trebuie apreciată existența dezechilibrului. Se mai dispune în legătură cu, conținutul noțiunii de clauze ”exprimate în mod clar și inteligibil” și nivelul de informare care trebuie furnizat de bancă.

Având în vedere cele de mai sus, am observat că în contractele bancare cu referință de acordare a creditului o monetă străină, față de care leul românsc s-a depreciat semnificativ, există un dezechilibru seminicativ între prestațiile părților.

Pentru a beneficia de noile interpretări legale este necesar ca, în urma unei noi reevaluări a prevederilor contractuale, să porniți o procedură judiciară împotriva băncii sau societății care a preluat creanța dumneavoastră. Cererea este scutită de plata taxei judiciare de timbru.

BNR

 

(Stamps of Romania, 2013 wikipedia)

 

NOTE privind dreptul UE (curia.europa.eu)

De la intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona, la 1 decembrie 2009, Uniunea Europeană are personalitate juridică și a preluat competențele conferite anterior Comunității Europene. Prin urmare, dreptul comunitar a devenit dreptul Uniunii Europene și include, de asemenea, toate dispozițiile adoptate în trecut în temeiul Tratatului privind Uniunea Europeană,  Dreptul național se aplică în cadrul stabilit de dreptul comunitar. Curtea de Justiţie a Uniunii Europene, colaborează cu instanţele judecătoreşti din statele membre, care sunt instanţele de drept comun în materia dreptului Uniunii. Pentru a asigura o aplicare efectivă şi omogenă a legislaţiei Uniunii şi pentru a evita orice interpretare divergentă, instanţele naţionale pot şi uneori trebuie să se adreseze Curţii de Justiţie solicitându-i să clarifice un aspect privind interpretarea dreptului Uniunii, în scopul de a le permite, de exemplu, să verifice conformitatea legislaţiei naţionale cu dreptul Uniunii. Cererea de pronunţare a unei hotărâri preliminare poate de asemenea avea ca obiect controlul validităţii unui act de dreptul Uniunii. 

Răspunsul Curţii de Justiţie nu ia forma unui simplu aviz, ci a unei hotărâri sau a unei ordonanţe motivate. Instanţa naţională destinatară este ţinută de interpretarea dată atunci când soluţionează litigiul aflat pe rolul său. Hotărârea Curţii de Justiţie este în aceeaşi măsură obligatorie pentru celelalte instanţe naţionale sesizate cu o problemă identică. 

Tot prin intermediul cererilor de pronunţare a unei hotărâri preliminare, fiecare cetăţean european poate să obţină clarificarea normelor Uniunii care îl privesc. Într-adevăr, cu toate că această cerere nu poate fi formulată decât de o instanţă judecătorească naţională, toate părţile din procedura în faţa acesteia din urmă, statele membre şi instituţiile Uniunii pot participa la procedura iniţiată la Curtea de Justiţie. Astfel, mai multe principii importante ale dreptului Uniunii au fost proclamate în urma unor întrebări preliminare, adresate uneori de instanţele judecătoreşti naţionale de rang inferior.

În jurisprudenţa sa (începând cu hotărârea Van Gend & Loos din 1963), Curtea a introdus principiul efectului direct al dreptului comunitar în statele membre. Acesta permite cetăţenilor europeni să invoce în mod direct normele juridice ale Uniunii în faţa instanţelor judecătoreşti naţionale. 

În 1964, hotărârea Costa a stabilit supremaţia dreptului comunitar asupra dreptului intern.

În 1991, în hotărârea Francovich şi alţii, Curtea a creat o altă noţiune fundamentală, şi anume aceea a răspunderii unui stat membru în privinţa particularilor, pentru prejudiciile cauzate acestora prin încălcarea dreptului comunitar de respectivul stat. Prin urmare, începând cu 1991, cetăţenii europeni dispun de o acţiune în despăgubiri împotriva statului care încalcă o normă comunitară.

”În România securitatea raporturilor juridice este afectată, pentru nerespectarea obligativității precedentului judiciar.”  dr. Ulici Claudiu-Octavian

Back to Top