avocat dr. Ulici Claudiu-Octavian

avocatura / arbitraj

scroll down

urmărește lege prin legătura de mai jos:

LEGEA privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari și administrarea condominiilor ( nr. 196 din 20 iulie 2018)

În MONITORUL OFICIAL nr. 660 din 30 iulie 2018 a fost publicată LEGEA privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari și administrarea condominiilor ( nr. 196 din 20 iulie 2018). Legea a intrat în vigoare la 60 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, adică este în vigoare din data de 28 septembrie 2018.

Legea reglementează aspectele juridice, economice și tehnice cu privire la înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari din cadrul condominiilor formate din cel puțin 3 unități de proprietate imobiliară. Cu alte cuvinte, pentru o construcție colectivă care cuprinde cel puțin 3 proprietăți distincte, va fi obligatorie înființarea unei asociații de proprietari, dacă sunt și 3 proprietari diferiți. Dacă proprietățile aparțin unei singure persoane sau societăți, sau aparține la 2 persoane / societăți distincte, nu este necesară constituirea asociației, dar poate fi încheiat un acord de asociere. În cazul unităților de proprietate imobiliară cu mai mult de un proprietar, raporturile de coproprietate sunt reglementate potrivit dreptului comun.

Noua lege nu se aplică nu numai proprietarilor, ci și chiriașilor, asociațiilor de proprietari și asociațiilor de chiriași din condominii. În cazul condominiilor din ansamblurile rezidențiale, proprietarii/dezvoltatorii ansamblurilor rezidențiale, în calitate de vânzători, trebuie să îi informeze la momentul înstrăinării pe cumpărători cu privire la necesitatea constituirii asociațiilor de proprietari, în condițiile legii.

Asociația de proprietari este o formă de asociere autonomă și fără scop lucrativ a proprietarilor dintr-un condominiu, având ca scop administrarea, exploatarea, întreținerea, repararea, reabilitarea și modernizarea proprietății comune, menținerea în stare bună a imobilului, respectarea drepturilor și asumarea obligațiilor de către toți proprietarii. Acord de asociere al proprietarilor, este actul care consfințește decizia a cel puțin jumătate plus unu din numărul proprietarilor dintr-un condominiu de a se asocia.

Legea reglementează și asociațiile de chiriași, văzute ca forme de asociere autonome și fără scop lucrativ a chiriașilor dintr-un condominiu în scopul reprezentării intereselor lor în raporturile cu proprietarii, precum și cu alte persoane, cum ar fi furnizorii de utilități spre exemplu.

Calitatea de administrator de condominii se dovedește printr-un atestat, prin care persoanele fizice care dețin certificate de calificare,, sunt atestate de către primar, la propunerea compartimentelor specializate în sprijinirea, îndrumarea și controlul asociațiilor de proprietari din cadrul autorității administrației publice locale, în baza unei hotărâri a consiliului local. Certificat de calificare profesională este actul care dovedește calificarea profesională a persoanelor fizice pentru a îndeplini ocupația de administrator de condominii, în conformitate cu legislația privind învățământul superior sau privind formarea profesională a adulților. Administratorii trebuie să încheie un contract de administrare, ca acord scris încheiat între o asociație de proprietari și un administrator de condominii, care poate fi persoană fizică, persoană fizică autorizată sau o persoană juridică cu obiect de activitate administrarea condominiilor, în vederea prestării unor activități și îndeplinirii unor obiective stabilite de asociația de proprietari, conform legii. Contractul de administrare este un contract cu titlu oneros și se încheie în formă scrisă.

Membrul asociației de proprietari, este atât proprietarul semnatar al acordului de asociere, cât și semnatarul unei cereri depuse la asociație.

Legea stabilește necesitatea existenței unui regulament al condominiului. Acesta este un document de ordine interioară al asociației de proprietari care conține totalitatea instrucțiunilor, normelor, regulilor care stabilesc și asigură ordinea și buna funcționare a unui condominiu

Consecințele lipsei măsurilor de organizare și funcționare cu privire la administrarea și gestiunea proprietății comune sunt în răspunderea juridică a tuturor proprietarilor sau a reprezentanților acestora, după caz.

Pentru realizarea scopului, asociația de proprietari înființată în condițiile prezentei legi dobândește drepturi și își asumă obligații față de terți, în ceea ce privește administrarea condominiului.

Asociația de proprietari se înființează prin acordul scris a cel puțin jumătate plus unu din numărul proprietarilor dintr-un condominiu.

În condominiile cu mai multe tronsoane sau scări se pot constitui asociații de proprietari pe fiecare tronson ori scară în parte numai în condițiile în care proprietatea comună aferentă tronsoanelor sau scărilor poate fi delimitată și în condițiile în care există branșamente separate pe fiecare scară sau tronson.

Divizarea unei asociații de proprietari existente în două sau mai multe asociații, pe scări sau tronsoane, se face numai în condițiile în care proprietatea comună aferentă tronsoanelor sau scărilor poate fi delimitată și în condițiile în care există branșamente separate pe fiecare scară sau tronson, la propunerea majorității proprietarilor din scara sau tronsonul respectiv, cu acordul majorității proprietarilor din asociația ce urmează a se diviza.

Dacă este cazul, asociațiile de proprietari înființate pe scări sau tronsoane de clădire își reglementează între ele raporturile juridice cu privire la aspectele tehnice comune acestora, printr-o anexă la acordul de asociere.

Anterior constituirii asociației de proprietari, proprietarii unităților de proprietate imobiliară din condominii se întrunesc pentru a hotărî cu privire la înființarea asociației de proprietari sau, după caz, la reorganizarea asociației de locatari în asociație de proprietari.

Totodată, se hotărăște și cu privire la persoana fizică sau juridică însărcinată cu întocmirea acordului de asociere și a statutului, cu privire la termenul de finalizare a acestora, data de convocare a adunării de constituire și la modalitatea de decontare a costurilor generate

de această acțiune. Hotărârea proprietarilor se consemnează într-un proces-verbal care se semnează de toți cei prezenți.

Cu cel puțin 10 zile înaintea datei fixate pentru adunarea proprietarilor de constituire a asociației de proprietari, proprietarii se convoacă prin afișare la avizier și prin tabel convocator. Tabelul convocator se semnează de cel puțin cincizeci la sută plus unu din numărul proprietarilor din condominiu.

Acordul de asociere trebuie să conțină și declarațiile pe propria răspundere ale proprietarilor privind informațiile referitoare la suprafețele utile și construite în situația în care acestea diferă de cele înscrise în actele de proprietate asupra locuințelor sau a spațiilor cu altă destinație.

Înscrierea ulterioară în asociație a proprietarilor care nu au fost prezenți la adunarea proprietarilor în vederea constituirii asociației de proprietari sau care au dobândit calitatea de proprietari ulterior adunării de constituire, după caz, se face la cererea scrisă a acestora, prin semnarea unui act adițional la acordul de asociere. Prin grija președintelui asociației de proprietari, actele adiționale se atașează dosarului de înființare a asociației, se păstrează la sediul asociației și se prezintă compartimentelor de specialitate din cadrul primăriei, la solicitarea acestora.

Dacă numărul proprietarilor dintr-un condominiu scade sub 3 ca urmare a unor acte de înstrăinare, proprietarul sau proprietarii cer judecătoriei în a cărei circumscripție teritorială se află imobilul încetarea personalității juridice.

În plus față de vechile prevederi, proprietarii din condominii trebuie să adopte un document scris cu privire la regulile și condițiile de folosință a părților comune ale condominiului și normele de conduită și bună vecinătate dintre proprietari.

Legea permite înființarea unor asociații de chiriași ce se constituie și se organizează în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările și completările ulterioare.

Proprietarii din condominii au obligația să notifice președintelui orice schimbare intervenită în structura și numărul membrilor familiei prin deces, căsătorii sau nașteri, persoanele luate în spațiu, precum și locatarii/comodatarii ca urmare a închirierii sau a împrumutării locuinței. Notificarea se face în scris în termen de 10 zile de la schimbarea intervenită, de la luarea în spațiu, respectiv de la semnarea contractului de închiriere/comodat.

Cu respectarea prevederilor legislației în vigoare privind calitatea în construcții, proprietarul este obligat să mențină proprietatea sa individuală, locuință sau spațiu cu altă destinație decât aceea de locuință, în stare bună din punct de vedere tehnic și funcțional, pe propria cheltuială. Niciun proprietar, chiriaș sau angajat al asociației de proprietari nu poate încălca, afecta sau prejudicia dreptul de proprietate comună sau individuală a celorlalți proprietari din condominiu și nu poate afecta funcționarea normală și întreținerea condominiului. Dacă proprietarul unei locuințe ori al unui spațiu cu altă destinație provoacă daune oricărei părți din proprietatea comună sau din proprietatea individuală a altui proprietar din condominiu, respectivul proprietar are obligația să repare stricăciunile sau să suporte cheltuielile pentru lucrările de reparații. Raporturile juridice stabilite de comun acord între locator și locatar, precum și nerespectarea obligațiilor contractuale de către locatar nu absolvă proprietarul, în calitate de locator, de obligațiile sale față de asociația de proprietari sau față de furnizorii de utilități publice, prevăzute în prezenta lege.

Cu un preaviz motivat scris de 5 zile emis de comitetul executiv al asociației de proprietari, proprietarul este obligat să permită accesul președintelui sau al unui membru al comitetului executiv, administratorului și al unei persoane calificate în realizarea lucrărilor de construcții/reparații, după caz, în proprietatea sa individuală, atunci când este necesar să se inspecteze, să se repare ori să se înlocuiască elemente din proprietatea comună, la care se poate avea acces numai din respectiva proprietate individuală. Fac excepție cazurile de urgență când termenul pentru preaviz este de 24 de ore. În cazul în care proprietarul nu permite accesul în proprietatea sa, acesta răspunde civil și penal, după caz, pentru toate prejudiciile create proprietarilor afectați, în condițiile legii.

Proprietarii din condominii care își înstrăinează locuințele sau spațiile cu altă destinație decât aceea de locuință sunt obligați ca la întocmirea actelor de înstrăinare să facă dovada plății la zi a cotelor de contribuție la cheltuielile asociației de proprietari și a utilităților publice. Notarii publici vor autentifica actele de înstrăinare a unităților de proprietate imobiliară din condominii numai dacă proprietarul prezintă o adeverință din partea asociației de proprietari, care reprezintă dovada achitării până la acea dată a cotelor de contribuție la cheltuielile asociației de proprietari, iar în cazul neachitării integrale, menționarea cuantumului debitelor existente la acea dată. La înstrăinarea proprietății, proprietarul este obligat să transmită către dobânditor orice documente pe care le deține și care pot avea consecințe asupra drepturilor și obligațiilor privitoare la proprietatea care este înstrăinată, inclusiv certificatul de performanță energetică aferent acesteia, întocmit în condițiile legii. În actul de înstrăinare părțile vor declara în mod corespunzător despre îndeplinirea acestor

obligații.

În cazul închirierii, constituirii unor drepturi reale de uz, uzufruct, abitație, precum și în cazul unor contracte de comodat pentru spațiile din condominiu, obligația de plată a cotelor de întreținere revine proprietarului, acesta recuperând de la beneficiarii dreptului de folosință a spațiilor respective contravaloarea acestora, în condițiile stabilite prin contractul de închiriere/constituire/comodat.

Utilizarea proprietății individuale este stabilită de proprietar în conformitate cu destinația acesteia. Proprietarul poate aduce îmbunătățiri sau modificări proprietății sale individuale, cu respectarea prevederilor legale în vigoare referitoare la autorizarea executării lucrărilor de construcții de către autoritatea administrației publice competente, fără a pune în pericol integritatea structurală a condominiului, rezistența mecanică, stabilitatea și siguranța clădirii sau a altor proprietăți individuale, precum și buna funcționare a instalațiilor aferente acestora. Modificările suprafețelor construite sau utile se comunică președintelui asociației de proprietari și organului fiscal local în termen de 30 de zile de la încheierea lucrărilor și se introduc în cartea tehnică a construcției și în baza de date a asociației, în vederea stabilirii consumurilor corespunzătoare cu noile suprafețe utile.

Orice modificare a proprietății individuale care necesită emiterea unei autorizații de construire/desființare, în conformitate cu legislația în vigoare, se aduce la cunoștința asociației pentru înscrierea în jurnalul evenimentelor din cartea tehnică a construcției, prin depunerea în copie a actelor de autorizare, a procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor și a planurilor din proiectul tehnic. Modificarea instalațiilor interioare ale condominiului aflate în proprietate comună se realizează numai în condițiile legii, pe baza unui referat tehnic de specialitate, emis de furnizorul utilității, în care se arată efectele modificării instalației respective și a autorizației de construire. Pe baza referatului tehnic, adunarea generală hotărăște, cu votul majorității a două treimi din numărul membrilor asociației, asupra necesității și oportunității efectuării modificării. În cazul producerii locale, la nivel de condominiu, a energiei termice și a apei calde de consum, nu este necesar referatul tehnic menționat. În cazul în care unul sau mai mulți proprietari din condominiu doresc modificarea instalațiilor de distribuție a gazelor și modificarea caracteristicilor puterii termice a elementelor de încălzire în interiorul proprietăților individuale, aceste lucrări se pot efectua numai în condițiile legii, pe baza referatului tehnic de specialitate emis de furnizorul serviciului de utilități publice, în care se arată efectele modificării instalației respective. Pe baza referatului tehnic, comitetul executiv al asociației de proprietari, cu acordul tuturor proprietarilor direct afectați de vecinătate, decide asupra efectuării modificării. În cazul producerii locale, la nivel de condominiu, a

energiei termice și a apei calde de consum, nu este necesar referatul tehnic menționat.

Părțile comune pot fi atribuite proprietarilor în folosință exclusivă numai dacă prin aceasta nu sunt lezate drepturile celorlalți proprietari. Hotărârea de atribuire în folosință exclusivă se adoptă cu acordul tuturor proprietarilor din condominiu și ai cotelor-părți indivize. Atribuirea în folosință exclusivă se face în baza unui contract încheiat între asociația de proprietari și proprietarul căruia i se atribuie în folosință exclusivă partea de proprietate comună. Veniturile obținute din atribuirea părților comune în folosință exclusivă sunt ale asociației.

Următoarele fapte sunt prevăzute de noua legă că, constituie contravenții, dacă nu au fost săvârșite în astfel de condiții încât să constituie, potrivit legii penale, infracțiuni:

a) neconvocarea adunării generale, conform prevederilor prezentului act normativ;

b) necomunicarea de către proprietar a modificării suprafeței utile către asociația de proprietari și administrația financiară locală;

c) neluarea de către asociația de proprietari, de președinte sau de către comitetul executiv al asociației de proprietari a tuturor măsurilor

necesare pentru repararea, reabilitarea și menținerea în stare de siguranță și funcționare a condominiului și a instalațiilor comune aferente

pe toată durata existenței acestora, conform prevederilor legale în vigoare;

d) nerespectarea de către proprietari a prevederilor privind accesul președintelui sau al unui membru al comitetului executiv, administratorului și al unei persoane calificate în realizarea lucrărilor de

construcții/reparații, după caz, în proprietatea sa individuală;

e) nerespectarea statutului, a acordului de asociere, precum și neîndeplinirea sau depășirea atribuțiilor de către președinte, membrii comitetului executiv, cenzor/comisia de cenzori sau de către administrator;

f) punerea în pericol de către proprietari a integrității structurale a condominiului sau a altor proprietăți individuale, precum și a bunei funcționări a instalațiilor aferente acestora;

g) schimbarea de către proprietar a destinației locuinței sau spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință fără autorizațiile și aprobările legale;

h) neexecutarea de către proprietar a lucrărilor de întreținere, reparații sau de înlocuire a elementelor de construcții aflate în proprietatea sa individuală, dacă aceasta este de natură să aducă prejudicii celorlalți proprietari.

i) modificarea aspectului proprietății comune de către proprietari, precum și a elementelor constructive ale condominiului fără respectarea

prevederilor prezentei legi;

j) neluarea măsurilor în scopul constituirii fondului de reparații sau a fondului de rulment;

k) neîncheierea de către administrator a asigurării pentru răspunderea civilă profesională a administratorului;

l) utilizarea cu altă destinație a fondului de rulment sau a fondului de reparații;

m) utilizarea și gestionarea veniturilor asociației de proprietari, altfel decât este prevăzut în lege;

n) neaplicarea sau nerespectarea prevederilor privind facturarea serviciilor de utilități publice de către furnizorii serviciilor de utilități publice;

o) neaplicarea sau nerespectarea prevederilor prezentei legi de către proprietarii ansamblurilor rezidențiale, pentru necesitatea constituirii asociațiilor de proprietari;

p) nefurnizarea sau refuzul proprietarilor/dezvoltatorilor ansamblurilor rezidențiale de a furniza/presta serviciile de utilități publice prin intermediul rețelelor aflate în proprietatea acestora către locuințele sau spațiile cu altă destinație din respectivele ansambluri rezidențiale;

q) desfășurarea de către persoane fizice sau juridice a activității de administrare a condominiilor fără îndeplinirea condițiilor prevăzute pentru administrarea condominiului care poate fi realizată de către persoane fizice, persoane fizice autorizate, sau persoane juridice specializate, autorizate conform legii.;

r) nerespectarea prevederilor privind ține evidența și răspunde de păstrarea în bune condiții a arhivei documentelor financiar-contabile ale asociației de proprietari;

s) nerespectarea prevederilor privind obligația de reorganizeze în conformitate cu prevederile noii legi de către, asociațiile de locatari din condominiile ale căror unități de proprietate individuală au fost dobândite în proprietate în condițiile legii și care nu au fost reorganizate în asociații de proprietari.

Cele mai multe dispoziții se regăsesc totuși și în vechea reglementare.

Responsabilul companiei în ceea ce privește legile privind protecția datelor este: dr. Ulici Claudiu-Octavian This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Colectarea informațiilor generale

Când accesați site-ul nostru web, se înregistrează automat informații de natură generală. Această informație (fișierele jurnal server) include, de exemplu, tipul de browser web, sistemul de operare utilizat, numele de domeniu al furnizorului dvs. de servicii de Internet și altele asemenea. Acestea sunt doar informații care nu permit identificări ale persoanei dvs. Aceste informații sunt necesare din punct de vedere tehnic pentru a furniza corect conținutul paginilor web solicitate de dvs. și este obligatorie atunci când utilizați internetul. Informațiile anonime de acest tip sunt evaluate statistic de noi pentru a optimiza prezența noastră pe internet și tehnologia de bază necesar a fi utilizată de noi.

Înregistrarea pe site-ul nostru

Când vă înregistrați pentru utilizarea serviciilor personalizate, vor fi colectate informații personale, cum ar fi numele, adresa, informațiile de contact și de comunicare, cum ar fi numărul de telefon și adresa de e-mail. Dacă sunteți înregistrat la noi, puteți accesa conținutul și serviciile pe care le oferim numai utilizatorilor înregistrați. Utilizatorii înregistrați au, de asemenea, opțiunea de a modifica sau șterge datele specificate în timpul înregistrării în orice moment. Bineînțeles, vă oferim informații despre datele personale pe care le deținem în legătură cu dvs. în orice moment. Suntem bucuroși să le rectificăm sau să le ștergem la cererea dvs., în măsura în care nu exclude nicio cerință legală de stocare.

Furnizarea de servicii cu plată

Pentru a furniza servicii cu plată, solicităm date suplimentare, cum ar fi detalii de plată.

Pentru a proteja securitatea datelor în timpul transmisiei, folosim tehnici de criptare de ultimă oră (cum ar fi SSL) pe HTTPS.

comentarii

Dacă utilizatorii lasă comentarii în blog, în plus față de aceste informații, timpul de creare a acestora și numele de utilizator al vizitatorului selectat anterior, sunt salvate. Aceasta este pentru securitatea noastră, deoarece suntem pedepsiți pentru orice conținut ilegal pe site-ul nostru, chiar dacă este creat de utilizatori.

Newsletter

Când vă înscrieți pentru a primi buletinul informativ, datele pe care le furnizați vor fi utilizate exclusiv în acest scop. Abonații pot fi, de asemenea, notificați prin e-mail cu privire la circumstanțele relevante pentru serviciu sau înregistrare (cum ar fi modificările ofertei de newsletter sau condițiile tehnice).

Pentru o înregistrare eficientă avem nevoie de o adresă de e-mail validă. Pentru a verifica dacă o cerere este făcută de proprietarul unei adrese de e-mail, folosim de oblicei procedura "dublu opt-in". În acest scop, înregistrăm ordinea buletinului informativ, expedierea unui mesaj de confirmare și primirea răspunsului solicitat. Alte date nu sunt colectate. Datele vor fi utilizate exclusiv pentru distribuirea buletinelor informative și nu vor fi transmise terților.

Acordul privind stocarea datelor dvs. personale și utilizarea acestora pentru newsletter poate fi revocat în orice moment. Fiecare buletin informativ are un link către el. De asemenea, puteți să vă dezabonați de pe acest site în orice moment sau să ne furnizați solicitarea prin intermediul datelor de contact furnizate la sfârșitul acestui document.

contact

Dacă ne contactați prin e-mail sau prin formularul de contact, informațiile pe care le furnizați vor fi stocate în scopul procesării cererii și a posibilelor întrebări de urmărire.

Ștergerea sau blocarea datelor

Noi respectăm principiile de evitare a datelor și economie de date. Prin urmare, stocăm datele dvs. personale atâta timp cât este necesar pentru a atinge scopurile menționate aici sau după cum prevăd diferitele perioade de depozitare prevăzute de lege. După întreruperea scopului respectiv sau expirarea acestor termene, datele corespunzătoare vor fi în mod obișnuit și în conformitate cu prevederile legale blocate sau șterse.

Utilizarea Google Analytics

Acest site utilizează Google Analytics, un serviciu de analiză web furnizat de Google Inc. ("Google"). Google Analytics folosește așa-numitele cookie-uri, fișiere text stocate pe computer și care permit o analiză a utilizării site-ului de către dvs. Informațiile generate de modul cookie despre utilizarea acestui site web sunt, de obicei, transmise la un server Google din SUA și stocate acolo. Datorită activarea anonimizarea adreselor IP de pe acest site, adresa IP va fi trunchiată în statele membre ale Uniunii Europene sau a altor părți la Acordul privind Spațiul Economic European. Numai în cazuri excepționale, adresa IP completă va fi trimisă pe un server Google din SUA și scurtată acolo. În numele operatorului acestui site Google va utiliza aceste informații pentru a evalua utilizarea de către dvs. a site-ului, elaborarea de rapoarte privind activitatea site-ului și furnizarea altor cu utilizarea site-ului internet și servicii conexe către operatorul site-ului. Adresa IP furnizată de Google Analytics ca parte a serviciului Google Analytics nu va fi fuzionată cu alte date Google. Puteți preveni stocarea cookie-urilor printr-o setare corespunzătoare a software-ului dvs. de browser; cu toate acestea, subliniem că în acest caz s-ar putea să nu puteți utiliza în întregime toate funcțiile acestui site web. Puteți înregistra, de asemenea, datele generate de cookie și legate de utilizarea de către dvs. a site-ului web (inclusiv.

Link: Browser Add On pentru a dezactiva Google Analytics

În plus sau ca o alternativă la add-on-ul browserului, puteți împiedica urmărirea de către Google Analytics pe paginile noastre făcând clic pe acest link . Un cookie de renunțare va fi instalat pe dispozitiv. Acest lucru va împiedica colectarea de către Google Analytics pentru acest site web și pentru acest browser în viitor, atât timp cât cookie-ul rămâne instalat în browserul dvs.

Utilizarea remarketingului Google

Acest site utilizează funcția de remarketing Google Inc. Această funcție este concepută pentru a prezenta anunțuri bazate pe categorii de interese vizitatorilor site-ului web din cadrul rețelei Google. Un așa-numit "cookie" este stocat în browser-ul vizitatorului site-ului, ceea ce face posibilă recunoașterea vizitatorului atunci când vizitează site-urile care aparțin rețelei de publicitate Google. Pe aceste pagini, vizitatorii pot fi prezentați cu anunțuri legate de conținutul pe care vizitatorul le-a văzut anterior pe paginile web utilizând funcția de remarketing Google.
Google declară că nu colectează informații personale în timpul acestui proces. Cu toate acestea, dacă tot nu doriți funcția Remarketing Google, puteți oricând să o dezactivați efectuând setările corespunzătoare la http://www.google.com/settings/ads . Alternativ, puteți dezactiva utilizarea de cookie - uri pentru publicitatea bazată pe categorii de interes la inițiativa rețelei prin procedurile din http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp urmează.

Cookie-uri

La fel ca multe alte site-uri web, folosim și așa-numitele "cookie-uri". Cookie-urile sunt fișiere text mici care sunt transferate de pe un server de site-uri pe hard disk. Acest lucru ne oferă automat anumite date, cum ar fi Adresa IP, browserul utilizat, sistemul de operare de pe computer și conexiunea la Internet.

Cookie-urile nu pot fi utilizate pentru a lansa programe sau pentru a transfera viruși pe un computer. Pe baza informațiilor conținute în modulele cookie, putem facilita navigarea și permite afișarea corectă a site-urilor noastre web.

În nici un caz datele colectate de noi nu vor fi transmise terților sau nu va fi stabilită o legătură cu datele personale fără consimțământul dumneavoastră.

Desigur, puteți vizualiza și site-ul nostru fără cookie-uri. Navigatoarele Internet sunt setate regulat să accepte cookie-uri. Puteți dezactiva oricând utilizarea cookie-urilor prin setările browserului dvs. Utilizați funcțiile de ajutor ale browserului dvs. de internet pentru a afla cum puteți schimba aceste setări. Rețineți că unele funcții ale site-ului nostru Web ar putea să nu funcționeze dacă ați dezactivat utilizarea modulelor cookie.

Google AdWords

Site-ul nostru utilizează Urmărirea conversiilor Google. Dacă ați ajuns pe site-ul nostru printr-o reclamă trimisă de Google, Google Adwords va seta un cookie pe computer. Cookie-ul de urmărire a conversiilor este setat când un utilizator face clic pe un anunț difuzat de Google. Aceste cookie-uri își pierd valabilitatea după 30 de zile și nu sunt utilizate pentru identificarea personală. Vizitele de utilizator anumite pagini ale site-ului nostru și cookie-ul nu a expirat încă, noi și Google poate vedea că utilizatorul a făcut clic pe anunț și la acea pagină. Fiecare client Google AdWords primește un cookie diferit. Cookie-urile nu pot fi urmărite pe site-urile web ale agenților de publicitate AdWords. Informațiile colectate folosind cookie-ul de conversie sunt utilizate pentru Statistici de conversie pentru agenții de publicitate AdWords care au optat pentru urmărirea conversiilor. Clienților li se comunică numărul total de utilizatori care au făcut clic pe anunțul lor și au fost redirecționați către o pagină de etichetă de urmărire a conversiilor. Cu toate acestea, ele nu primesc informații care identifică personal utilizatorii.

Puteți shcimba setarea automată a cookie-urilor în dezactivare, în general, sau opta pentru a seta browserul să blocheze cookie-urile de la domeniul „googleleadservices.com“.

Rețineți că nu puteți șterge cookie-urile de oprire atât timp cât nu doriți să înregistrați date de măsurare. Dacă ați șters toate cookie-urile din browser, trebuie să setați din nou cookie-ul pe opțiunea de renunțare.

Drepturile dvs. la informare, corecție, suspendare, anulare și opoziție

Aveți dreptul să primiți în orice moment informații despre datele dvs. personale stocate de noi. De asemenea, aveți dreptul la corectarea, blocarea sau, în afară de stocarea prescrisă a datelor pentru tranzacțiile de afaceri, ștergerea datelor dvs. personale. Contactați ofițerul nostru pentru protecția datelor. Detaliile de contact pot fi găsite în partea de jos.

Pentru ca blocarea datelor să fie luată în considerare în orice moment, aceste date trebuie să fie stocate într-un fișier de blocare pentru scopuri de control. De asemenea, puteți solicita ștergerea datelor, atât timp cât nu există o obligație de arhivare legală. În măsura în care există o astfel de obligație, vă blocăm datele la cerere.

Puteți să vă modificați sau să vă retrageți consimțământul, anunțând-ne cu efect pentru viitor.

Schimbarea politicii noastre de confidențialitate

Ne rezervăm dreptul de a modifica din când în când această politică de confidențialitate pentru a ne asigura că respectă cerințele legale în vigoare sau pentru a implementa modificările aduse serviciilor noastre în Politica de confidențialitate, cum ar fi: De exemplu, atunci când introduceți servicii noi. Noua dvs. vizită va face obiectul noii politici de confidențialitate.

Întrebări adresate ofițerului pentru protecția datelor

Dacă aveți întrebări cu privire la protecția datelor, vă rugăm să ne scrieți un e-mail sau să contactați ofițerul nostru pentru protecția datelor direct: Ulici Claudiu Octavian This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

MODEL CLAUZĂ PRELUCRAREA DATELOR

Regulamentul (UE) 2016/679 din 27 aprilie 2016  al Parlamentului European si al Consiliului UE privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul General privind Protectia Datelor – RGPD mai degrabă decât varianta anglicizată „GDPR”)

” CLIENTUL își dă consimțământul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal în executarea prezentului contract, iar PRESTATORUL se obligă să respecte dreptul la informare, acces la date, rectificare, ștergere, restricționarea prelucrării, portabilitatea datelor, opoziție și dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri. PRESTATORUL se mai obligă să asigure confidențialitatea datelor personale primite conform prezentului și să asigure securitatea acestor datelor.”

IMPORTANT: Clauza prezentată este un model standard și ea trebuie adaptată relației personale a părților. Nu ne asumăm nici o răspundere în cazul în care o folosiți fără a ne consulta în prealabil.

Pentru detalii urmează legătura din imagine !

GHID CONFORMARE

.

 

Din 25 martie 2018 avem în lucru în forma finală un RGPD TOOLKIT. 

RGPD Toolkit vă poate ajuta organizația să îndeplinească rapid și eficient cerințele Regulamentului UE privind protecția generală a datelor. Documentele noastre sunt șabloane dinamice de calitate și diverse liste de verificareale îndeplinirii condițiilor legale. Totul este completat cu 12 luni de actualizări și asistență, ajutându-vă să vă actualizați politicile și procedurile pentru a respecta RGPD. RGPD Toolkit, cuprinde mai multe politici și proceduri, mai multe instrumente, mai multe formulare și mai multe exemple pentru a vă sprijini efectiv în demersurile dumneavoastră. Setul nostru de instrumente RGPD include toate politicile, procesele, procedurile și alte documentații de care aveți nevoie pentru a păstra datele personale sigure și pentru a îndeplini cerințele Regulamentului.

 

File:Contest Toolkit logo.jpg

img.Logo for the Wikipedia Contests Toolkit.  (2006)

 

 textul normativ

model informativ de clauză 

[powr-form-builder id="32d38dce_1512765760301"][powr-button id="fa94048d_1512765785774"]

Back to Top
Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.
More information Ok Decline