Cabinet Avocat dr. Ulici Claudiu-Octavian

avocatura / arbitraj

scroll down

O nouă perspectivă legală, pentru reducerea pe cale judecătorească a ratei bancare de restituire a creditului contractat în monedă străină de refirință,  a apărut din 20 septembrie 2017. 

Curtea de Justiție a Uniunii Europene (ECLI:EU:C:2017:703) în cauza Ruxandra Paula Andriciuc și alții împotriva Băncii Românești SA, a pronunțat o hotârâre obligatorie (HOTĂRÂREA CURȚII (Camera a doua) 20 septembrie 2017) într-o trimitere preliminară în legătură cu protecția consumatorilor conform Directivei 93/13/CEE – Clauze abuzive în contractele încheiate cu consumatorii – Articolul 3 alineatul (1) și articolul 4 alineatul (2) – în legătură cu aprecierea caracterului abuziv al clauzelor contractuale într-un contract de credit încheiat într‐o monedă străină. Hotărârea stabilește asupra riscului de schimb valutar stabilit în sarcina exclusivă a consumatorului, asupra înțelesului sintagmei de ”dezechilibru semnificativ între drepturile și obligațiile părților” și momentul la care trebuie apreciată existența dezechilibrului. Se mai dispune în legătură cu, conținutul noțiunii de clauze ”exprimate în mod clar și inteligibil” și nivelul de informare care trebuie furnizat de bancă.

Având în vedere cele de mai sus, am observat că în contractele bancare cu referință de acordare a creditului o monetă străină, față de care leul românsc s-a depreciat semnificativ, există un dezechilibru seminicativ între prestațiile părților.

Pentru a beneficia de noile interpretări legale este necesar ca, în urma unei noi reevaluări a prevederilor contractuale, să porniți o procedură judiciară împotriva băncii sau societății care a preluat creanța dumneavoastră. Cererea este scutită de plata taxei judiciare de timbru.

BNR

 

(Stamps of Romania, 2013 wikipedia)

 

NOTE privind dreptul UE (curia.europa.eu)

De la intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona, la 1 decembrie 2009, Uniunea Europeană are personalitate juridică și a preluat competențele conferite anterior Comunității Europene. Prin urmare, dreptul comunitar a devenit dreptul Uniunii Europene și include, de asemenea, toate dispozițiile adoptate în trecut în temeiul Tratatului privind Uniunea Europeană,  Dreptul național se aplică în cadrul stabilit de dreptul comunitar. Curtea de Justiţie a Uniunii Europene, colaborează cu instanţele judecătoreşti din statele membre, care sunt instanţele de drept comun în materia dreptului Uniunii. Pentru a asigura o aplicare efectivă şi omogenă a legislaţiei Uniunii şi pentru a evita orice interpretare divergentă, instanţele naţionale pot şi uneori trebuie să se adreseze Curţii de Justiţie solicitându-i să clarifice un aspect privind interpretarea dreptului Uniunii, în scopul de a le permite, de exemplu, să verifice conformitatea legislaţiei naţionale cu dreptul Uniunii. Cererea de pronunţare a unei hotărâri preliminare poate de asemenea avea ca obiect controlul validităţii unui act de dreptul Uniunii. 

Răspunsul Curţii de Justiţie nu ia forma unui simplu aviz, ci a unei hotărâri sau a unei ordonanţe motivate. Instanţa naţională destinatară este ţinută de interpretarea dată atunci când soluţionează litigiul aflat pe rolul său. Hotărârea Curţii de Justiţie este în aceeaşi măsură obligatorie pentru celelalte instanţe naţionale sesizate cu o problemă identică. 

Tot prin intermediul cererilor de pronunţare a unei hotărâri preliminare, fiecare cetăţean european poate să obţină clarificarea normelor Uniunii care îl privesc. Într-adevăr, cu toate că această cerere nu poate fi formulată decât de o instanţă judecătorească naţională, toate părţile din procedura în faţa acesteia din urmă, statele membre şi instituţiile Uniunii pot participa la procedura iniţiată la Curtea de Justiţie. Astfel, mai multe principii importante ale dreptului Uniunii au fost proclamate în urma unor întrebări preliminare, adresate uneori de instanţele judecătoreşti naţionale de rang inferior.

În jurisprudenţa sa (începând cu hotărârea Van Gend & Loos din 1963), Curtea a introdus principiul efectului direct al dreptului comunitar în statele membre. Acesta permite cetăţenilor europeni să invoce în mod direct normele juridice ale Uniunii în faţa instanţelor judecătoreşti naţionale. 

În 1964, hotărârea Costa a stabilit supremaţia dreptului comunitar asupra dreptului intern.

În 1991, în hotărârea Francovich şi alţii, Curtea a creat o altă noţiune fundamentală, şi anume aceea a răspunderii unui stat membru în privinţa particularilor, pentru prejudiciile cauzate acestora prin încălcarea dreptului comunitar de respectivul stat. Prin urmare, începând cu 1991, cetăţenii europeni dispun de o acţiune în despăgubiri împotriva statului care încalcă o normă comunitară.

Ca avocat, sau în calitate de proprietar ori manager al unei întreprinderi mici, va trebui fără îndoială, să completați diferite contracte și formulare pentru a respecta reglementările în domeniul dvs. de activitate și pentru a limita riscurile juridice. De exemplu, angajații recent angajați semnează, de obicei, contracte de muncă care detaliază fișa postului sau avantajele acestuia, în timp ce unii angajatori solicită acorduri de nedivulgare a secretului profesional sau de arbitraj. Toate acestea pot crea dificultăți, motiv pentru care ulici.ro oferă o colecție extinsă de contracte și formulare tipice utilizate în mod obișnuit de întreprinderile mici. În această secțiune, veți găsi și diverse notificări pentru colectare a datoriilor, planuri de afaceri, bilanțuri, formulare de afaceri specifice și multe altele. 

 

Documentele sunt în format ”pdf”, permit utilizarea textului și au costul înscris alăturat fecăruia. Acestea sunt conforme practicilor actuale din SUA și pentru consultare accesați legătura din textul de mai jos. 

 

spre secțiunea

CONTRACTE și FORMULARE

 

Acces direct:

JURISPRUDENȚĂ QUEBEC

precedent

Așa cum a  fost menționat de către legiuitorul român, în expunerea de motive şi Hotărârea nr. 277 din 11 martie 2009 pentru aprobarea tezelor prealabile ale proiectului de lege „Codul civil”, codificarea dreptului civil român s-a realizat și cu sprijinul Codului civil al provinciei Quebec Canada. Având în vedere aceasta, deciziile instanțelor din Quebec, pot și trebuie să dețină un rol în asumarea soluției judiciare din România, dacă acestea au fost luate în considerarea unor norme juridice asemănătoare. Deciziile instanțelor din Quebec, chemate să pronunțe hotărâri definitive, nu pot avea valoare de precedent pentru instanțele române, dar ele pot constitui un instrument util în redactarea cererilor. Acestea ar trebui să fie de asemenea prezente, în formarea mecanismului juridic, ce stă la baza motivării hotărârilor autohtone.

Am urmărit jurisprudența curților din Quebec și în special jurisprudența Curții de Apel din Quebec, cea mai mare instanță din provincia canadiană. După aceasta am făcut o selecție a hotărârilor pe care le-am o bservat ca fiind relevante și utile, ca drept comparat, pentru aplicarea dreptlui în România. Fiecare decizie, prezentă în culegerea mea de decizii este însoțită de rezumatul în limba română, rezumat care cuprinde o sinteză a cererilor și deciziilor judecătorești pronunțate de instanțele din Canada. Fiecare document conține indicații asupra sursei oficiale a deciziei, precum și textul original în limba franceză.    

Descărcarea documentului în format ”pdf”, reprezintă un serviciu juridic, cu costul total și fix specificat în dreptul documentului (în gen. 2 €/document),  pentru care este aplicabil acest contract de asistență juridică.

Iată mai jos un exemplu de rezumat:

 

1.Retragerea autorității părintești și / sau retragerea tuturor atributelor autorității părintești, alăturat înlăturării obligației la creșterea și educarea minorului. Înlocuirea prin hotărâre a acordului unui părinte în vederea călătoriei minorului în străinătate.

SURSACANADA, PROVINCE DE QUÉBEC, COUR D’APPEL. Droit de la famille — 1331812013 QCCA 1963 200-09-007978-130 (200-04-016953-083)13.11.2013, http://citoyens.soquij.qc.ca 18.09.2017

 

 Urmărește legătura din textul de mai jos pentru secțiunea

JURISPRUDENȚĂ QUEBEC


JURISPRUDENȚA

Curților din Quebec (urmează legătura din acest titlul pentru secțiunea de jurisprudență)

Așa cum a fost menționat de către legiuitorul român, în expunerea de motive şi Hotărârea nr. 277 din 11 martie 2009 pentru aprobarea tezelor prealabile ale proiectului de lege „Codul civil” codificarea dreptului civil român s-a realizat și cu sprijinul Codului civil al provinciei Quebec Canada. Având în vedere aceasta, deciziile instanțelor din Quebec, pot și trebuie să dețină un rol în asumarea soluției judiciare din România, dacă acestea au fost luate în considerarea unor norme juridice asemănătoare. Deciziile instanțelor din Quebec, chemate să pronunțe hotărâri definitive, nu pot avea valoare de precedent pentru instanțele române, dar ele pot constitui un instrument util în redactarea cererilor. Acestea ar trebui să fie de asemenea prezente, în formarea mecanismului juridic, ce stă la baza motivării hotărârilor autohtone.


PRECEDENT JUDICIAR

(urmează legătura din acest titlul pentru secțiunea de precedent -  în construcție)

constructie

Respectarea hotărârii judecătorești definitive, pronunțate de Instanțele din România într­-un caz ce prezintă similaritate juridică, este obligatorie. Această obligativitate a precedentului judiciar, presupune aceea că, se poate pronunța o hotărâre contrară lui, numai dacă se justifică un reviriment judiciar, adică o mai bună aplicare a legii în cazul pendent. Soluțiile definitive relevante, trebuiesc indexate și incluse, în rezumat, în culegeri oficiale publicate cu regularitate. Această obligativitate a precedentului, este singura care poate conduce la stabilitatea raporturilor juridice, scăderea efortului depus în identificarea soluției judiciare și reducerea ”încărcăturii de dosare”. Precedentul citat de mine, este expus într-o modalitate acceptată de elaborare a rezumatului.

pentru detalii asupra precedentului, click aici:

Sub aspectul concepției și accepțiunii sale generale, auditul juridic este un control al corectitudinii și o analiză a performanțelor muncii juridice, având la bază precedentul instanțelor, soluțiile definitive relevante ce au fost pronunțate asupra unui alt caz, ce prezintă similitudine juridică cu al dvs. 

Auditul juridic practicat de noi, reprezintă părerea unui avocatului titular sau al unui alt avocat colaborator cu bitorul nostru, cu privire la starea juridică generală sau specială genrerată de un anumit conflict, a unei persoane fizice, companii sau autorități instituționale așa cum este redată aceasta de dispozițiile legale și cum aparea ea în înregistrările oficiale, iar toate acestea vor fi consemnate într-un raport întocmit sub responsabilitatea auditorului juridic. Auditul poate fi, sau mai ales este și punctual, asupra situației într-un anumit conflict de natură juridică a unei persoane. De exemplu, dacă compania dvs. sau dvs. sunteți angrenat într-o dispută juridică și sunteți deja reprezentat sau consultați un alt avocat sau specialist pe un domeniu juridic conex, noi putem să formulăm o opinie separată și confidențială, pentru ca dvs. să puteți anticipa optim consecințele juridice.     

Atunci când cineva sau ceva este „bun” sau „foarte bun” întotdeauna comparația se va face cu acel etalon.

Auditul este o încercare de măsurare a performanței. Prin audit în general, se înțelege examinarea profesională a unei situații în vederea unei aprecieri responsabile și independente prin raportarea la un criteriu (standard, normă) de calitate. Obiectivul oricărui tip de audit îl constituie și asigurarea calității și corectitudinii muncii juridice concomitent cu îmbunătățirea utilizării acesteia spre a obține maximum de performanțe.

Poate solicita un audit juridic persoana care urmărește demararea unei noi afaceri, indiferent de anvergura acesteia, sau persoana deja implicată într-o procedură judiciară sau într-un iminent conflict cu conotații juridice. În orice situație suntem un terț față de relația dumneavoastră cu avocatul sau juristul angajat și asigurăm confidențialitatea informațiilor furnizate. Mai poate solicita auditul nostru și un specialist în domeniu, care dorește părerea unei terțe părți asupra unei chestiuni ce se află în atribuțiile sale. În acest caz puteți optimiza costurile necesare obținerii reziultatului dorit de clientul dumneavoastră. 

Elementele principale care definesc auditul juridic se referă la: 

  1. examinarea unei informații cu caracter juridic, care trebuie să fie exclusiv o examinare profesională;
  2. scopul examinării este acela de a exprima o evaluare asupra acesteia;
  3. aprecierea exprimată asupra unei informații cu caracter juridic trebuie să fie responsabilă și independentă, ceea ce presupune că persoana care face această examinare are anumite responsabilități pentru activitatea sa și trebuie să fie independentă;
  4. examinarea trebuie să se facă după anumite reguli dinainte stabilite, cuprinse într-un standard sau normă legală sau profesională, care constituie criteriu de calitate. În cazul auditului juridic examinarea se va face în funcție de soluțiile definitive ale instanțelor, în situațiiile în care un conflict a găsit deja o anumită soluție.

pentru servicii de audit juridic sau detalii asupra serviciului scrie la This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

În România securitatea raporturilor juridice este afectată, pentru nerespectarea obligativității precedentului judiciar.  dr. Ulici Claudiu-Octavian

We have 24 guests and no members online

Back to Top